23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-222580
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91605903-859a-4692-a47e-507e8ab9c657/homepage

Udbyder

Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen

Vindere

Valgt firma

(30.08.2019)
Rengoering.com A/S
Blokken 75
3460 Birkerød

Rengøring


Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen
64942212
Nyropsgade 3
København V
1602
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
Telefon: +45 52344335
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91605903-859a-4692-a47e-507e8ab9c657/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91605903-859a-4692-a47e-507e8ab9c657/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91605903-859a-4692-a47e-507e8ab9c657/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/91605903-859a-4692-a47e-507e8ab9c657/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler daglig intern rengøring af forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis sports- og idrætshaller, kulturhuse, biblioteker, museer, administration med videre). Udbuddet omfatter samlet set 29 lokaliteter i Københavns Kommune, hvoraf der på enkelte kan være mere end en lokalitet på samme adresse. Der indgå saftale med én leverandør. Der afgives tilbud på kvalitetsbaseret rengøring.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919000
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler daglig intern rengøring af forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis sports- og idrætshaller, kulturhuse, biblioteker, museer, administration med videre). Udbuddet omfatter samlet set 29 lokaliteter i Københavns Kommune, hvoraf der på enkelte kan være mere end en lokalitet på samme adresse. Der indgås aftale med én leverandør. Der afgives tilbud på kvalitetsbaseret rengøring. Kontrakten indeholder endvidere option på ekstraopgaver. Kontrakten strækker sig over ca. 1 år (frem til 30.9.2020.)

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

KFF vil udvælge de fem ansøgere, som ud fra en samlet vurdering:

1) Har mest erfaring med varetagelse af lignende rengøringsopgaver. Herved forstås erfaring med rengøring af arealer, som i omfang (m2) og indhold (jf. Opgavebeskrivelsen) mest ligner den ud-budte kontrakt. Antallet af referenceopgaver er ikke afgørende, men derimod reference opgavernes lighed med den udbudte kontrakt.

2) Tilbyder at bemande opgaven på den mest hensigtsmæssige måde, således at der anvendes til-strækkeligt mange ledelses-, instruktions- og planlægningsmæssige ressourcer med dertilhørende kompetencer til implementering af opgaven.

Til vurdering af udvælgelseskriterium (1) bedes ansøgeren lave en udvidet beskrivelse af sine erfarin-ger i referencelisten i ESPD-ets del IV, afsnit C, vedrørende minimumskrav til teknisk og faglig formåen. Til vurderingen af udvælgelseskriterium (2) bedes ansøgeren i ESPD-ets del V om begrænsning af antallet af ansøgere beskrive, hvorledes ansøgeren vil bemande opgaven og sikre at der anvendes til-strækkeligt mange ledelses- instruktions- og planlægningsmæssige ressourcer med dertilhørende kompetencer til implementering af opgaven. Alternativt kan ansøgeren vælge at vedhæfte en sådan beskrivelse af dennes opfyldelse af udvælgelseskriterium (2) som et bilag vedlagt ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder option på ekstraopgaver som kan anvendes enten på opgave- eller timebasis.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

KFF har vurderet, at kontrakten - henset til dennes omfang, indhold og tidsmæssig udstrækning - ikke egner sig til en opdeling i delkontrakter. Det er KFF's vurdering, at en samlet kontrakt giver væsentlige stordriftsfordele.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

1) Ansøgers seneste godkendte årsregnskab skal udvise et positivt nettoresultat efter skat.

2) Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal minimum være følgende: 2 750 000 DKK. For virksomheder, som har eksisteret i kortere tid end 3 år, accepterer KFF mindstekravet som op-fyldt, hvis den gennemsnitlige omsætning for afsluttede regnskabsår, som ansøgeren kan fremvise, opfylder mindstekravet på 2 750 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøgers seneste godkendte årsregnskab skal udvise et positivt nettoresultat efter skat.

2) Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal minimum være følgende: 2 750 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

1) Ansøger skal have mindst tre referencer på lignende eller tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Med »lignende eller tilsvarende« opgaver forstås rengøring af 20 eller flere lokationer under samme kontrakt/aftale. Med »udført« forstås, at den pågældende kontrakt/aftale skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøger skal have mindst tre referencer på lignende eller tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder Københavns Kommunes CSR-bilag, som stiller krav til den kommende leverandørs i relation til miljø, antikorruption samt menneske- og arbejdstagerrettigheder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/10/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

KFF skal kræve, at ansøgerne benytter det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148. Ansøgere skal derfor ved ansøgning om prækvalifikation anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med KFF's anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. KFF gør en elektronisk og integreret version af ESPD'et tilgængelig for ansøgerne som en del af udbudsmaterialet på www.udbuddet.dk. Ansøgere kan på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside finde henvisning til ESPD-tjenesten og vejledning om udfyldelse af ESPD: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/. KFF kan på ethvert tidspunkt under udbudsprocessen anmode om hel eller delvis dokumentation for oplysningerne om egnethed, jf. udbudslovens § 151, stk. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.112