23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-222560
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Kloakservice


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Jakob Laursen
Telefon: +45 41874605
E-mail: jaklau@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/homepage

I.1) Navn og adresser
Østjyllands Brandvæsen
3716 4712
Ny Munkegade 15
Aarhus C
Danmark
E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ostbv.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b24524e9-6375-47cc-9cba-b5aea9bb819b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kloakservice

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af kloakservice. Dette indbefatter service af kommunens kloaker, herunder bl.a. tv-inspektion, slamsugning og rensning endvidere indeholder udbuddet også tømning af fedt- og olie-udskillere og transport af fjernvarmevand.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus by og opland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af kloakservice. Dette indbefatter service af kommunens kloaker, herunder bl.a. tv-inspektion, slamsugning og rensning endvidere indeholder udbuddet også tømning af fedt- og olie-udskillere og transport af fjernvarmevand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de 5 ansøgere, hvis referencer har en højest mulige omsætning sammenlagt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er de markedsmæssige hensyn. Ordregiver skønner, at kontraktens genstand og omfang betyder, at Ordregiver ikke kan drage fordel af konkurrencesituationen, såfremt kontrakten opdeles i delkontrakter, da sortimentsbredden og de tekniske specifikationer ikke spænder bredt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et krav at ansøger har autorisation, som kloakmester. Dette skal angives i ESPD’et.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive følgende nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår: Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

— Har en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

— I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal angives 3 sammenlignelige referencer, eventuelle referencer udover de første 3 angivne vil ikke indgå i vurderingen. Med sammen-lignelige menes der rammeaftaler med akuttilkald eller regelmæssige tømninger. Mindst en af referencerne skal indeholde abonnementsordning eller regelmæssig tømning af fedtudskiller. Mindst en reference skal have en samlet omsætning på over 500 000 DKK.

I ESPD’et angives Referencerne herunder bedes det angivet den samlet omsætning i overstående tidsperiode, start og slutdato samt Modtagere og kontaktperson.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Bemærk af kontrakten indeholder arbejds- og uddannelsesklausul

Bemærk endvidere rammeaftalens afsnit 11.4:

11.4 Børneattest

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de medarbejdere, der udfører arbejdet i henhold til denne kontrakt på Aarhus kommunes skoler, institutioner og øvrige tilbud for børn og unge, har en blank (negativ) børneattest.

Dette skal kunne dokumenteres på forespørgsel.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Kontraktperioden er 6 år.

— For er at åbne op for konkurrencen da investeringsomkostninger til materiel, afskrivningerne på disse er længere end 4 år,

— For at imødekomme miljø og beskæftigelses vilkår. Disse parametre er i øget fokus (miljø) på baggrund af øgede POGI (Partnerskab for grønne indkøb) krav til transport udstyr samt Aarhus kommunes klimasekretariatet politiske fokus på området.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus kommune kan ikke indgå aftale med ansøgere, der er omfattet af én eller flere af nedenstående udelukkelsesgrunde.

Oplysninger vedrørende nedenstående udfyldes i ESPD.

Aarhus Kommune accepterer ikke ansøgning fra ansøgere, som:

— Ved endelig dom er dømt for:

—— Kriminel organisation,

—— Bestikkelse,

—— EU-svig,

—— Terrorhandlinger,

—— Hvidvaskning af penge,

—— Børnearbejder og menneskehandel,

— Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold,

— Har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller der-over, jf. udbudslovens § 135, stk. 4,

— Har interessekonflikter med ordregiver, der ikke kan afhjælpes,

— Har foretaget konkurrencefordrejende handlinger som følge af en forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger,

— Har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger omkring visse af ovenstående oplysninger,

— Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

— Udbyder kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalen, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med.

Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med, skal kunne fremskaffe dokumentation for ESPD inden for en frist på 14 arbejdsdage. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at behandlingstiden i forbindelse med udstedelse af serviceattester er op til 2 uger.

De oplysninger, der skal fremgå af ESPD vedrører prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 5 udelukkelsesgrunde samt afsnit 6 om egnethed.

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Se Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning »ESPD – Dokumentation og E-Certis«. Vejledningen kan hentes her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

— Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed,

— Afgivet for en notar,

— Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 2 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiveren forlanger.

Der gives ikke vederlag for deltagelse i forhandlingerne. Udbyder kan vælger at forhandle omkring indkomne tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.116