23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-222548
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.06.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/103491079.aspx

Udbyder

3B v/ KAB

Vindere

Valgt firma

(23.07.2019)
Ista Danmark A/S
Brydehusvej 13
2750 Ballerup

Udskiftning og servicering af radiatorfordelingsmålere til boligforeningen 3B


3B v/ KAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
3B /v.KAB
31394414
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
Telefon: +45 33631207
E-mail: mib@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103491079.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103491079.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103491079.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udskiftning og servicering af radiatorfordelingsmålere til boligforeningen 3B

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udskiftning og servicering af radiatorfordelingsmålere til boligforeningen 3B, samt aflæsning af andre målere hos boligforeningen 3B.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38550000
38551000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udskiftning af radiatorfordelingsmålere, dataopsamling og levering af data samt målerservice jævnfør specifikationen i kontraktbilag B - Kravsspecifikation.

Udbuddet omfatter:

— Aflæsning af alle eksisterende radiatorfordelings- og vandmålere for udfærdigelse af varmeregnskab for indeværende periode,

— Demontering af de eksisterende radiatorfordelingsmålere,

— Levering og montering af fjernaflæste radiatorfordelingsmålere med en dokumenteret levetid inkl. batteri på min 10 år samt dertil hørende radiobaseret dataopsamlingssystem. Der skal kun leveres nyt system, såfremt det eksisterende system ikke kan anvendes,

— Evt. nødvendig udskiftning / opgradering af software i perioden indtil udløb for systemets holdbarhed skal være indeholdt i prisen for dataopsamlingssystemet,

— Levering af målerdata i en 10-årig periode (år 1 til og med år 10).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Detaljeret plan for opstart og kontraktgennemførelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udskiftning af ca. 9 000 vandmålere i perioden 1.1.2021 - 31.12.2023.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Omsætningen i de tre seneste regnskabsår indenfor det udbudte område,

— Egenkapital i de tre senest afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: Udvælgelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav omsætning: 6 000 000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste tre regnskabsår.

Mindstekrav egenkapital: Positiv egenkapital hvert år i de tre senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Erfaring fra tilsvarende opgaver,

— Dokumentation for gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK årligt.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: Udvælgelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

Tre referencer fra tilsvarende opgaver (det vil sige udskiftning og servicering af radiatorfordelingsmålere i almene boligafdelinger):

— Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle,

— Referencerne skal tilsammen som minimum have en årlig omsætning på 1 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Tilbudsgiver kan kan kun afgive et tilbud i denne udbudsforretning,

— Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende,

— En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskriterierne skal kun udfylde et ESPD,

— En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på, (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet),

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsprocessen sammen, skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes et særskilt ESPD (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.139