23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 091-217635
Offentliggjort
13.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Albertslund Kommune

Albertshøj Etape 3 - totalentreprise


Albertslund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Kuben Management A/S, Bygherrerådgiver Janus Fischer
E-mail: jf@kubenman.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://albertslund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN516615A
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Albertshøj Etape 3 - Totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt iht. ABT18 på vegne af Albertslund Kommune i forbindelse med opførelse af etape 3 af Plejecentret Albertshøj i Albertslund Centrum. Byggeriet er en udvidelse af det eksisterende plejecenter.

Projektet gennemføres som et støttet byggeri iht. Lov om almene boliger. Ud over plejecentret indeholder udvidelsen en erhvervsdel med butikker og erhvervslokaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund Centrum, Vognporten 10, 2620 Albertslund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med §§ 61-66 i udbudsloven.

Kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling, jf. pkt. IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen.

Se også pkt. II.1.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i løsninger og materialer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 3 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerenes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

For referencer for totalentreprenør:

— Gennemførelse af støttet nybyggeri af ældreboliger/plejecenter eller andre boligformer af tilsvarende eller større økonomisk værdi, hvoraf støttet nybyggeri af ældreboliger med plejecenter vægter højest,

— Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og udførelse (byggeledelse og fagtilsyn) af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet,

— Gennemførelse af nybyggeri med blandet anvendelse, herunder især støttet byggeri og erhverv, hvoraf støttet nybyggeri af ældreboliger/plejecenter og erhverv med butikker og kontorer vægter højest.

Generelt for vurdering af ovenstående vægtes referencer som er gennemført som totalentreprise og med stor lighed med den udbudte højere end andre referencer.

Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

For referencer for rådgivere (arkitekt/ingeniør):

— Håndtering af rådgivning (arkitekt/ingeniør) vedrørende støttet nybyggeri af ældreboliger/plejecenter eller andre boligformer af tilsvarende eller større økonomisk værdi og kompleksitet, hvoraf støttet nybyggeri af ældreboliger/plejecenter vægter højest,

— Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og fagtilsyn af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet,

— Sammenlignelige projekter som den udbudte opgave, hvor det færdige byggeri har opnået præmieringer for arkitektonisk værdi og/eller teknisk værdi.

Generelt for vurdering af ovenstående vægtes referencer med stor lighed med den udbudte højere end andre referencer. Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aptering af erhvervslejemål, kontorlokaler

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

For tilbudsgiverne afholdes besigtigelse af grunden og eksisterende forhold. Alle tilbudsgivere inviteres til at præsentere deres tilbud for ordregivers bedømmelsesudvalg.

Der gives et vederlag på 200.000 DKK, ex. moms til de tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt indledende tilbud, men som ikke tildeles kontrakten.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

a) Samlet omsætning

b) Soliditetsgrad i procent

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV B.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning som ansøgers samlede omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere.

En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

a) Samlet omsætning min. 100,0 mio. DKK pr år.

b) Soliditetsgrad i procent min. 15 % pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

c) Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

— Entreprisesum (og evt. rådgiverhonorar),

— Udførelsesperiode, herunder aflevering,

— Ansøgers rolle og ydelse,

— Bygherre og kontaktperson hos bygherre,

— Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise),

— Beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives: nybyggeri, ombygning m.v. / etageareal / type af byggeri (anvendelse) / Yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 10 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. De 10 referencer må højst udgøre 5 referencer for totalentreprenør og 5 referencer for tekniske rådgivere (arkitekt og ingeniør). Såfremt der angives mere end 5 referencer for totalentreprenør og 5 referencer for rådgivere, vil alene de 5 første referencer for hver blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Iht. ABT18 med fravigelser og tilføjelser.

Albertslund Kommunes Arbejds- og sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

RIB/Byggeweb benyttes som digital udbudsportal. Udbuddet har følgende unikke nummer: TN516615A.

Udbuddet vil være tilgængelig på denne side: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2,stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2019

Send til en kollega

0.111