23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 090-216038
Offentliggjort
10.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.05.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Valgt firma

(31.07.2019)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København

Opdateringer

Rettelse
(14.05.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 21-05-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-05-2019
Time: 12:00

Opmåling af bygningsmasse


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Jeanette Fryhstyck
Telefon: +45 40329615
E-mail: fes-ues08@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vqgddubmxe
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. opmåling af bygningsmasse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71315300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder kontrakt vedr. indvendig opmåling af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses bygninger estimeret til ca. 215 000 kvadratmeter. Opmålingen vil blive foretaget ved hjælp af laserscanning f.eks. SLAM-metoden og efterfølgende modellering i REVIT og eksportering af forvaltningsdata til DWG format.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter opmåling og registrering ved anvendelse af laserscanning f.eks. SLAM-metoden, samt output bestående af 2D-, 3D-tegninger og nødvendig stamdata, som leveres til REFX. Leverandøren skal forestå opmåling, registrering, udarbejdelse af tegninger og stamdata, samt relevant overdragelse af output.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Omfanget af opmålingen kan udvides med op til 10% af den estimeret bygningsmasse på 215 000 kvadratmeter.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren skal som mindstekrav kunne opfylde kravene til egnethed - økonomisk og finansiel formåen, samt teknisk og faglig formåen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive:

1) Virksomhedens omsætning for de seneste 3 regnskabsåræ;

2) Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Den årlige omsætning skal gennemsnitligt minimum være 3 500 000 DKK;

2) Soliditetsgraden skal gennemsnitligt minimum være 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive:

1) 3 referencer vedrørende tilsvarende arbejder, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Mindst én af referencerne skal have en kontraktsum på minimum 500 000 DKK;

2) Mindst én af referencerne, skal være en opgave, hvor opmålingen er sket ved laserscanning og afleveret i en REVIT 3D-model eller tilsvarende.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 067-157079
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Elektronisk

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en aftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudsloven § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i pkt. VI.4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2019

Send til en kollega

0.11