23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 080-192716
Offentliggjort
24.04.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Holscher-standere


Trafikselskabet Movia

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
Telefon: +45 41888004
E-mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Holscher-standere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928440
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke,

— Delaftale 2: Alu-pakke.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1. Komponent- og håndteringspakke

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omhandler leverance af nye dele og systemer, såvel som renovering af komponenter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Eksekvering / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, inklusive den egentlige estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 1 600 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2. Alu-pakke

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Aluminiumsprofiler,

- Ekstruderingsværktøjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, udover den estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 800 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 053-123177
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Holscher-standere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2019

Send til en kollega

0.226