23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-179288
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af Gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder 2019-2023


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Lise Djurhuus Ipsen
Telefon: +45 24414665
E-mail: dj-ldi@novafos.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder 2019-2023

 

Sagsnr.: S18-2015
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232150
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rammeaftale for løbende entreprenørydelser for vandforsyningsarbejder i Novafos forsyningsområde herunder også driftsopgaver og vagtordning. Arbejdsområdet omfatter 7 kommuner: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører.

Smedearbejdet udføres af Novafos A/S egen driftsorganisation. Rørmaterialer er bygherreleverance.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.9.2019 og udløber 1.9.2021 (2 år) med option for forlængelse med 2 år (1+1 år). Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232150
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Novafos forsyningsområde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalens hovedfokus er rettet mod udførelse af gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder.

Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem Dines Jørgensen & Co. A/S og Novafos A/S.

Udbuddet omfatter en prækvalifikationsrunde og efterfølgende udbud efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører, som skal dække hele forsyningsområdet med en fordeling på 60% og 40%. Fordeling af arbejderne gives ved aftalens start ud fra fordeling af km-ledning som skal renoveres og etableres, efterfølgende ved årets start.

Driftsopgaver og vagtordning omdeles i 2 områder, de valgte entreprenører får hvert deres område.

Område Syd er Ballerup, Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Område Nord er Egedal, Frederikssund, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er option på forlængelse af kontrakten i op til 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere egnede ansøgere end de 6 der prækvalificeres, vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i udvælgelsen:

- den bedste og mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave og ud fra ansøgerens referencer,

- at Ansøger har et veldokumenteret og velbeskrevet Kvalitetssikringssystem.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse som beskrevet i II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for nærværende udbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Angivelse af Ansøgers egenkapital fra årsregnskaberne for de seneste 3 år;

2) Angivelse af ansøgers årlige omsætning i forbindelse med renovering og etablering af vandforsyningsledninger for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Mindste krav: Positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Mindste krav: Samlet nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK pr. år inden for de aktivitetsområder som Rammeaftalen vedrører, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ovenstående mindstekrav dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskaber og regnskabstal for omsætning, inden for det pågældende aktivitetsområde, for de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referenceliste over ansøgers 5 økonomiske største opgaver indenfor ledningsrenovering og etablering af vandforsyninger;

2) Beskrivelse af de foranstaltninger ansøger har truffet til sikring af kvalitet (KS-system, DDS Dokumenteret Drikkevands-Sikkerhed og arbejdsmiljø) samt ansøgers tiltag indenfor miljøsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Mindste krav: Ansøger skal dokumentere solid erfaring med opgaver svarende til det udbudte;

2. Mindste: Ansøger skal have et etableret kvalitetsikringsystem, som lever op til standardsystemer, men ikke nødvendigvis et certificeret system.

Som dokumentation for Ansøgernes tekniske kapacitet skal Ansøger angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som Ansøgeren har udført i løbet af de sidste 5 år.

Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson;

(b) Dato for opgavens udførelse;

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder entrepriseudgift, ledningsdimension, installationslængder, udførelsesmetoder.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencenlisten angives i ESPD’en der indleveres med ansøgning om prækvalifikation;

2) Som dokumentation for Ansøgers kvalitetsikringsystem, skal fremsendes et certifikat, en kvalitetshåndbog eller en beskrivelse af systemet. Dokumentation for kvalitetsikringsystemet skal fremsendes med ansøgning om prækvalifikation og kan vedlægges ved siden af ESPD’et.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves sikkerhedsstillelse i forbindelse med arbejdet, som angivet i rammeaftalen.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.112