23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178333
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237978&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Opdateringer

Annullering
(14.05.2019)

Udbud af rengøring


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Duniya Faqiri
Telefon: +45 44857723
E-mail: dfa@vestfor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237978&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237978&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører levering af rengøringsydelser til Vestforbrænding. Ordregiver har vurderet, at aftalen kan opdeles i delaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle udbudte delaftaler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at byde på alle delaftaler. På baggrund af tilbuddene indgås selvstændige aftaler for hver enkelt delaftale. Det betyder, at der på hver enkelt delaftale indgås én/flere aftale(r) med en leverandør. Tilbudsgiver kan vinde én, flere eller alle delaftaler. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Rengøring i produktionen (industrirengøring),

- Delaftale 2: Rengøring i administrationen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1. Rengøring i produktionsområdet

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring i produktionsområdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kontrol og afrapportering / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

12 måneders forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2. Rengøring i administrationen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring i administrationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kontrol og afrapportering / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse på 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver Tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde beskrevet i udbudslovens § §135-136, samt de nedenfor angivne frivillige udelukkelsesgrunde:

- Betaling af skatter og afgifter, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7,

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1,

- Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1,

- Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1,

- Konkurs, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Insolvens, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Tvangsakkord uden for konkurs, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Aktiver, der administreres af en kurator, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede tilbudssum pr. delaftale.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere årsomsætningen for de seneste 3 år i form af revisorpåtegnet årsregnskab.

Såfremt virksomheden ikke er i stand til at leve op til krav om årsregnskab, kan denne basere sig på andres økonomiske og finansielle formåen, jf. UBL § 147. Oplysninger herom skal angives i ESPD’et.

Følgende finansielle nøgletal:

- Likviditetsgrad skal være større end 50 som et gennemsnit over de sidste 3 år,

- Soliditetsgrad skal være større end 40 som gennemsnit inden for de sidste 3 år.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’en. Under ”Nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”Beskrivelse” noteres året, og hvilket nøgletal der er tale om. Derefter tilføjes et nyt felt, og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver kunne forelægges i form af kopi af afsluttede årsregnskaber inden for de sidste 3 år.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og ansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’et. Dokumentation skal på anmodning fra Ordregiver kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 12% af den samlede aftalesum pr. år. Dette skal bekræftes under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD’et.

Dokumentation: Sikkerhedsstillelsen skal dokumenteres ved indsendelse af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut på anmodning fra Ordregiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

2 sammenlignelige referencer pr. delaftale inden for aftalens genstand, jf. pkt.1.2, inden for de sidste 3 år.

- For delaftale 1. rengøring i produktionen gælder, at leverandøren kan fremskaffe 2 referencer for levering af industrirengøringsydelser i andre forbrændingsanlæg, produktionsområdet i forsyningsvirksomheder eller produktionsvirksomheder (f.eks. medicinalvirksomheder).

Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremskaffe det ovenfor angivne antal referencer, skal Tilbudsgiver her angive, hvilke ledende medarbejdere der skal anvendes til udførelse af aftalen, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2022

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.11