23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-173044
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.05.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235793&B=KROMANNREUMERT

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Annullering
(03.05.2019)

Region Midtjylland har besluttet at annullere nærværende udbud, da Region Midtjylland har konstateret fejl/uhensigtsmæssigheder i egnethedskravene, der var stillet i nærværende udbud. Udbuddet annulleres af denne grund, men opgaven forventes genudbudt hurtigst muligt. Ordregiver forventer ikke, at der vil være store ændringer i det øvrige udbudsmateriale.

Bygherrerådgivning - planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek, dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Palle Juul-Jensensboulevard 99
Århus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Ib Grønlund Sørensen
Telefon: +45 23882293
E-mail: ibgsoe@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235793&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235793&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning - planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek, dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til brug for planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek (herefter "Apoteksprojektet"), dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri (herefter "Vaskeriprojektet") ved Aarhus Universitetshospital. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU. Udbudsformen betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte mindstekrav, kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne "Team og nøglepersoner", "Pris" og "Proces- og løsningsbeskrivelse".

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71530000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til brug for planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek (herefter "Apoteksprojektet"), dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri (herefter "Vaskeriprojektet") ved Aarhus Universitetshospital. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU. Udbudsformen betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte mindstekrav, kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne "Team og nøglepersoner", "Pris" og "Proces- og løsningsbeskrivelse".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og nøglepersoner / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og løsningsbeskrivelse for Apoteksprojektet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Region Midtjylland har opstillet 2 mindstekrav for deltagelse i udbuddet, der begge er rettet mod tilbudsgivernes egnethed, og derfor skal dokumenteres via 1 eller 2 referencer. De 2 mindstekrav opstillet nedenfor kan således godt dokumenteres ved en og samme reference.

Det er for det første et mindstekrav, at tilbudsgiveren fremlægger en reference vedrørende detailprojektering af et nybyggeri indenfor EU-GMP regelsættet, og hvor der i referencens byggeri indgik/indgår et areal på mindst 2 000 m2 EU-GMP arealer. Det projekterede hovedprojektet for det bagvedliggende byggeri skal være afleveret til bygherren indenfor de sidste 3 år regnet fra den 10.4.2019. Ved beskrivelsen af referencen bedes tilbudsgiveren oplyse:

— Bygherren/tilbudsgivers kunde, gerne inkl. kontaktoplysninger,

— Projektets evt. kaldenavn,

— En beskrivelse af projektet, herunder dets størrelse - både projektet i sin helhed og EU-GMP-arealerne, projektets tidsmæssige udstrækning, samt tidspunktet for hovedprojekts aflevering,

— En kort beskrivelse af tilbudsgiverens ydelser under projektet, herunder rådgiverkontraktens tidsmæssige udstrækning, herunder start og (evt. forventet) sluttidspunkt,

— Projektets hhv. rådgiverkontraktens værdi,

— Andre relevante oplysninger til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

For det andet er det et mindstekrav, at tilbudsgiver fremlægger en reference vedrørende bygherrerådgivningsydelser relateret til et offentligt byggeprojekt af tilsvarende størrelse og kompleksitet som Apoteksprojekt, og hvor det bagvedliggende byggeri er afleveret indenfor de sidste 3 år regnet fra den 10.4.2019. Ved et offentligt byggeprojekt af tilsvarende størrelse og kompleksitet forstår Region Midtjylland for det første et projekt, der er gennemført efter et EU-udbud af en totalentreprisekontrakt; for det andet et byggeprojekt med et bruttoareal på mindst 5 000 m2, og for det tredje et byggeprojekt, hvori der bl.a. skal/skulle huses enten maskinfaciliteter, produktionsfaciliteter eller ren-rumsfaciliteter (herunder f.eks. laboratorie-, vaskeri- eller apoteksfaciliteter). Ved beskrivelsen af referencen bedes tilbudsgiveren oplyse:

— Bygherren/tilbudsgivers kunde, gerne inkl. kontaktoplysninger,

— Projektets evt. kaldenavn,

— En beskrivelse af projektet, herunder dets størrelse og forskellige faciliteter, projektets tidsmæssige udstrækning og tidspunktet for byggeriets aflevering,

— En kort beskrivelse af tilbudsgiverens ydelser under projektet, herunder rådgiverkontraktens tidsmæssige udstrækning, herunder start og (evt. forventet) sluttidspunkt,

— Projektets hhv. rådgiverkontraktens værdi,

— Andre relevante oplysninger til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

Der må maksimalt vedlægges 2 referencebeskrivelse, som skal udgøre dokumentationen for opfyldelsen af mindstekravene. Region Midtjylland accepterer, at der vedlægges separate referenceblade, hvoraf oplysningerne fremgår, og at der i ESPD'et derfor henvises til sådanne vedlagte referenceblade. Beskrivelsen af referencerne skal sikre mulighed for, at Region Midtjylland kan vurdere, om mindstekrav beskrevet ovenfor er opfyldt, og der må gerne indgå billedmateriale. Såfremt en eller flere oplysninger måtte mangle, forbeholder Region Midtjylland sig retten til at berigtige dette efter udbudslovens § 159. Region Midtjylland understreger, at der ikke er pligt til berigtigelse, og at manglende oplysninger derfor vil kunne føre til ukonditionsmæssighed. Tilbudsgiverne anmodes derfor om at være omhyggelige med udformningen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019

Send til en kollega

0.107