23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 072-170601
Offentliggjort
11.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Madaffald. Forbehandling og genanvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation

(12.12.2019)
Biond Production Helsingborg AB
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg

Opdateringer

Rettelse
(16.04.2019)

I.1
I stedet for:
Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
DK
Kontaktperson: Kathrine Agerskov
Telefon: +45 52344328
E-mail: kga@horten.dk
Læses:
Navn og adresser
Forsyning Helsingør Affald A/S
25165160
Energivej 25
Helsingør
3000
DK
Kontaktperson: Peter Lerche Andreasen
Telefon: +45 48405174
E-mail: pla@nordkob.dk

Madaffald. Forbehandling og genanvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Agerskov
Telefon: +45 52344328
E-mail: kga@horten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237474&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237474&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Madaffald. Forbehandling og genanvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter forbehandling og genanvendelse af organisk affald (kildesorteret organisk dagrenovation – herefter betegnet ”KOD”) indsamlet af Forsyning Helsingør Affald A/S i Helsingør Kommune. KOD vil blive leveret af Forsyning Helsingør Affald A/S på det af den valgte Tilbudsgiver oplyste forbehandlingsanlæg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90512000
90514000
90513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter forbehandling og genanvendelse af organisk affald (kildesorteret organisk dagrenovation – herefter betegnet ”KOD”) indsamlet af Forsyning Helsingør Affald A/S i Helsingør Kommune. KOD vil blive leveret af Forsyning Helsingør Affald A/S på det af den valgte Tilbudsgiver oplyste forbehandlingsanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Forsyning Helsingør vil udvælge de 3 ansøgere, som har mest relevant erfaring (dvs. de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave). Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registreret i CVR-registret. For udenlandske virksomhed skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’ ens DEL IV, afsnit B skal ansøger oplyse følgende finansielle nøgletal for ansøgers virksomhed:

- Ansøger egenkapital i det sidste godkendte årsregnskab.

Med "sidste godkendte regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger revisorpåtegnet regnskab.

Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte kontrakt.

Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende virksomheden seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Forsyning Helsingør.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital i det sidste godkendte regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Med "udført" forstås at ansøger har været hovedansvarlig eller selv udført.

Med "tilsvarende tjenesteydelser" forstås forbehandling og genanvendelse af KOD.

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Maksimalt 5 referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende tjenesteydelser udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C,

- Referencerne bør indeholde:

- - håndterede mængder af KOD pr. år,

- - benyttede anlæg til hhv. forbehandling og bioforgasning,

- - aftaleperiode, og

- - kunde inkl. kontaktperson.

Vedlægger ansøger mere end 5 referencer, vil Forsyning Helsingør kun tage de 5 første referencer i betragtning.

Begrænsningen på antallet af referencer gælder samlet set, dvs. at ansøger + underleverandører tilsammen maksimalt må give 5 referencer. Tilsvarende gælder for konsortier (eller andre sammenslutninger af ansøgere), at summen af referencer maksimalt må være 5.

Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis underleverandøren.

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Forsyning Helsingør for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet i forhold til teknisk og faglig formåen over for ansøgeren. Forsyning Helsingør kan kræve dokumentation for de angivne referencer, hvis Forsyning Helsingør vurderer at dette er nødvendigt for at kunne lave evalueringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

- Ansøger skal have udført minimum 2 tilsvarende tjenesteydelser (opgaver) inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Operatøren skal umiddelbart efter Aftalens indgåelse og før levering af KOD påbegyndes stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor Ordregiver.

Operatøren har inden indgåelse af Aftalen fremsendt forsikringscertifikat eller kopi af forsikringspolicen for sin (og sine underleverandørers) erhvervs- og produktansvarsforsikring til Ordregiver.

Der skal ved transporten fra forbehandlingsanlæg til biogasanlæg samt til anlæg, der nyttiggør/behandler sigterest fra forbehandlingsanlægget anvendes køretøjer, der som minimum overholder EURO-6 standarden. Kopi af registreringsattester skal på forlangende fremsendes til Forsyning Helsingør.

Operatøren skal til hver en tid på forlangende fra Forsyning Helsingør kunne dokumentere, at det benyttede forbehandlingsanlæg og de(t) anvendte biogasanlæg er godkendt(e) af de kompetente myndigheder til at modtage og behandle KOD eller forbehandlet KOD.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

Forsyning Helsingør skal udelukke enhver ansøger, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135. Forsyning Helsingør agter, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 og med de undtagelser, der følger af Udbudslovens § 138, at udelukke ansøgere, der er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat forpligtelser vedr. miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, under tvangsakkord, eller virksomheden på anden måde administreres af kurator eller retten,

- Har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet,

- Har skabt konkurrencefordrejning ved indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører,

- Har væsentligt misligholdt en tidligere tildelt offentlig kontrakt,

- Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Forsyning Helsingørs beslutningsproces.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende følgende:

- Serviceattest som dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder).

Forsyning Helsingør vil acceptere serviceattester, som er udstedt 1 år før udbuddets offentliggørelse, idet ansøger dog skal erklære på tro og love, at serviceattesten fortsat er retvisende.

Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer:

Forsyning Helsingør kræver, at ansøger både har et miljøledelsessystem og kvalitetsstyringssystem.

Ansøger skal i ESPD’ ens Del IV, afsnit D, redegøre for de miljøsikrings- og kvalitetsledelsesstandarder, der anvendes i forbindelse med udførelse af den udbudte opgave.

Den vindende ansøger skal efter anmodning fra Forsyning Helsingør dokumentere ovenstående oplysninger enten i form af et gyldigt certifikat i kraft, eller en beskrivelse af de af ansøgers udformede kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

Grundet udbuddets indhold vurderes det, at det ikke giver mening at opdele i delkontrakter.

Operatøren og eventuelle underleverandører skal overholde Ordregivers sociale klausuler.

Der ydes ikke godtgørelse eller vederlag for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

Forsyning Helsingør forbeholder sig ret til flere forhandlingsrunder og til skriftlig forhandling.

Der kan fx forhandles om forbehold og kommercielle vilkår.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2019

Send til en kollega

0.115