23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 072-169305
Offentliggjort
11.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.05.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Ballerup Boligselskab, afdeling 1015 c/o Domea s.m.b.a og Ballerup Kommune

Opdateringer

Rettelse
(30.04.2019)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:tredjesidste afsnit
I stedet for:
For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:
— Renoveringsarbejder: Erfaring med som entreprenør at have udført renoverings-opgave af boligbyggeri med en entreprisesum på mere end 30 000 000 DKK ekskl. moms,
— Hovedentrepriser: Erfaring med som hovedentreprenør at have opført bygninger, med en entreprisesum på mere end 50 000 000 DKK ekskl. moms.
Læses:
For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af følgende:
— Renoveringsarbejder: Erfaring med som entreprenør at have udført renoverings-opgave af boligbyggeri med en entreprisesum på mere end 30 000 000 DKK ekskl. moms,
— Hovedentrepriser: Erfaring med som hovedentreprenør at have opført bygninger, med en entreprisesum på mere end 50 000 000 DKK ekskl. moms.


Yderligere oplysninger
Ordregiver har noteret en uhensigtsmæssighed i udbudsbekendtgørelsen, der fremstår som en åbenlys fejl. Ordregiver har derfor besluttet at præcisere teksten ved at slette formuleringen ”af teknisk rådgivning” i den første sætning.
Ordregiver vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig ændring men alene en præcisering og derfor ikke finder det nødvendigt at forlænge ansøgningsfristen.

Hovedentreprise om opførelse af bo- og dagtilbud


Ballerup Boligselskab, afdeling 1015 c/o Domea s.m.b.a og Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ballerup Boligselskab, afdeling 1015 c/o Domea s.m.b.a
14810870
Oldenburg Allé 3
Høje Taastrup
2640
Danmark
E-mail: hes@domea.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/organisationer/ballerup-boligselskab/sider/default.aspx

I.1) Navn og adresser
Ballerup Kommune
58271713
Hold-an Vej 7
Ballerup
2750
Danmark
E-mail: ksc@balk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=etpxnqrmem
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprise om opførelse af bo- og dagtilbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en ombygning og renovering af et bygningskompleks oprindeligt opført i 1967 som Københavns dag- og aftenseminarium UCC. Opgaven vedrører en del af bebyggelsen, der skal ombygges og renoveres, så det fremadrettet huser et bo- og dagstilbud for udviklingshæmmede borgere.

Opgaven udbydes af Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab. Parterne har aftalt, at dagtilbuddet opføres af Ballerup Boligselskab som delegerede bygherre for Ballerup Kommune. Botilbuddet opføres af Ballerup Boligselskab som bygherre.

Samlet set indgås der derfor én entrepriseaftale for på opførelsen af dagtilbuddet og botilbuddet, hvor Ballerup Boligselskab er bygherre.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Bybjergvej 25, 2740 Skovlunde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiverne udbyder en hovedentreprisekontrakt, der vedrører ombygning og renovering af et bygningskompleks oprindeligt opført i 1967 som Københavns dag- og aftenseminarium UCC.

Opgaven vedrører en del af bebyggelsen, der skal ombygges og renoveres, så det fremadrettet huser et bo- og dagstilbud for udviklingshæmmede borgere.

Dagtilbuddet opføres af Ballerup Boligselskab som delegeret bygherre for Ballerup Kommune. Botilbuddet opføres af Ballerup Boligselskab som bygherre. Samlet set indgår Ballerup Boligselskab én entrepriseaftale for på opførelsen af dagtilbuddet og botilbuddet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ballerup Boligselskab modtager mere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikaton, vil Ballerup Boligselskab udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave:

- Ved vurderingen vil Ballerup Boligselskab lægge vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af hovedentreprise af punkterne nævnt i prækvalifikationbetingelsernes afsnit 4.3 og udbudsbekendtgørelsens pkt. III 1.3),

- Det vil ligeledes blive tillagt positiv vægt ved bedømmelsen, hvis ansøgeren har vedlagt positive udtalelser fra bygherren på de enkelte referencer.

På baggrund af ovenstående 2 punkter vil Ordregiver udvælge de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Den udbudte opgave indeholder optioner. Omfanget af optioner er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet og tilbudslisten. Udbudsmaterialets nærmere indhold er beskrevet i Udbudsbetingelserne, Del 2: Tilbudsfasen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontrakt-administration.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

Sin nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 2 (to) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Ansøger skal på ordregivers anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 2 (to) regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) en-hed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøgeren sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert af de seneste 2 (to) regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 10 000 000 DKK,

(b) Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. Del V. pkt C, som dokumenterer, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk formåen, jf. pkt. nedenfor, Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav. Det vil sige, at hvis ansøgeren har oplyst 5 referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, er det de samme referencer, som Ordregiver vil se på ved udvælgelsen af de bedst egnede tilbudsgivere. Hvis ansøgeren oplyser mere end 5 referencer eller andre referencer end oplyst under mindstekrav, vil ordregiver alene se på referencerne nævnt under mindstekrav (del IV) eller de første referencer op til i alt 5, der er nævnt i del IV og del V.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet;

3) Entreprisesum og entrepriseform;

4) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt;

5) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden.

Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne, jf. pkt. II.2.9), må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

Ansøger bedes desuden vedlægge bygherreudtalelser for de enkelte referencer, hvis muligt.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 2 A4-sider. Hvis referencen fylder mere end 2 A4-sider, vil Ordregiver alene se på de første 2 sider.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald, skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgerens eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden/andre enhed(er)s uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, eller faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af de i pkt. II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser, skal disse konkrete dele af ydelserne udføres af den/de enhed(er), som ansøger baserer sig på.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). Boligselskabet Ballerup forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har referencer, som dokumenterer erfaring med udførelse af teknisk rådgivning af følgende:

- Renoveringsarbejder: Erfaring med som entreprenør at have udført renoverings-opgave af boligbyggeri med en entreprisesum på mere end 30 000 000 DKK ekskl. moms,

- Hovedentrepriser: Erfaring med som hovedentreprenør at have opført bygninger, med en entreprisesum på mere end 50 000 000 DKK ekskl. moms.

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold, men alle forhold skal være dækket via de 5 referencer. Hvis ansøgeren oplyser flere end 5 referencer, vil Ballerup Boligselskab alene se på de 5 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekrav til teknisk formåen er opfyldt. Ansøgeren opfordres til tydeligt at angive, hvilke af de ovenstående punkter, som den enkelte reference omfatter.

Referencerne må på ansøgningstidspunktet ikke være ældre end 5 år regnet fra afslutningen af referenceopgaven. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Kontrakten indeholder sociale klausuler om løn- og arbejdsvilkår samt uddannelses- eller praktikaftaler; der henvises til entrepriseaftalens bilag 7 for yderligere oplysninger.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Ordregiver kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 3) anførte udelukkelsesgrunde, at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), og at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier anført i § 145, stk. 2, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD. Ballerup Boligselskab har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig i iBinder-webportalen. eESPD-filen er en xml-fil og virker kun, når ansøgeren importerer den via eESPD-hjemmesiden https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da

EU-kommissionen planlægger at lukke eESPD-hjemmesiden ned ultimo april 2019. Amnsøgere skal derfor muligvis i stedet udfylde eESPD’et via iBinder. Ordregiver forventer at sende et rettelsesblad ud med tilhørende vejledning, hvis det bliver relevant.

Vejledning omkring den elektroniske eESPD-skabelon findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Følgende punkter skal udfyldes i eESPD:

— Del II, pkt. A-D (oplysninger om ansøgeren),

— Del III, pkt. A-C (udelukkelsesgrunde),

— Del IV, pkt. B-C (opfyldelse af minimumskrav),

— Del V (udvælgelseskriterier – begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere),

— Del VI (afsluttende erklæringer).

Før Ordregiver træffer beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, hvis tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i eESPD. Ordregiver vil derfor anmode denne tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 153 og 154 (dvs. serviceattest og årsregnskaber eller revisorerklæring).

Ordregiver vil af hensyn til tidsplanen gerne – uden at dette skal forstås som et krav – opfordre de enkelte tilbudsgivere til at have dokumentationen klar. Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder gammel regnet fra datoen for tilbudsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud / Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2019

Send til en kollega

0.154