23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-165308
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.vejle.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.05.2019 Kl. 11:00

Udbyder

AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Vindere

Valgt firma

(29.11.2019)
City Container Fyn A/S
Odense

Indsamling og transport af haveaffald


AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Vestre Engvej 70
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
Telefon: +45 76812846
E-mail: lbran@vejle.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.vejle.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og transport af haveaffald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter omfatter indsamling af haveaffald ved alle boliger, ejendomme med blandet bolig og erhverv samt kommunale institutioner i by-, land-, og sommerhusområder m.v., der tilmelder sig ordningen. Indsamlingen af haveaffald skal organiseres som fast ruteindsamling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Vejle Kommune skal haveaffald indsamles fra tilmeldte ejendomme i by-, land- og sommerhusområder, samt kommunale institutioner, som alle har mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Ordningen for indsamling af haveaffald er etableret som en rutebaseret indsamlingsordning med tømning/afhentning 13 gange årligt.

Indsamlingsordningen er som udgangspunkt en skelordning med mulighed for tilvalg af afhentning på standplads.

Haveaffald omfatter bl.a.:

- Løst haveaffald i beholdere f.eks. blade, græs og staudeafklip, mindre grene og små trærødder, hækafklip og lignende, nedfaldsfrugt,

- Bundter af haveaffald maks. 1 meter og 12 kg.,

- Løse juletræer (januar måned).

Juletræer kan endvidere være samlet på fælles opsamlingsplads efter aftale med Vejle Kommune. Renovatøren skal afhente juletræer fra disse pladser efter aftale med Vejle Kommune.

I januar måned har alle husstande – uanset om de er tilmeldt indsamlingsordningen for haveaffald eller ej – mulighed for at få afhentet juletræer i Vejle Kommunes indsamlings-ordning for storskrald.

Der skal indsamles haveaffald 13 gange årligt ved tilmeldte husstande, kommunale institutioner og virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv.

I sommerhusområder skal haveaffald indsamles 8 gange i perioden 1. april til 30. september, dog 13 gange ved tilmeldte helårsbeboede sommerhuse.

Udgangspunktet er tømning hver 4. uge.

Der skal indsamles haveaffald en ekstra gang i september.

Der skal ikke indsamles haveaffald i december.

Ved samlede bebyggelser kan AffaldGenbrug indgå specialaftaler for udvalgte boligforeninger til, at få afhentet haveaffald i beholdere hver 14. dag i fast rute.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug, Vejle Kommune kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivers egnethed vurderes ud fra de oplysninger, som tilbudsgiver afgiver ved benyttelse af ESPD.

Vejledning i udfyldelse af ESPD findes i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene oplistet i udbudslovens § § 135-137, svarende til grundene i e-ESPD'ets del III, idet AffaldGenbrug også anvender de frivillige udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Affald Genbrug, Vejle Kommune, Vestre Engvej 70, 7100 Vejle

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som Ordregiver henholder sig til:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud, er overtrådt, når sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019

Send til en kollega

0.12