23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 069-161325
Offentliggjort
08.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f16d069e-cdb5-483f-8558-59d2b3a34835/homepage

Udbyder

Esbjerg Kommune

Opdateringer

Annullering
(26.06.2019)

"Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S har besluttet at annullere udbud af renovering af Kongensgade etape 5 – og Kronprinsensgade (udbudsbekendtgørelsen nr. 2019/S 069-161325).
Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S havde ved tilbudsfristens udløb modtaget 4 tilbud. På baggrund af de indkomne tilbud må Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S desværre konstatere, at evalueringsmodellerne for underkriteriet "Pris", som beskrevet i udbudsbetingelserne (BUT) pkt. 3.8.1., har vist sig at være uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Henset til spredningen i de indkomne tilbud vil en anvendelse af udbudsgrundlagets evalueringsmodeller således ikke respektere den oplyste vægtning af underkriterierne.
Det er ikke muligt inden for udbudslovens rammer at ændre en evalueringsmodel efter udbuddets offentliggørelse. Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S ser sig derfor nødsaget til at annullere udbuddet.
Annullationen sker med henblik på at foretage de nødvendige tilretninger i udbudsbetingelserne (BUT), så et nyt udbud af kan igangsættes hurtigst muligt.
Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S arbejder på hurtigst muligt at genudbyde renovering af Kongensgade etape 5 – og Kronprinsensgade, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu). Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S vil forsøge at udarbejde det reviderede udbudsmateriale, så tilbudsgiverne i videst muligt omfang kan genbruge materialet fra det nu annullerede udbud.
Vi håber, at alle interesserede virksomheder vil deltage ved det kommende genudbud.

Anlægsprojekt - renovering af Kongensgade etape 5 og Kronprinsensgade


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Jesper Pelck
Telefon: +45 23830950
E-mail: jepel@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Din Forsyning
32661165
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Mette Skov Hansen
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f16d069e-cdb5-483f-8558-59d2b3a34835/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f16d069e-cdb5-483f-8558-59d2b3a34835/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f16d069e-cdb5-483f-8558-59d2b3a34835/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Anlægsprojekt - Renovering af Kongensgade etape 5 og Kronprinsensgade

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte entreprise, der er benævnt ”Renovering af Kongensgade Etape 5 og Kronprinsensgade”, omfatter ny belægning og udstyr på Kongensgade på strækningen mellem Smedegade og Stormgade og renovering af Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade i Esbjerg (herefter "Delentreprise 1").

Derudover omfatter den udbudte entreprise udførelse af separatkloakering for DIN Forsyning A/S. Denne del af entreprisen er benævnt "Kloak- og forsyningsledninger", som omfatter ny kloak i Kongensgade på en strækning fra og med krydset Stormgade/Kongensgade til Smedegade samt Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade (herefter "Delentreprise 2").

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233222
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udførelse af Delentreprise 1 og Delentreprise 2 vil blive tildelt en og samme leverandør, som skal indgå 2 kontrakter med Ordregiver.

Der vil blive indgået en kontrakt vedrørende Delentreprise 1 med Esbjerg Kommune, imens kontrakten vedrørende Delentreprise 2 vil blive indgået med DIN Forsyning A/S.

Delentreprise 1 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Rydning af eksisterende inventar og belægning,

— Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende flisebelægning og underliggende bærelag,

— Levering og etablering af ny granitstensbelægning, reetableringsarbejder inkl. underliggende bærelag,

— Levering og etablering af afløbsinstallation for overfladeafvanding af nyetablerede belægninger,

— Opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.) (bygherreleverancer),

— Levering og opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.),

— Levering og etablering af ny beplantning (træer.) inkl. automatisk vandingsanlæg,

— Levering og etablering af kabeltomrør og klargøring til effektbelysning.

Delentreprise 2 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Separatkloakering af spildevand og regnvand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/08/2019
Slut: 15/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som har de mest relevante referencer. Ordregiver vil ved vurderingen udvælge de ansøgere, som samlet set dokumenterer mest erfaring med:

a) Større belægningsarbejder på fx gågader, pladser og torve.

b) Arbejder af ovennævnte karakter i byer, der stiller krav til den logistiske udfordring ved gennemførelse af arbejdet, samt håndtering af borgere og handelsdrivende.

c) Mest fagrelevant tilgængeligt personale. Der vil i denne forbindelse blive lagt positiv vægt på, at ansøgeren har et stort antal ansatte indenfor de relevante fagområder, brolægning og autoriserede kloakmestre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Oplysning om ansøgers egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Oplysning om ansøgers soliditetsgrad (i %) de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Oplysning om bankgaranti.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Soliditets grad på 25% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller

— Forhåndstilsagn fra ansøgers pengeinstitut eller kautionsselskab om, at der i forbindelse med Kontrakterne, kan stilles en bankgaranti på 3 000 000 DKK udover den obligatoriske garantistillelse, jf. AB 18 og Særlige Betingelser.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal have beskæftiget minimum 4 uddannede brolæggere og 4 autoriserede kloakmestre hvert år i de seneste 3 år.

Delkontrakt 1:

Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende belægnings- og renoveringsarbejder inden for de seneste 5 år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Ved "tilsvarende arbejder" forstås "belægnings- og renoveringsopgaver", der svarer til arbejdet der er beskrevet SAB og tegninger, og som:

— har omfattet etablering af belægningsopgaver, som eksempelvis gågader, pladser og torve i byområder,

— har omfattet håndtering af borgere og handelsdrivende.

Delkontrakt 2:

Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende separatkloakeringsopgaver inden for de seneste 5 år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Ved "tilsvarende arbejder" forstås "separatkloakeringsopgaver", der svarer til arbejdet der er beskrevet SAB og tegninger, og som:

— har omfattet separatkloakering, i eksempelvis gågader, pladser og torve i byområder,

— har omfattet håndtering af borgere og handelsdrivende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal i ESPD'et angive det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år hos tilbudsgiver fordelt på relevante faggrupper.

Delentreprise 1:

Ansøger skal i ESPD angive 2 referencer, Referencerne skal indeholde:

— Beskrivelse af belægnings- og renoveringsarbejdet,

— Kontraktsum,

— Tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning),

— Modtager af belægnings- og renoveringsarbejdet (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Delentreprise 2:

Ansøger skal i ESPD angive 2 referencer. Referencerne skal indeholde:

— Beskrivelse af separatkloakeringsopgaven,

— Kontraktsum,

— Tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning),

— Modtager af separatkloakeringsopgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/08/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2019

Send til en kollega

0.11