23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 067-156114
Offentliggjort
04.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Addresse
Årstiderne Arkitekter A/S
CVR-nr. 48 23 35 11
Dalgasgade 11
7400 Herning
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Kim Mortensen
Telefon: +45 25134545
E-mail: km@aarstiderne.dk

Anmodning om deltagelse

Til
13.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kjjjscbqcs

Udbyder

SOSU Herning

Opdateringer

Rettelse
(16.04.2019)

III.1.3
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Mindst én af de anført referencer skal være udført i totalentreprise med en anlægssum større end eller lig med 50 mio. kr. og være af en kompleksitet svarende til den udbudte opgave. Ved tilsvarende kompleksitet forstås byggeri til undervisningsformål, kontorbyggeri eller konferenceformål. De to mindstekrav kan opfyldes med to forskellige referencer, men én reference kan også dokumentere opfyldelse af begge mindstekrav.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Mindst én af de anført referencer skal være udført i total- eller hovedentreprise med en anlægssum større end eller lig med 35 mio. kr. og være af en kompleksitet svarende til den udbudte opgave. Ved tilsvarende kompleksitet forstås byggeri til undervisningsformål, kontorbyggeri eller konferenceformål eller dermed ligestillet. De to mindstekrav kan opfyldes med to forskellige referencer, men én reference kan også dokumentere opfyldelse af begge mindstekrav.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 06-05-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-05-2019
Time: 12:00

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 09-05-2019
Læses:
Dato: 16-05-2019

Totalentreprisekontrakt – Ny skole SOSU Holstebro


SOSU Herning

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SOSU Herning
CVR-nr. 29550468
Gullestrupvej 10-12
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Direktør Mads Schmidt Haagensen
Telefon: +45 30169007
E-mail: msh@sosuherning.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sosuherning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kjjjscbqcs
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Årstiderne Arkitekter A/S
CVR-nr. 48 23 35 11
Dalgasgade 11
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Kim Mortensen
Telefon: +45 25134545
E-mail: km@aarstiderne.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarstiderne.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kjjjscbqcs
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt – Ny skole SOSU Holstebro

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Social- og sundhedsskolen i Herning ønsker at etablere en ny undervisningsbygning for skolens aktiviteter i Holstebro. Byggeriet placeres ved Uddannelses Center Holstebro på Døesvej.

Skolen bliver undervisningssted for ca. 200 elever og 25 undervisere samt administrativt personale.

Bygningen er på ca. 3 000 m2 og opføres i 3 plan med en bærende konstruktion af limtræ, lette etagedæk i stål og gips. Facader i glas/alu og sandwichelementer. Der udføres mekanisk ventilation og solafskærmning.

Der udføres en mindre kælder.

Bygningen stabiliseres af en kerne af betonelementer og enkelte gennemgående vægge i beton.

Indvendigt udføres lette vægge i gips og glas/alu. Hovedparten af væggene beklædes med krydsfiner.

Bygningen er sprinklet.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af SOSU Herning's ønsker og forventninger til projektet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214300
45214320
45214410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Projektet skal opføres på en grund beliggende Døesvej 66, 7500 Holstebro.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet udbydes i totalentreprise som udbud med forhandling. Udbuddet sker blandt andet på grundlag af et dispositionsforslag udarbejdet af Årstiderne Arkitekter A/S. Totalentreprenøren skal færdigprojektere projektet, forestå myndighedsbehandlingen, udarbejdelse af den endelige brandstrategi og opførelse af projektet.

I projektet indgår endvidere forskellige typer af fast inventar, der skal leveres og monteres af totalentreprenøren samt ADK, AIA, ABA og varsling samt elevator, tavler, AV-udstyr mm.

Processen for udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

Byggeriet gennemføres i 2 etaper. Etape 1 omfatter ny bygning, samt belægninger i terræn vest, syd og øst for ny bygning.

Efter aflevering af etape 1 flytter skolen og den nuværende pavillonbygning nedtages. Når nedtagning af pavillonbygning er afsluttet udføres etape II, der i det alt væsentlige består af belægninger i terræn nord for den nye bygning mellem denne og UCH. I etape II udføres endvidere skur i terræn, beplantning og græs såning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurdering af ansøgers referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med byggeri udført i total- eller hovedentreprise i en størrelse og en kompleksitet svarende til den aktuelle opgave.

Udbyder vil ved udvælgelsen af konkurrencemæssige hensyn, om muligt, udvælge 2 mellemstore og én større virksomhed. Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder med en årlig omsætning større end 100 000 000 DKK ekskl. moms og mindre end 500 000 000 DKK ekskl. moms. Ved større virksomheder forstås en årlig omsætning større end eller lig med 500 000 000 DKK ekskl. moms.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af de objektive kriterier, der er gældende for valg af det begrænsede antal ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Begrundelse for at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter:

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, da bygherren ønsker at undgå risici og at skulle anvende ressourcer på at rette krav mod forskellige underentreprenører

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

a) Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning og ansøgers egenkapital. Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at dokumentation for økonomisk formåen vil blive indhentet efter udløb af ansøgningsfristen. Det betyder, at regnskaber til brug for dokumentation af punkt a) ikke skal vedlægges ansøgningen om prækvalifikation.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium skal oplysningerne anført under punkt a) gives for alle konsortiedeltagerne.

Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers (herunder koncernforbundne selskaber) økonomiske og finansielle kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal oplysningerne anført under punkt a) gives for den/de underleverandør(er), der stiller finansiel og økonomisk kapacitet til rådighed for ansøger, og ansøger skal godtgøre, at den/de pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger. Dette skal dokumenteres ved fx en rådighedserklæringen fra de øvrige enheder, der ønskes at blive lagt vægt på.

I begge situationer vil opfyldelse ske ved udfyldelse af ESPD-formular, se i øvrigt udbudsmaterialet for supplerende vejledning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal for hvert enkelt regnskabsår være minimum 100 000 000 DKK ekskl. moms,

— Ansøgers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

b) Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer vedrørende byggeri opført i hoved- eller totalentreprise. Referencerne skal indeholde oplysninger om:

— Til hvilket formål byggeriet er opført,

— Bygherre,

— Entrepriseform,

— Byggeriets samlede etageareal,

— Anlægssum,

— Afleveringstidspunkt.

Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysningerne fremgår, men såfremt en eller flere oplysninger måtte mangle, fører det ikke i sig selv til ukonditionsmæssighed, men vil kunne indgå i udvælgelsen.

Det er udelukkende referencer, der ikke er ældre end 5 år, der optages til bedømmelse. Referenceprojektets afleveringsdato skal ligge mindre end 5 år før datoen for publicering af udbuddet.

Der må maksimalt vedlægges 6 referencer. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 referencer blive tillagt vægt ved vurdering af prækvalifikationsansøgningen.

Kompetencerne kan være opnået ved deltagelse i opgaver/projekter omkring undervisningsbyggeri, kontorbyggeri eller byggeri til f.eks. konferenceformål, og/eller de kan opnås ved sammensætning af et team, hvor de enkelte aktører besidder specifikke kompetencer for opgavens løsning. Ud over de bygningsmæssige kompetencer, efterspørger bygherren dels erfaringer med projekter, hvor den bærende konstruktion i etagebyggeri er udført i limtræ og eventuelt ved anvendelse af CLT-elementer og dels erfaringer indenfor indeklima, brand og akustik i bygninger til undervisningsformål.

Opfyldes ved udfyldelse af ESPD formular - se i øvrigt udbudsmaterialet for supplerende vejledning samt ved, at der vedlægges referenceblade/billedmateriale eller anden visualisering og beskrivelse af tidligere gennemførte projekter allerede ved indlevering af ansøgning om prækvalifikation, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Referencedatablad må maksimalt fylde 2A sider pr. reference. Det er af afgørende betydning for vurderingen af, hvilke ansøgere i tilfælde af mere end 3 ansøgere, der skal gå videre, at der foreligger billedmateriale med tilhørende beskrivelse til brug for vurderingen af de angivne referencer.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium skal oplysningerne anført under punkt b) i relevant omfang gives for konsortiedeltagerne, men der må fortsat og samlet set kun vedlægges 6 referencer. Oplysningerne skal således gives i det omfang den enkelte konsortiedeltager bidrager med teknisk kapacitet til konsortiet.

Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal oplysningerne anført under punkt b) i relevant omfang gives for den/de underleverandør(er), der stiller teknisk kapacitet til rådighed for ansøger, og ansøger skal godtgøre, at den/de pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger. Dette skal dokumenteres ved fx en rådighedserklæringen fra de øvrige enheder, der ønskes at blive lagt vægt på.

.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindst én af de anført referencer skal være udført i totalentreprise med en anlægssum større end eller lig med 50 000 000 DKK og være af en kompleksitet svarende til den udbudte opgave. Ved tilsvarende kompleksitet forstås byggeri til undervisningsformål, kontorbyggeri eller konferenceformål. De 2 mindstekrav kan opfyldes med 2 forskellige referencer, men én reference kan også dokumentere opfyldelse af begge mindstekrav.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er i udbudsmaterialet vedlagt totalentreprisekontrakt, der angiver de nærmere betingelser for totalentreprisen.

.

Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som SOSU Herning med bindende virkning for konsortiet kan forhandle og indgå aftaler med.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation:

Prækvalifikationsfasen håndteres på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.dk).

HTML-fil til udfyldelse af ESPD er tilgængeligt for download i udbudsmaterialet på Ibinder. Ansøger skal være opmærksom på at vedr. udfyldelse af ESPD vil Kommissionens tjeneste blive udfaset i april 2019. Forpligtelsen til at bruge ESPD består og kan opfyldes ved at anvende de nationale ESPD-tjenester, herunder Ibinder. Ansøger kan derfor bruge Kommissionens tjeneste frem til udgangen af april 2019 til udfyldelse af ESPD. Fra medio april kan ansøger også bruge Ibinders integrerede ESPD funktion til at udfylde ESPD.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på iBinder via følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kjjjscbqcs

Alle dokumenter vedrørende ansøgning om prækvalifikation skal uploades i mappen 'Prækvalifikationsanmodning' iBinder.

Ved spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til www.ibinder.dk

Alle har fri adgang til iBinders support på tlf 89 88 78 30 eller support@ibinder.dk

Det er gratis for ansøgere/tilbudsgivere at få login til iBinder.

Bygherren yder ikke vederlag for deltagelse i tilbudsprocessen herunder i forhandlingsforløbet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2019

Send til en kollega

0.149