23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 062-144037
Offentliggjort
28.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a09b710c-6209-4e34-829c-29d34414b48b/homepage

Udbyder

Gentofte Kommune

Vindere

Valgt firma

(05.07.2019)
HCS Transport & Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Renovationsydelser, indsamling og transport af erhvervsaffald til Gentofte Kommunes institutioner


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
19438414
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a09b710c-6209-4e34-829c-29d34414b48b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a09b710c-6209-4e34-829c-29d34414b48b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a09b710c-6209-4e34-829c-29d34414b48b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a09b710c-6209-4e34-829c-29d34414b48b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedrørende renovationsydelser, indsamling og transport af erhvervsaffald til Gentofte Kommunes institutioner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte tjenesteydelse angår indsamling og transport af erhvervsaffald, herunder småt brændbart samt tilknyttede delydelser på ca. 150 adresser beliggende i Gentofte Kommune. Endeligt antal institutioner afhænger af hvor mange institutioner, der tilmelder sig ordningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte tjenesteydelse angår indsamling og transport af erhvervsaffald, herunder småt brændbart samt tilknyttede delydelser på ca. 150 adresser beliggende i Gentofte Kommune. Endeligt antal institutioner afhænger af hvor mange institutioner, der tilmelder sig ordningen. Gentofte Kommune har planlagt at udrulle et pilotprojekt angående affaldsortering, på kommunens ejendomme, indledningsvis på skoler og daginstitutioner. Aftalen vil omfatte sortering i følgende affaldsfraktioner: restaffald/småt brændbart, papir (inkl. makuleret papir), pap, blandet plast, blandet metal, glas og storskrald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af driftsforstyrrelser / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge Kontrakten med op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem bydere. Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise sådanne Tilbudsgivere.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet aflevere Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nærværende punkt skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”.

Ansøger skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgraden som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de foregående tre (3) regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Soliditetsgraden oplyses med baggrund i egenkapitalen beregnet efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 20 000 000 DKK for hvert af de relevante regnskabsår. Hvis Tilbudsgiver ikke har det anførte antal regnskabsår skal omsætningen for de anførte regnskabsår være mindst 20 000 000 DKK gennemsnitligt, dog mindst et (1) regnskab, der lever op til kravet om omsætning på mindst 20 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden skal være på minimum 20% for hvert af de foregående tre (3) regnskabsår. Hvis Tilbudsgiver ikke har det anførte antal regnskabsår skal soliditetsgraden for de anførte regnskabsår være mindst 20% gennemsnitligt, dog mindst et (1) regnskab, der lever op til kravet om soliditetsgrad på mindst 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anføre referencer, som opfylder mindstekravene.

— Såfremt der er flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer,

— Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

— Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

— For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør, at referencerne opfylder mindstekravene. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Erfaringen kan opfyldes ved én (1) reference, hvor begge mindstekrav opfyldes, eller ved to (2) referencer, hvor et mindstekrav bliver opfyldt på hver sin reference.

Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver beskriver erfaring med følgende:

- Erfaring med tømning på en erhvervsordning for en offentlig myndighed med minimum 100 indsamlingssteder,

- Erfaring med håndtering af fast tømningsordning med minimum fem (5) affaldsfraktioner

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul jf. Bilag 1 - Udkast til Kontrakt, punkt. 1.26.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret;

2) Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, skal på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges. Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Dokumentation af opfyldelse af mindstekrav:

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers egenkapital medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Verificering af krav til miljøledelse jf. ESPD’et Del IV, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver eller enheder som Tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2019

Send til en kollega

0.485