23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 062-143250
Offentliggjort
28.03.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Kronløbsøen Projekt P/S c/o Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab

Vindere

Valgte firmaer

(28.03.2019)
NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev

(28.03.2019)
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

Totalentrepriseaftale – Kronløbsøen, byggefelt 1.37

(16.04.2019)
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

Totalentrepriseaftale – Kronløbsøen, byggefelt 1.37

(16.04.2019)
NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev

Totalentreprise - Kronløbsøen, byggefelt 1.37


Kronløbsøen Projekt P/S c/o Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Kronløbsøen Projekt P/S c/o Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab
37781126
Arne Jacobsens Allé 7
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Kromann Hellesen
Telefon: +45 72273402
E-mail: nkh@bechbruun.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.nordkranen.dk/igangvaerende-projekter/kronloebsoeen.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://www.nordkranen.dk/igangvaerende-projekter/kronloebsoeen.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - Kronløbsøen, byggefelt 1.37

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprise om anlæg og opførelse af bolig- og erhvervsbyggeri på byggefelt 1.37, herunder bl.a. opførelse af parkeringsanlæg på byggefelt 1.37, og tunnel fra bolværk (1m ude i vandet) fra byggefelt 1.27 til byggefelt 1.37 og etablering af 3 broer (hhv. 1 vejbro og 2 stibroer), der forbinder byggeriet på byggefelt 1.37 med henholdsvis Sundkaj og Fortkaj.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 140 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2150 Nordhavn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af bolig- og erhvervsbyggeri på byggefelt 1.37, herunder bl.a anlæg og opførelse af parkeringsanlæg i 4 etager (K1 (delvis), K2, K3 og K4) til parkeringspladser, og en del af tunnel fra bolværk fra byggefelt 1.27 til byggefelt 1.37, etablering af 3 broer (hhv. 1 vejbro og 2 stibroer), der forbinder byggeriet på byggefelt 1.37 med henholdsvis Sundkaj og Fortkaj. Totalentreprisen omfatter endvidere etablering af kælder for boligerne indeholdende nødvendige teknikrum, cykelparkering, depoter for boliger mv. samt udførelse af udendørs terræn- og beplantningsarbejder og arbejder relateret til klinten og kysten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Afleveringsproces / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionerne er beskrevet i tilbudslisten.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Kontrakten er undtaget fra udbudsloven i medfør af udbudslovens § 26, stk. 4, om blandede kontrakter. Dette gør sig gældende, da de forskellige dele af totalentreprisekontrakten ikke objektivt kan adskilles, og da hovedformålet med totalentreprisekontrakten ikke er omfattet af udbudsreglerne. Udførelsen af boligbyggeriet anses for privat, mens udførelsen af P-kælder isoleret set kan være en offentlig kontrakt.

Totalentreprisekontrakten kan dog ikke objektivt adskilles grundet forhold af både teknisk og økonomisk karakter. De tekniske forhold ses ved bl.a. en umuliggørelse ved at definere klare entreprisegrænser mellem P-kælder og byggeri, bl.a. grundet myndighedskrav om ventilation, sammenhæng mellem statik på udførelsen af P-kælder og byggeri, samspil mellem flugtveje og udførelse af søjler og dækområder mv. De økonomiske forhold består bl.a. af, at en adskillelse skønnes at medføre en forsinkelse på 8 måneder med en dertil følgende fordyrelse samt betydelige omkostninger forbundet med eventuelle interim-foranstaltninger og retablering af byggeplads ved opdeling.

Hovedformålet er udførelse af boligbyggeriet, hvilket tilsvarende omkostningsmæssigt vejer relativt tungere end anlægget af P-kælderen.

På den baggrund er indkøbet undtaget i medfør af udbudslovens § 26, stk. 4.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Totalentrepriseaftale - Kronløbsøen, byggefelt 1.37

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NCC Danmark A/S
69894011
Tobaksvejen 2A
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: https://www.ncc.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NCC Industry A/S
26708435
Hørkær 8
Herlev
2730
Danmark
E-mail: info@ncc.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 140 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 2, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2019

Send til en kollega

0.128