23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
26.03.2019

Spørgsmål

Til
02.04.2019

Addresse
By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør Kommune, dagsorden, punkt 2

Udbyder

Dragør

Udvikling af de fysiske rammer i "Madsens Krog" til søsportsklubberne i Dragør


Dragør

2
FORSLAG TIL LOKALPLAN 78 "MADSENS KROG", DRAGØR HAVN
Sagsid.: 18/3664

RESUMÉ:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 14. august 2018 at der skal gennemføres lokalplanlægning for ”Madsens Krog”, Dragør havn.

Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

 

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres ved en høringsperiode på 8 uger.

 

SAGSFREMSTILLING:

Forslag til lokalplan 78 vedrører den inderste del af Nordre Mole, som i daglig tale kaldes ”Madsens Krog”. Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

Baggrund for beslutning om lokalplan

En ansøgning om jolleskur fra Dragør Sejlklub gav i januar 2017 anledning til, at By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en samlet plan for arealerne i Madsens Krog.

Herefter er fulgt drøftelser med klubberne, udvalgsbehandlinger og en budgetvedtagelse 2019-22, hvor forbedrede vilkår for klubberne i Madsens Krog gennem tre spor er prioriteret. Tidligere udvalgsbehandlinger og seneste mødereferater er vedlagt som bilag.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser med klubberne samt ud fra et generelt hensyn til udviklingsmuligheder og bevaring i Madsens Krog. 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder 3 nye byggefelter, bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger samt bestemmelser, som skal sikre at området forbliver et offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde.

Nye byggefelter

Lokalplanen udlægger en byggelinje mod nord, som går vinkelret fra nordsiden af de eksisterende bådeskure langs Strandstien. Byggelinjen og de nye byggefelter er udlagt under hensyn til: oplevelsen af de kulturhistoriske bygninger, kig på tværs gennem ”smøgerne” til kysten, bevaring af udsigt fra Strandstien samt under hensyn til at fastholde offentlig adgang til vandet.

Udvidelse af sejlklubben – byggefelt A:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede allerede i marts 2018, at sejlklubben skulle have lov til at påbegynde deres tilbygning, idet administrationen på baggrund af tidligt projektmateriale vurderede at tilbygningen ikke er omfattet af en lokalplanpligt. Tilbygningen indgår i den ny lokalplan som eksisterende forhold. Sejlklubben planlægger at påbegynde byggeriet efter sæson 2019.

Udvidelse af grejskur – byggefelt G:

Det var sejlklubbens ønske om et udvidet grejskur, som igangsatte processen med en samlet plan for Madsens Krog. Dette er baggrund for udlæg af byggefelt G.

Mulighed for udvidelse af grejskur – byggefelt F:

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen set på den samlede rummelighed i Madsens Krog. Der er administrationens vurdering at et byggefelt F kan indpasses i forhold til hensyn til passager og ”kig” i området. Byggefelt F har således ikke afsæt i den aktuelle drøftelse med klubberne og byggefelt F skal ikke nødvendigvis udnyttes, idet der ikke er handlepligt ifølge en lokalplan. Byggefeltet er udlagt med henblik på at tegne en mulighed for yderligere udvikling af søsportsklubberne i Madens Krog på længere sigt.

Bevarende bestemmelser

Slots- og kulturstyrelsen har iværksat en høring om fredningsophævelse af Bygning 2 ”Tolderhuset”, hvorfor der er en forventning om at fredningen muligvis ophæves.

”Tolderhuset”, ”Kolerahuset” og ”Greisens Pakhus” er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Dette følges nu op af bevarende bestemmelser i lokalplanen som svarer til bevaringsbestemmelser for Dragør gamle bydel (lokalplan 25). De bevarende bestemmelser træder i kraft ved ombygning og renovering, og skal derved sikre de kulturhistoriske værdier i Madsens Krog.

Offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde

Byggefelterne i lokalplanen er placeret således, at der forsat sikres offentligt tilgængeligt fritids- og havneareal i Madsens Krog.

Hvad lokalplanen ikke dækker

Der er drøftet konkrete projekter med klubberne i Madsens Krog, som ligger udenfor hvad en lokalplan kan sætte bestemmelser for fx indretning af Tolderhuset (midler afsat i budget 2019-22) og indretning af have for klubberne i Tolderhuset.

Miljøscreening

Der er foretaget en indledende screening for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 78 i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

Det vurderes, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer. Se lokalplanens bilag 5.

 

LOVE/REGLER:

Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

 

KOMMUNIKATION/HØRING:

Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger.

Hvis der modtages indsigelser i høringsperioden kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen.

 

RELATION TIL POLITIKKER:

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

 

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

Økonomiudvalget den 11. april 2019.

Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

 

Bilag

Send til en kollega

0.101