23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 059-136512
Offentliggjort
25.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/102407359.aspx

Udbyder

Nordsjællands Park & Vej I/S

Vindere

Valgt firma

(18.06.2019)
Grøn Vækst A/S
Hasselholmvej 2, Næsbyskov
4200 Slagelse

Udførelse af græspleje på idrætsanlæg


Nordsjællands Park & Vej I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordsjællands Park & Vej I/S
35418733
Kongevejen 425C
Kvistgård
3490
Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
Telefon: +45 25312248
E-mail: erh11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/102407359.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/102407359.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/102407359.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Nordsjællands Park og Vej er et § 60-selskab, som bl.a. har til opgave at vedligeholdelse grønne arealer i Helsingør og Fredensborg Kommuner, herunder at udføre græspleje på idrætsanlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af græspleje på idrætsanlæg

 

Sagsnr.: 19/1349
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77320000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører græspleje på idrætsanlæg i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune i form af gødskning, dybdeluftning og eftersåning. Idrætsanlæggene udgør samlet set et areal på cirka 475 000 m2. Sæson for græspleje løber hvert år fra 1. marts til 31. december.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med rammeaftalen er, at NSPV via et udbud indgår aftale med en Leverandør om varetagelse af den til NSPV henlagte forpligtelse til at udføre græspleje i form af gødskning, dybdeluftning og eftersåning på idrætsanlæg beliggende i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Den specielle form for græspleje medvirker til at opretholde en høj græskvalitet på idrætsanlæggene, hvilket værdsættes af idrætsudøverne. Idrætsanlæggene er af samme grund også efterspurgt af Dansk Boldspil-Union (DBU) til afvikling af træningsseancer med fodboldlandsholdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/05/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen indeholder mulighed for Ordregiver til at indkøbe yderligere ydelser. Ydelserne er en ekstra udførelse af enten gødskning, dybdeluftning eller eftersåning, når Ordregiver vurderer, at der opstår behov herfor, fx. en yderligere gødskning af en bestemt bane op til et arrangement eller afvikling af en kamp.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver ikke må være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1.1) Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 2 000 000 DKK i hvert af de 2 senest afsluttede regnskabsår.

1.2) Det seneste aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

2.1) Der kræves en positiv egenkapital i hver af de 2 senest aflagte årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3.1) Tilbudsgiver skal minimum have 1 reference inden for græspleje af idrætsanlæg med gødskning, dybdeluftning og eftersåning, som er udført for offentlig ordregiver eller som underentreprenør til en offentlig ordregiver inden for de seneste 2 år. Referencen skal som minimum omfatte græspleje af et areal, som har en udstrækning på minimum 25 000 kvadratmeter pr. år i referencens løbetid.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2019

Send til en kollega

0.11