23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-123315
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.03.2019 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d35a60e3-ebcf-49da-a06a-8246551ce7a4/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Vindere

Aftale vedr. sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse

(05.07.2019)
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Rørdalsvej 244
9220 Aalborg Ø

Opdateringer

Rettelse
(20.03.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 28-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 29-03-2019
Time: 09:00

Sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse


Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d35a60e3-ebcf-49da-a06a-8246551ce7a4/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d35a60e3-ebcf-49da-a06a-8246551ce7a4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d35a60e3-ebcf-49da-a06a-8246551ce7a4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d35a60e3-ebcf-49da-a06a-8246551ce7a4/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90513000
90513300
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget på Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N (Aarhus Kommune).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse.

Opgaven består i at få råslaggen fra affaldsenergianlægget sorteret og efterfølgende skal salgsslaggen og jern/metalfraktionen afsættes til genanvendelse.

Opgaven skal udføres på en sådan måde, at udviklingen af cirkulær ressourceanvendelse understøttes og at miljøpåvirkningen derved nedbringes, jf. Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020. Opgaven skal således udføres ud fra en målsætning om, at der fra slaggen skal udsorteres mest muligt jern/metal, som kan afsættes til genanvendelse (f.eks. omsmeltning til nyt jern) og at mest muligt af restfraktionen (slaggen ekskl. jern-/metalfraktionen) kan genanvendes til bygge-/anlægsprojekter (f.eks. vejbyggeri).

Leverandøren har mulighed for at vælge frit mellem at transportere al slaggen til et stationært anlæg eller at sortere det med mobile anlæg.

Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af slaggesortering og slaggeafsætning / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2019
Slut: 14/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 3 x 2 år, dvs. i op til 6 år i alt på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer ift. ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer), jf, afsnit 4.2. i prækvalifikationsbetingelserne, vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletallene "egenkapital" og "omsætning" for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital,

- Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en årlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver accepterer kun tilbud fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer inden for de seneste 3 år forud for fristen for ansøgning om prækvalifikation. Hver enkelt af de anførte referencer skal vedrøre såvel sortering som afsætning af slagge fra affaldsenergianlæg til genanvendelse.

Ift. hver reference bedes anført:

- En beskrivelse af referencen, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker, om der er sorteret på et stationært og/eller mobile anlæg samt hvilken form for genanvendelse slaggen er afsat til,

- Tidspunktet for udførelse af referencen,

- Angivelse af kontaktperson hos den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse, samt

- Vederlag (årlig kontraktsum) ift. referencen.

Referencerne skal være færdiggjorte og afsluttede ydelser/projekter, eller dele af ydelser/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, inkl. løbende aftale(r) omkring sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har 3 sammenlignelige (lignende) referencer – dvs. 3 referencer, som hver især omhandler såvel sortering som afsætning (dvs. opgaver hvor ansøger/tilbudsgiver har forestået såvel sorteringen som afsætningen) af slagge fra affaldsenergianlæg til genanvendelse.

Ved ”genanvendelse” forstås (jf. Affaldsbekendtgørelsen/ BEK nr 1759 af 27.12.2018), at slaggen omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.

Som ”genanvendelse” af slagge regnes f.eks. en sortering af slagge, hvorefter jern/metal fraktionen kan afsættes til genanvendelse og salgsslaggen kan afsættes til indbygning/bundsikring under/på offentlige eller private arealer (f.eks. veje), bygninger el. lign..

Sortering og anvendelse af slagge til indbygning/opfyldning på deponianlæg/-arealer regnes ikke som ”genanvendelse”.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal senest 10 kalenderdage efter rammeaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen. Sikkerhedsstillelsen skal (på tidspunktet for aftaleindgåelse og i hele aftaleperioden, inkl. eventuelle forlængelser heraf) udgøre 10% af den forventede årlige aftalesum.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder følgende klausuler: klausul vedr. arbejdsvilkår, uddannelsesklausul samt klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2019

Send til en kollega

0.124