23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120318
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Frederikssund Kommune

Økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med byudvikling af Vinge


Frederikssund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
Telefon: +45 47351000
E-mail: pmblak@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97223710.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med byudvikling af Vinge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikssund Kommune udbyder økonomisk og strategisk rådgivningsopgave i forbindelse med kommunens byudviklingsprojekt benævnt Vinge.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling og der henvises generelt til ydelsesbeskrivelsen for udbuddet for en nærmere præsentation af opgavens indhold og omfang.

Kommunen agter at indgå kontrakt med én tilbudsgiver.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66171000
71410000
71530000
79211200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Frederikssund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rådgiver vil skulle samarbejde med Frederikssund Kommune og dennes organisation, ved at bistå i det strategiske arbejde samt udvikle en økonomisk plan/model, der kan anvendes og tilpasses som Vinge udvikles, jfr. udbudsmaterialet.

Rådgiver skal kunne forstå Kommunens rolle og rammer for udvikling af Vinge og varetage Frederikssund Kommunes interesser som arealindehaver, bygherre på udvalgte områder og udvikler af fremtidens by.

Det forventes, at Rådgiver har forståelse for byudviklingsprojekters mange faser herunder særlig erfaring i udarbejdelse af strategiske og økonomiske planer. Rådgiver skal være god til at samarbejde, være struktureret, have forståelse for sammenhæng og kompleksitet, god til at se muligheder og være fleksibel i forhold til at opgaven vil ændre sig løbende.

Der forventes en Rådgiver bestående af et rådgiverteam, bygherrerådgiver med erfaring inden for byudviklingsprojekter, strategisk- og økonomisk rådgivning samt en rådgiver med finansiel baggrund. Rådgiverteamet skal kunne samarbejde med Projektchefen og den øvrige organisation.

Rådgiver skal endvidere have erfaring indenfor planlægning af større bygge- og anlægsopgaver og have stor erfaring i kalkulationer og opbygning af regneark samt have en operationel tilgang indenfor risikovurdering samt risikostyring. Rådgivers ydelser skal indeholde prisskøn/budgetlægning af hele indtægts- og omkostningssiden på det eksisterende grundlag inkl. de ændringer som den åbne markedsdialog har medført.

Rådgiver skal kende til de finansielle mekanismer, særligt kommunaltekniske mekanismer og rammer - eksempelvis viden om det kommunale tilskuds- og udligningssystem, med henblik på at kunne beregne de samlede kommunale økonomiske effekter af en kommende boligudbygning.

Rådgiver skal forvente i gennemsnit, at deltage i 2 møder pr. måned de første 6 måneder ex. ferieperiode, hvorefter mødeaktiviteten nedtrappes efter behov.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandings og organisering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 037-083382
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med byudvikling af Vinge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Frederikssund ser sig desværre nødsaget til annullere udbuddet, idet tilbudslisten ikke har været behørigt offentliggjort. Annulleringen har i øvrigt givet kommunen anledning til at overveje udbudsmodellen og opdelingen af rådgiverydelsen. Det er derfor usikkert om et nyt, lignede udbud vil blive gennemført.

Vi beklager ulejligeheden

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2019

Send til en kollega

0.165