23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 051-116552
Offentliggjort
13.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.nb4.dk/udbud/gammel_nybyvej/

Spørgsmål

Addresse
Jesper Martin Højriis Hansen
Tlf: 22609500 / 33263370
Mail: nb4@nb4.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
Handelsfirmaet JMT ApS
Veksø
Kontaktperson: Jesper Højriis Hansen
E-mail: nb4@nb4.dk

Udbyder

Handelsfirmaet JMT ApS

Totalentreprisekontrakt - Almene boliger på Gammel Nybyvej


Handelsfirmaet JMT ApS

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Handelsfirmaet JMT ApS
Veksø
Danmark
Kontaktperson: Jesper Højriis Hansen
Telefon: +45 22609500
E-mail: nb4@nb4.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.nb4.dk/udbud/gammel_nybyvej/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.nb4.dk/udbud/gammel_nybyvej/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Handelsfirmaet JMT ApS
Veksø
Danmark
Kontaktperson: Jesper Højriis Hansen
E-mail: nb4@nb4.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.nb4.dk/udbud/gammel_nybyvej/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt — Almene boliger på Gammel Nybyvej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at indgå en totalentrepriseaftale om nyopførelse af byggeri i form af almene boliger på matriklen 3aæ, Nyby By, Bregninge jf. udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
71200000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten udbydes i et begrænset udbud, således at der gennemføres en prækvalifikation, hvor der prækvalificeres minimum 5 tilbudsgivere. Er antallet af ansøgere lavere end 5, der lever op til de fastsatte krav til egnethed, vil ordregiver gå videre med proceduren ved at opfordre de resterende ansøgere til at afgive tilbud.

Der er tale om projektering og opførelse af almene boliger. Ordregivers forventning til omfang og fordeling af boliger er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Foruden at besidde den tilstrækkelige kapacitet til at varetage en sådan entrepriseopgave, skal totalentreprenøren råde over de fornødne arkitekt-, ingeniør-og landskabsarkitektfaglige kompetencer til at projektere på baggrund af udbudsmaterialets krav. Der henvises i øvrigt til kravene til økonomisk og teknisk kapacitet, jf. nedenfor, samt til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer (i forhold til opgavetype, størrelse og kompleksitet).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal som led i ansøgningen udfylde og fremsende den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, der er gjort tilgængelig som xml-fil i udbudsmaterialet.

Ansøgerne skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da

Vejledning findes på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved aflevering af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Skabelon til ESPD er gjort tilgængelig via udbudsmaterialet. I forhold til ESPD'et skal ansøgeren indsætte følgende:

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform udfyldes i de relevante dele af ESPD'ets del II;

2) I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, 136 og 137 skal ansøger udfylde ESPD'ets del III A, B og C. Af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 gøres 1), 2) og 3) gældende.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv. skal der afgives ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet/sammenslutningen. Samtidig skal sammenslutningen (f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor ordregiver for ansøgernes deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som sammenslutningen måtte blive tildelt. Skabelon til en sådan erklæring er gjort tilgængelig via udbudsmaterialet.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske/finansielle (afsnit III.1.2) og/eller tekniske og faglige kapacitet (afsnit III.1.3) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes, og der skal desuden indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at vedlægge støtteerklæring for disse andre enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

Se herudover Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD (juni 2017):

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD, del IV angive følgende oplysninger:

Del IV, litra B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for det senest disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, oplyses der under ESPD del IV, litra B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Del IV, litra B (»Øvrige økonomiske og finansielle krav«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for det senest disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder;

2) Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt omsætning og egenkapital fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD, del IV angive følgende oplysninger:

ESPD, del IV, litra C (»Bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«) — ansøgeren bedes beskrive referencer, der dokumenterer entreprenør-, arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørmæssig erfaring vedrørende relevant byggeri, jf. herved beskrivelsen i afsnit II.1.4, afsnit II.2.4 og udbudsmaterialet i øvrigt, gerne som totalentreprise, udført inden for de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, idet det dog alene vil være den del af ydelserne/arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der ønskes samlet maksimalt 7 referencer for ansøger som helhed (uanset om ansøger støtter sig på andre enheder, er en sammenslutning eller afgiver ansøgning alene), fordelt på referencer for udførelse og arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørprojektering. Såfremt ansøger fremsender mere end 7 referencer, inddrager ordregiver alene de 7 nyeste referencer (dvs. de 7 senest afsluttede sager) i vurderingen. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 7 nyeste, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

For at lette relevansvurderingen bør referencerne indeholde oplysning om projektnavn, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum/honorar, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens/enhedens ydelser (rolle og funktion) — samt entrepriseform.

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald bør ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet findes via linket:

http://www.nb4.dk/udbud/gammel_nybyvej/

Har man brug for hjælp, kan udbuddets kontaktperson kontaktes på følgende:

Jesper Martin Højriis Hansen

Tlf: 22609500 / 33263370

Mail: nb4@nb4.dk

Ansøgning sker ved at fremsende udfyldt ESPD samt eventuelt øvrigt bilagsmateriale (støtteerklæringer, konsortieerklæring og referenceliste), jf. afsnit III.1.1 - III.1.3 gerne i pdf-format til ovenstående kontaktperson via mail. ESPD'et er som del af udbudsmaterialet gjort tilgængeligt i xml-format (det samme gælder skabeloner til øvrigt relevante erklæringer). Bemærk, at xml-filen ikke kan åbnes ved at »dobbeltklikke« på den. I stedet skal filen først downloades til computeren, og dernæst uploades og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd hvorefter den igen kan gemmes på computeren og uploades som del af ansøgningen.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar — i god tid og indenfor afleveringsfristen — at sikre sig adgang til udbudsmaterialet samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via mail til ovennævnte kontaktperson.

Interesserede bedes holde sig orienteret på udbudshjemmesiden via ovennævnte link.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 32291095
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2019

Send til en kollega

0.116