23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-115213
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.04.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/97985055.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(05.07.2019)
Orbicon A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Opdateringer

Rettelse
(02.04.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-04-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 15-04-2019
Time: 23:59

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier
I stedet for:
Ansøger skal oplyse referencer fra tilsvarende byggemodningsopgaver udført indenfor de seneste 5 år, hvor opgaverne har været af samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave.
Læses:
Ansøger skal oplyse referencer fra tilsvarende byggemodningsopgaver udført indenfor de seneste 3 år, hvor opgaverne har været af samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave.

Udbud af totalrådgivning til byggemodning af Egedal By etape 2


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
Telefon: +45 72596219
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97985055.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97985055.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97985055.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning til byggemodning af Egedal By etape 2

 

Sagsnr.: 19/788
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune udbyder, som bygherre, opgave om totalrådgivning i forbindelse med byggemodning af Egedal By Etape 2.

Arealet er placeret i udkanten af Ølstykke by i Nordsjælland og er placeret i umiddelbar forlængelse af et netop byggemodnet areal.

Totalrådgiver forventes at skulle påbegynde projektering primo tredje kvartal 2019. Ordregiver har angivet en Overordnet tidsplan for hele opgaven i udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/97985055.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Egedal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven der udbydes omfatter rådgivning, projektering, udbud og tilsyn og byggeledelse af byggemodningen af området - Egedal By Stationsområdet. Opgaven omfatter projektering af veje, LAR-løsninger og anlæg af grønne, rekreative arealer der håndterer regnvandsmængderne og som støder op til de bebyggedearealer mod nord og øst, samt landskabsmodulering af den nordlige del af området.

En væsentlig del af opgaven består i at projektere en føring, opsamling, forsinkelse og nedsivning/bortledning af overfladevand. Herunder etablering af nedsivningsbassiner, forsinkelsesbassiner og lavninger til midlertidig opbevaring af vand.

Det samlede areal der vedrører byggemodning er på ca. 10 ha, indeholdende grønt område. Arealet af parcellerne udgør ialt ca. 6 ha.

For mere information om opgaven henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Projektstyring / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egedal Kommune lægger ved udvælgelsen vægt på at ansøger kan dokumentere positive referencer fra tidligere udførte opgaver der omhandlede projektering, projektstyring, byggeledelse og fagtilsyn af byggemodningsopgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet. Der lægges i referencerne vægt på følgende, hvor Ordregiver vil tage kontakt til de oplyste referencer med henblik på at få oplyst:

- I hvor høj grad ansøgeren har levet op til kontraktens vilkår for projekteringsrådgivningen?

- I hvor høj grad budgettet og tidsplanen er blevet overholdt?

- I hvor høj grad ansøger har levet op til kontraktens bestemmelser i forhold til byggeledelse og fagtilsyn?

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Ansøger skal oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Ansøger skal oplyse om denne har haft en positiv primær drift, hvert år for de seneste 2 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger skal have haft en samlet årlig omsætning på mindst 4 000 000 DKK eksklusiv moms for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital skal have været positiv i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Ansøger skal have haft en positiv primær drift hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal oplyse referencer fra tilsvarende byggemodningsopgaver udført indenfor de seneste 5 år, hvor opgaverne har været af samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive minimum 2 og maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde kundens aktuelle kontaktdata, opgavens omfang, herunder anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion). Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.136