23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-115172
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.04.2019 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/100417505.aspx

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Vindere

Valgt firma

(11.07.2019)
Via Trafik Rådgivning A/S
Søvej 13B
3460 Birkerød

+Way på 500S


Trafikselskabet Movia

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
Telefon: +45 41888004
E-mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100417505.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100417505.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100417505.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia er etableret i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens § 2.
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

+Way på 500S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Disse udbudsbetingelser gælder for Brøndby og Hvidovre Kommunes udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af +Way på linje 500S. Movia gennemfører udbuddet på vegne af Brøndby og Hvidovre Kommuner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100417505.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag på idéskitseniveau til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

Arbejdet er initieret på baggrund af et ønske fra Brøndby og Hvidovre Kommuner, som begge har planer om større byudviklingsprojekter langs linje 500S. Hvidovre Kommune har således planer om på sigt at udvide Avedøre Holme med op mod 1 000 virksomheder og 8 000 ansatte, mens området omkring Sportsbyen i Brøndby Kommune i den nye fingerplan er blevet udpeget til regionalt udviklingsområde med potentielt op til 8 000 nye arbejdspladser. De 2 kommuner er således interesserede i at understøtte byudviklingen ved at sikre en effektiv betjening af de 2 udviklingsområder med en hurtig opkobling til Glostrup Station og den kommende letbane i Ring 3.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring 3 samt en god driftsøkonomi for en eventuelt fremtidig Etape 2 af letbanen eller en decideret BRT-løsning mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Movia vil prækvalificere 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige opgaver (udført inden for de seneste 8 år).

Ved vurderingen heraf vil der blive lagt vægt på, at referencerne har lighed med indeværende opgave. Det vægtes positivt, at ansøger ifølge referencerne har erfaring med følgende:

— Anlægsprojekter vedrørende kollektiv trafik (gerne bustrafik),

— Tilsvarende projekttyper, herunder lignende faser og analyser,

— Samarbejde med en offentlig arbejdsgiver.

Ansøgningen må maksimalt omfatte 10 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1. Udarbejdelse af Hovedprojekt samt gennemførsel af entrepriseudbud (pkt. 2.1, 3.3, 3.4, 7.25 og 7.26 i FRI 2013),

- Option 2. Projektopfølgning samt fagtilsyn og Byggeledelse under anlæg (pkt. 3.5 og 4 i FRI 2013).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers omsætning skal være minimum 7 000 000 DKK og egenkapitalen skal være minimum 1 000 000 DKK i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning henholdsvis samlede egenkapital lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer i lighed med indeværende opgave (udført inden for de seneste 8 år) inden for:

— Anlægsprojekter vedrørende kollektiv trafik (gerne bustrafik),

— Tilsvarende projekttyper, herunder lignende faser og analyser,

— Samarbejde med en offentlig arbejdsgiver.

Ansøgningen må maksimalt omfatte 10 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal fremsende referencer på varetagelse af 5 tilsvarende opgaver inden for de sidste 5 år, som udgør relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave med tydelig angivelse af rådgivers konkrete rolle i de pågældende opgaver, herunder oplysninger om opgavens sted, omfang og art.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.123