23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-114956
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/387

Indlevering af tilbud

Til
09.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/387

Udbyder

Renosyd i/s

Vindere

Valgt firma

(27.05.2019)
Meldgaard Miljoe
Askelund 10
6200 Aabenraa

Slaggebehandling for Renosyd i/s


Renosyd i/s

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Renosyd i/s
13523584
Norgesvej 13
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Per Tolstrup
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.renosyd.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/387
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/387
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af slaggebehandling for Renosyd i/s

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører etablering af rammeaftale på slaggebehandling for Renosyd i/s. Ved slaggebehandling forstås bortskaffelse af den slagge, der opstår ved forbrænding af affald på Renosyd i/s’ kraftvarmeanlæg i Skanderborg.

Udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud. Det betyder i denne sag, at bortskaffelsen kan ske enten fra Renosyd i/s’ kraftvarmeanlæg på Norgesvej i Skanderborg eller fra Renosyd i/s’ affaldscenter i Skårup. Derudover omfatter den udbudte opgave også bortskaffelse af 2 oparbejdede startlagre af hhv. sorteret og ikke-sorteret slagge. Se nærmere herom i Udbudsbetingelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14930000
90500000
90510000
90512000
90513000
90513400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Skanderborg eller Skårup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører etablering af rammeaftale på løbende bortskaffelse af slagge, der opstår vedforbrænding af affald. Der er tale om et sideordnet udbud, hvor der kan bydes på forskellige scenarier jf. Udbudsbetingelserne.

Udover den løbende bortskaffelse af slagge produceret rammeaftalens ikrafttræden, vil der ved aftalestart være 2 allerede oparbejdede lagre af slagge, herefter kalder ”Startlagre”, som den vindende leverandør ligeledes er forpligtet til at bortskaffe.

Den vindende leverandør skal bortskaffe slaggen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Denne forpligtelse gælder for alle dele af opgaven, herunder men ikke begrænset til transport, opbevaring, sortering og genanvendelse af såvel metal som øvrige restprodukter.

Slaggen indeholder en varierende mængde og art af metal, der repræsenterer en gensalgsværdi. Leverandøren forventes at give tilbud på at købe den bortskaffede slagge.

Leverandøren overtager som følge heraf ethvert ansvar for slaggen, når denne forlader Ordregivers adresse. Denne ansvarsoverdragelse gælder også selv om leverandøren måtte vælge ikke at tilbyde en købspris forslaggen.

Første bortskaffelse forventes igangsat umiddelbart efter rammeaftalens underskrift.

Ved forbrændingen produceres historisk set ca. 10 000 ton slagge årligt, svarende til ca. 30 ton pr. dag. Dertil kommer opstartslagre på hhv. 4 500 ton ikke-sorteret slagge og 8 000 ton sorteret slagge.

For nærmere beskrivelse henvises til Udbudsmaterialet.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet, herunder udarbejdelse af tilbud. Der vil blive givet samtidig underretning omkring alle forhold, herunder svar på eventuelle spørgsmål samt eventuelle ændringer til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenstående skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. Udbudslovens §177, stk. 2

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3,

— Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

— Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.3.

Tilbudsgiver henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt. Vejledningen kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD dokumentet i udbudssystemet, TenderKonnect.

ESPD dokumentet skal afleveres sammen med resten af tilbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige soliditetsgrad over de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår er på mindst 30%. Til brug for opgørelse af soliditetsgrad, skal egenkapitalen beregnes efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anføre de op til tre (3) referencer, som alene eller samlet opfylder mindstekravene jf. sidste bullet i denne boks.

— Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyesteforstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato,

— Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb,

— Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen,

— For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de senestetre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de senestetre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig ift. mindstekravene jf. sidste bullet. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer der endnu ikke er afsluttet (hvor samarbejdet fortsat pågår) efterlades feltet”Slutdato” blank/tomt;

3) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har minimum én (1) reference fra tilsvarende opgave vedr. behandling af slagge, udført indenfor de seneste tre (3) år. Tilbudsgiver skal, have udført hver enkelt type af tilsvarende opgaver (listet ved bogstaver nedenfor) for minimum én (1) kunde:

A. Planlægning og koordinering af transportopgave,

B. Sortering af forbrændingsslagge,

C. Afsætning/salg af udsorterede metaller og restprodukt fra forbrændingsslagge.

Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kunde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at Rammeaftalen indeholder en etisk klausul samt arbejdsklausul, jf. Rammeaftalens punkt 7.2.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

- Alle spørgsmål skal stilles i TenderKonnect ved at klikke på ”+” ikonet i øverste højre hjørne i boksen”Spørgsmål”,

- Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver,

- Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument i boksen ”Udbudsdokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i TenderKonnect.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrde fuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TenderKonnect skal stilles til supporten: kundecenter@truelink.dk eller tlf. 79 30 78 33.

Hvis tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

- SKAT,

- ATP,

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykke erklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber såfremt disse indeholder den efterspurgte specificeringsgrad eller ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet erklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad,

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.105