23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-113866
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mgppgmppfe

Udbyder

Assens Forsyning A/S

Opførelse af ny administrationsbygning og værkstedsbygning i totalentreprise


Assens Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Assens Forsyning A/S
32285724
Skovvej 2B
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Anne Skaarup
Telefon: +45 63449028
E-mail: ams@assensforsyning.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mgppgmppfe
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Tegtmeier
Telefon: +45 56403251
E-mail: klte@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mgppgmppfe
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Assens Forsyning A/S. Opførelse af ny administrationsbygning og værkstedsbygning i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Assens Forsyning A/S udbyder bygge- og anlægsarbejderne vedrørende opførelse af administrationsbygning og værkstedsbygning i forbindelse med etablering af Assens Ny Renseanlæg. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence efter reglerne om udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation. Renseanlægget og tilhørende landskab udbydes i en separat totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213252
71320000
71220000
45213150
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Assens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Assens Forsyning A/S ønsker at etablere en ny administrationsbygning og værkstedsbygning i Assens. Projektet udbydes efter prækvalifikation i totalentreprise som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at der gennemføres én forhandlingsrunde. (se yderligere i udbudsbetingelserne)

Der er et samlet budget for totalentreprisen vedrørende administrationsbygning og værkstedsbygning på 50 000 000 DKK ekskl. moms.

Opførelse af Renseanlæg og grundens omkringliggende landskab udbydes i separat totalentreprise. Det er ikke forventningen at administrationsbygning og værkstedsbygningen kan opføres uden samtidig opførelse af renseanlægget og omvendt. På grund af entreprisernes indbyrdes afhængighed forbeholder Ordregiver sig således ret til at aflyse begge entrepriser, såfremt der ikke kan tegnes kontrakt på én af entrepriserne, eksempelvis som følge af budgetmæssige forhold. Ordregiver forbeholder sig desuden ret til at forskyde kontraheringen af totalentreprisen i forhold til udbudsmaterialets hovedtidsplan med op til 6 måneder. I så fald vil hovedtidsplanens aktiviteter, milepæle mv. blive parallelforskudt tilsvarende. Ordregiver vil i tilfælde af forskydning af tidsplanen give den vindende tilbudsgiver et varsel på 2 måneder forud for tidspunktet for kontrahering, således at tilbudsgiver kan anvende denne periode indtil underskrift til mobilisering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af Ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opgaver udført i totalentreprise i forbindelse med nybyggeri af lignende administrations- eller kontorbyggeri og værkstedsfunktioner, og hvis udformning er tilpasset bygningens anvendelse, dets omgivelser og som i øvrigt er i høj arkitektonisk kvalitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder 7 tilbudsoptioner. Optionerne indeholder alternative løsninger på traverskraner, placering af ventilationsaggregater på henholdsvis terræn og i teknikrum, mulighed for opsamling af regnvand, etablering af teststation for spildevandspumper, samt 2 optioner på mulig etablering af døgnrytmelys.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 75 000 DKK ekskl. moms. Tilbudsgiver, som tildeles kontrakt, vil ikke modtage vederlaget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Økonomisk og finansiel formåen

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger har haft:

- Samlet omsætning på mindst 250 000 000 DKK ekskl. moms i alt for de seneste 3 regnskabsår,

- En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende og afleverede byggerier vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 0.2.6.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referenceark/referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

Type af byggeri:

- Entrepriseform,

- Egne ydelser,

- Bruttoareal,

- Samlet anlægssum ekskl. moms,

- Dato for aflevering,

- Bygherre/Kundes navn.

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge op til maksimum samlet 10 referencer for ansøgeren og tilknyttede underrådgivere, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på. Referencerne skal i videst muligt omfang dokumentere erfaring i henhold til det angivne i pkt. II.2.9):

- Totalentreprenørens referencer må max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet,

- Rådgivernes referencer må max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

Vedlægger ansøger samlet flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten er baseret på ABT 18 med Assens Forsyning A/S' supplerende vilkår. Kontrakten indeholder dagbod, herunder dagbod på mellemfrist, ligesom kontrakten indeholder en social klausul.

Totalentreprisekontrakten er betinget.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder. Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Udbudsbetingelser". Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet. Referencer angives i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angiveten kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.102