23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 048-111162
Offentliggjort
08.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.03.2019 Kl. 17:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lwgcncabhx

Udbyder

Gentofte Kommune

Tilslutning af flyverstik i Gentofte- og Gladsaxe fjernvarmes forsyningsområde 2019-2022


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
19438414
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
Telefon: +45 20341535
E-mail: HENH@ggfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk/

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
62761113
Rådhus Alle 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
Telefon: +45 20341535
E-mail: HENH@ggfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gladsaxefjernvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Nick Hansen
Telefon: +45 41762008
E-mail: nkhn@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lwgcncabhx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tilslutning af flyverstik i Gentofte- og Gladsaxe fjernvarmes forsyningsområde 2019-2022

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme udbyder en ikke forpligtende rammeaftale vedr. jord-, beton-, rørarbejder og rørleverance i forbindelse med Gentofte- og Gladsaxe Fjernvarme tilslutning af 150-300 eksisterende huse til fjernvarmenettet samt etablering af ca. 100-200 m gadeledninger om året.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163120
45112000
45112200
45112500
45231300
45231110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Genofte- og Gladsaxe fjernvarmes forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen udbydes som et begrænset udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Rammeaftalen vedrører levering af præisolerede fjernvarmerør og udførelse af smede- jord- og betonarbejder til tilslutning af nye forbrugere til fjernvarmenettet indenfor bygherrens forsyningsområde, herunder etablering af gadeledninger i vejnet.

Rammeaftalen indgås med én hovedentreprenør med en varighed af et år med option på forlængelse med yderligere 3 x 1 år.

Prækvalifikationsbetingelserne og udbudsbekendtgørelsen indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder en option på forlængelse af rammeaftalen med yderligere 3 x 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Kriterier for begrænsning af antal ansøgere er beskrevet i prækvalifikationsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen indeholder en option på forlængelse af rammeaftalen med yderligere 3 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune udbyder opgaven. Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er bygherre på opgaven. Yderligere information fremgår af kontrakten.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Der henvises til udbudsmaterialets prækvalifikationsbetingelser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren. Krav til sikkerhedsstillelse og garanti fremgår at udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsvilkår fremgår at udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Retlig form som kræves af sammenslutninger af økonomiske aktører fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Gentofte Kommunes arbejdsklausul for bygge- anlægsopgaver af 23. august er gældene.

Kontrakten baserer sig på AB92 med tilføjelser/fravigelser, jf. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2019
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yxuxvwzuqa

Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via ibinder.dk ved anvendelse af spørgsmål/svar funktionen. Spørgsmål bedes stillet senest 10 dage før fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation udløber.

Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation.

Spørgsmål stillet senere end 10 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil blive besvaret, såfremt ordregiver kan nå at give besvarelsen senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation vil ikke blive besvaret.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil, til denne webside:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

(Vejledning findes på: http://bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_espd.pdf).

Det bemærkes, at referencer kan angives i ESPD eller vedlægges ansøgningen som et særskilt dokument.

Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet, da ESPD-dokumentet anses for underskrevet ved underskrift af prækvalifikationsansøgningen.

Alle tilbudsgivere, der bliver prækvalificeret og har afgivet tilbud inviteres til at overvære åbning af tilbuddene (licitation), hvor tilbudsprisen læses op.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019

Send til en kollega

0.1