23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 048-110269
Offentliggjort
08.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/101368834.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Vindere

Udbud af vedligeholdelse af Værebro Å og 12 mindre vandløb

(28.06.2019)
HedeDanmark A/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Opdateringer

Rettelse
(22.03.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-04-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 15-04-2019
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 08-04-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 15-04-2019
Time: 12:00

Vedligeholdelse af Værebro Å og 12 mindre vandløb


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Denis Bistrov
Telefon: +45 72596260
E-mail: denis.bistrov@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101368834.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101368834.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101368834.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vedligeholdelse af Værebro Å og 12 mindre vandløb

 

Sagsnr.: 18/1268
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune udbyder vandløbsvedligeholdelse af Værebro å og en række mindre vandløb. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Egedal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omkring Værebro Å omfatter vandløbsvedligeholdelse af en længde på ca. 19 km 3 gange årligt samt eventuelle ekstraarbejder associeret med vandløbsvedligeholdelsen. Udbuddet omfatter:

— Grødeskæring,

— Kantskæring,

— Beskæring af buske og træer.

Opgaven omkring vedligeholdelse af 12 mindre vandløb med en samlet længde på 63 679 km omfatter grødeskæring fordelt på 3 gennemgange årligt med hhv. ca. 24 414; 12 779 og 26 486 km samt eventuelle ekstraarbejder associeret med vandløbsvedligeholdelsen. Tilbuddet omfatter:

— Grødeskæring,

— Kantskæring,

— Beskæring af buske og træer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erhvervsansvarsforsikring med dækning på tings- og personskade på minimum 5 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed.

Det seneste årsregnskab må ikke indeholde forbehold fra ekstern revisor for virksomhedens fortsatte drift eller forbehold for regnskabsaflæggelsen, der strider mod gældende danske regnskabsregler el.lign.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Erhvervsansvarsforsikring med dækning på tings- og personskade på minimum 5 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed.

Det seneste årsregnskab må ikke indeholde forbehold fra ekstern revisor for virksomhedens fortsatte drift eller forbehold for regnskabsaflæggelsen, der strider mod gældende danske regnskabsregler el.lign.

Som dokumentation for opfyldelse af økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver kunne fremsende en gældende erhvervsansvarsforsikring.

Som dokumentation for opfyldelse af økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver kunne fremsende det seneste årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer:

Krav om åmandsuddannelse:

Som dokumentation for opfyldelse af teknisk og faglig kapacitet skal tilbudsgiver fremsende et bevis for den pågældende medarbejder har en åmandsuddannelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindst én reference for udførelse af lignende opgaver indenfor de seneste 3 år.

Blandt leverandørens personale tilknyttet opgaveudførelsen, skal der som minimum være én faguddannet åmand iht. Åmandsuddannelsen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019

Send til en kollega

0.116