23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 048-110266
Offentliggjort
08.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228407&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Valgt firma

(16.05.2019)
Geminor DK ApS
Alsion 2
6400 Sønderborg

Opdateringer

Rettelse
(26.03.2019)

I.3) Kommunikation
Placering af det tekst, der skal ændres:Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale s. 7 øverst
I stedet for:
Læses:
Følgende [] er tilføjet i nyt Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale:
”Ved ændring af gældende danske [og udenlandske] afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, så begge parter stilles uændret.”

Transport og afsætning af umalet indendørs træ


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
Telefon: +45 20461918
E-mail: vdb@vestfor.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228407&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228407&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud - Indendørs træ

 

Sagsnr.: 19-00012
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører transport og afsætning af umalet indendørs træ. Vestforbrænding indsamler umalet indendørs træ på 24 genbrugsstationer på Sjælland. Efter neddeling på Vestforbrændings anlæg i Frederikssund ønskes træet genanvendt til produktion af spånplader. Leverandøren forestår transport og afsætning af det neddelte træ til genanvendelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører transport og afsætning af umalet indendørs træ. Vestforbrænding indsamler umalet indendørs træ på 24 genbrugsstationer på Sjælland. Efter neddeling på Vestforbrændings anlæg i Frederikssund ønskes træet genanvendt til produktion af spånplader. Leverandøren forestår transport og afsætning af det neddelte træ til genanvendelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udnyttelsesgrad / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ets Del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Tilbudsgivere er registreret i CVR-registret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark, og Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD’et, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt tilbudsgiver vinder aftalen.

Det er et krav, at behandlingsanlægget har en gyldig miljøgodkendelse udstedt af rette myndighed i overensstemmelse med Lovgivningen. For vejledning omkring dette i Danmark henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ Tilbudsgiver skal i ESPD’et angive at denne er i besiddelse af en sådan godkendelse ved at udfylde ”Autorisation fra en bestemt organisation om nødvendigt”.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning for de sidste 3 afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er sammenligneligt med aftalens genstand, jf. pkt. 1.2. Det er et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede tilbudssum. Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere årsomsætningen for de seneste 3 år i form af revisorpåtegnet årsregnskab. Såfremt virksomheden ikke er i stand til at leve op til krav om årsregnskab, kan denne basere sig på andres økonomiske og finansielle formåen, jf. UBL §147. Oplysninger herom skal angives i ESPD’et.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og ansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’et. Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt. Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erhvervs- og ansvarsforsikring i form af gyldig forsikringspolice og kvittering for betaling.

Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 20% af den samlede aftalesum pr. år. Dette skal bekræftes under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD’et. Dokumentation: Sikkerhedsstillelsen skal dokumenteres ved indsendelse af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut på anmodning fra Vestforbrænding.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Anført ovenfor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3 sammenlignelige referencer, der tilsammen giver minimum 32 000 ton/år inden for de sidste 3 år.

Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af aftalen: Behandlingsanlægget skal kunne håndtere minimum 32 000 ton/år Vejgående køretøjer, som anvendes af Leverandøren og dennes underleverandører, skal overholde minimum EURO-5-normen.

Udnyttelsesgrad på min. 85%.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Anført ovenfor.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019

Send til en kollega

0.11