23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 046-105487
Offentliggjort
06.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.04.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/101162924.aspx

Udbyder

Hillerød Kommune

Vindere

Valgt rådgiverteam

(23.05.2019)
Sweco og Årstiderne Arkitekter

Udbud af rådgiverydelser for Favrholm Smørkildefinger - landskab og stamvej

(06.06.2019)
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

Rådgiverydelser for Favrholm Smørkildefinger - landskab og stamvej


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Louise Wiinblad Sørensen
Telefon: +45 72322247
E-mail: losor@hillerod.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101162924.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101162924.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101162924.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgiverydelser for Favrholm Smørkildefinger - landskab og stamvej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker totalrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag, forprojekt og hovedprojekt med udbudsmaterialet, projektopfølgning og "som udført" samt byggeledelse og fagtilsyn (option) for projektet "Favrholm, Smørkildefinger - Landskab og stamvej".

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

"Favrholm, Smørkildefinger - landskab og stamvej " omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag for hele området, forprojekt og hovedprojekt med udbudsmateriale (EU-udbud) for de dele af landskabet, som kommunen ejer samt for stamvejen i Smørkildefinger.

Tilbudsgiver skal levere en helhedsorienteret løsning og kunne sammentænke byggemodning og ledningshåndtering med landskab, natur, veje og byrum, afvanding og skybrud og beplantning. Alle discipliner i opgaven skal håndteres og generelt ønskes et projekt, hvor de tekniske og trafikale løsninger bliver skabt med et overordnet landskabsarkitektonisk greb, som skaber en tydelig helhed og sammenhængskraft. Løsningen skal derudover tænke jordhåndtering ind fra starten af, og give ordregiver et så nøjagtigt grundlag som overhovedet muligt inden vi begynder at grave.

Opgaven skal ligeledes have fokus på følgende:

— Teknisk høj kvalitet,

— Jordhåndtering,

— Styring af økonomi,

— Åben dialog med ordregiver og interessenter,

— Løbende forventningsafstemning gennem hele forløbet.

Opgaven består af følgende overordnede elementer:

— Landskabsarkitektur (landskabsfælled og grønne kiler), kotering, rekreative stier, stibro og beplantning,

— Erstatningsnatur og søer,

— Vejanlæg (Stamvej) med cykelstier, fortove, afvanding, belysning, og beplantning,

— Pladser og byrumsarkitektur, afvanding, beplantning og belysning,

— Regnvandshåndtering og klimasikring,

— Håndtering af forsyningsledninger.

Det skal nærmere vurderes og fastlægges i projekteringsfasen, hvorledes opgaven kan deles i etaper, eksempelvis er det vigtigt, at erstatningsnaturen er færdig etableret inden vækstsæsonen starter i 2020. Dette fordi erstatningsnaturen skal ligge i minimum en vækstsæson og kunne etablere sig naturligt og være i god vækst, inden vi nedlægger den eksisterende natur, f.eks. den § 3 natur som ligger tværs henover stamvejen i Smørkildefinger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Detaljeret tidsplan, grænsefladebeskrivelse og beskrivelse af kvalitetssikring / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 01/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten omfatter optioner på henholdsvis:

1) udarbejdelse af detailprojekt for Hillerød Forsyning;

2) indarbejdelse af kunstprojekt, og

3) dispositionsforslag på private arealer i Favrholm nord for Overdrevsvej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årlig omsætning,

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal have en samlet årsomsætning på minimum 12 000 000 DKK inden for det seneste afsluttede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

Tilbudsgivers seneste årsrapport eller en revisorerklæring vil være at betragte som fyldestgørende dokumentation.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal fremlægge minimum 5 (fem) relevante referencer inden for det udbudte område, som repræsenterer det samlede team:

— Min. 2 af referencerne skal indeholde en kombination af landskabsarkitektur, byggemodning og vejanlæg, hvor landskabet (og/eller naturen) har haft en rolle og betydning for projektet, og dette skal beskrives og vises,

— Referencerne skal være udført inden for de seneste 5 (fem) år før udløbet af tilbudsfristen. Årsagen til 5 års perioden er, at Ordregiver vurderer at det er et område, der ikke udbydes så tit, og Ordregiver ønsker derfor at øge konkurrencen ved at forlænge de efterspurgte referencer fra 3 til 5 år,

— Det skal fremgå, hvis projekterne er delt i etaper, og hvis kun nogle etaper er færdige udførte (i så fald beskrives hvilke og hvad samt om og hvornår den resterende del udføres). Det er f.eks. tilstrækkeligt, hvis landskab og vejanlæg er udført, selvom ikke alle eller ingen bygninger er færdig bygget,

— Referencerne skal være fra sammenlignende projekter i forhold til det nærværende udbudte projekt, hvad angår såvel pris som størrelse og indhold og kompleksitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rådgiverkontrakten er reguleret i henhold til ABR 18.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 012-024120
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/04/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven, herunder:

— Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet,

— Tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning,

— Uretmæssig forsøg på at påvirke kommunens beslutningsproces, f.eks. hvis Tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller hvis Tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har Indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019

Send til en kollega

0.117