23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 024-040067
Offentliggjort
04.02.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.03.2015 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk, TN-392115

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

(04.12.2015)
Alectia
Teknikerbyen 34
2830 Virum

Opdateringer

Rettelse
(11.02.2015)

I stedet for:

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN-094354.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

2.3.2015 (12:00)

Læses:
VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN-392115.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

10.3.2015 (12:00)

Totalrådgivning i forbindelse med genopretning af stadion, Valby Idrætspark (Rettet)


Københavns Kommune

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Københavns Kommune
Nyropsgade 1, 4. sal
Kontaktpunkt(er): Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme
Att: Mads Alleslev Larsen
1602 København V
DANMARK
Telefon: +45 61141965
Mailadresse: cl7x@okf.kk.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
Kontaktpunkt(er): Bascon A/S
Att: Jette Lindquist
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 39757065
Mailadresse: jli@bascon.dk
Internetadresse: http://bascon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73 A
Kontaktpunkt(er): Bascon A/S
Att: Jette Lindquist
Hellerup Jette Lindquist
DANMARK
Telefon: +45 39757065
Mailadresse: jli@bascon.dk
Internetadresse: http://bascon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Byggeweb A/S
Ryesgade 19C
Kontaktpunkt(er): Byggeweb A/S
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 35245250
Mailadresse: support@byggeweb.dk
Internetadresse: www.byggeweb.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Totalrådgivning i forbindelse med genopretning af stadion, Valby Idrætspark.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK011


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Københavns Kommune har bevilliget en samlet budgetramme på 22 mio. DKK til renovering og genopretning af Valby Stadion i Valby Idrætspark.
Opgaven omhandler det samlede anlæg Valby Stadion, der består af en fodboldbane med endetribuner, en tribune øst for banen, en teglstensbygning i anlæggets nordøstlige hjørne, samt en stor tribunebygning i beton, med siddepladser, omklædnings- og tilskuerfaciliteter. Opgaven omhandler blandt andet betonrenovering, retablering af tekniske installationer, klimaskærm og overfalder.
Totalrådgiveropgaven omfatter registrering, forundersøgelser, brugerproces, projektering og udførelse med dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, og fagtilsyn (herunder 1 års eftersyn).
Der er fokus på bæredygtighed, hvorfor der forventes gennemført bæredygtighedsanalyser, herunder totaløkonomiske beregninger.
Totalrådgivers ydelser vil fremgå mere specificeret i udbudsmaterialet.
Opgaven forventes at være færdiggjort primo 2017.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71000000, 71300000, 71200000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner


II.2.3)

Oplysninger om forlængelse


II.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Det fremgår af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Det fremgår af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Den vindende tilbudsgiver skal overholde Københavns Kommunes bestemmelser om CSR, arbejdstagerrettigheder samt praktikanter/lærlinge. Bestemmelserne kan hentes på www.kejd.dk under indkøb og udbud. Øvrige særlige vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal angive firmanavn og kontaktperson, samt mailadresse til kontaktperson.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) samt økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2)) og teknisk kapacitet (Udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om omsætning for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysninger om egenkapital for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapitalen skal være positiv for de 2 seneste disponible regnskabsår.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referencer for tilsvarende bygge- og anlægsopgaver, som ansøgeren har løst for offentlige eller private bygherrer og som er udført indenfor de seneste 3 år. Med tilsvarende menes i dette tilfælde:
a) Renoveringsopgaver herunder betonrenovering og betonteknologi.
b) Brugerinddragelse ved opgaver med renovering/ombygning /nybygning.
c) Opgaver med miljøsanering.
d) Ingeniørmæssig kompetence ved større eller udfordrende opgaver.
Der bør maksimalt indleveres 12 referencer i alt. Referencerne bør indeholde oplysninger om opgavens navn, opgavens art, bygherre, opgavens areal, ansøgerens rolle i opgaven (f.eks. totalrådgiver, underrådgiver), honorarbærende entreprisesum, entrepriseform og dato for opgavens aflevering/status for projektet.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ansøgerens dokumenterede kompetence / erfaring jf. III.2.3) Teknisk kapacitet.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion


IV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

2.3.2015 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Et firma, der ansøger som totalrådgiver, må kun indsende en ansøgning (enten som selvstændig juridisk person eller konsortiedeltager) og må ej heller samtidig optræde som underrådgiver til andre ansøgere. Et firma må godt deltage som underrådgivere i flere ansøgninger.

Udbuddet gennemføres via Københavns Ejendomme s elektroniske udbudssystem, Byggeweb, www.byggeweb.dk Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN-094354. Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mail til kontaktpunkter som anført i punkt I.1). Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via Byggeweb. Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på Byggeweb. Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro og love-erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13.5.1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring. Ved tilbudsafgivelse skal der ligeledes fremsendes en tro og love-erklæring om udelukkelse i henhold til udbudsdirektivets art. 45.
Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de underleverandører, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikation, også tilbydes som underleverandører under tildeling.


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

30.1.2015

Send til en kollega

0.092