23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 024-040186
Offentliggjort
04.02.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

Anmodning om deltagelse

Til
03.03.2015 Kl. 13:00

Addresse
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Att: Ole Kirk
1022 København K
Telefon: +45 72443655
Mail: ok@vd.dk

Udbyder

Vejdirektoratet

Opdateringer

Rettelse
(06.02.2015)

I stedet for:

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage:

4.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

12.3.2015 (13:00)

Læses:
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage:

5.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

3.3.2015 (13:00)

Nordhavnstunnel - hovedrådgivning (Rettet)


Vejdirektoratet

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Att: Ole Kirk
1022 København K
DANMARK
Telefon: +45 72443655
Mailadresse: ok@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vd.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelingerI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Nordhavnstunnel — hovedrådgivning.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København.

NUTS-kode DK011


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Tjenesteydelsen omfatter hovedrådgivningen i forbindelse med projektering af en tunnel til Københavns Nordhavn.
Hovedrådgivningen skal danne baggrund for VVM-undersøgelse, indstilling og anlægslov herunder konsolideret anlægsbudget. Hovedrådgivningen skal overordnet føre frem til bygbart projekt i en detaljeringsgrad svarende til et detailprojekt. Dette projekt skal derefter danne grundlag for et udbud. Der er endnu ikke truffet beslutning om udbudsformen. Hovedrådgiveren skal muligvis senere deltage i udbuddet af entreprisearbejderne, herunder ved bidrag til tilbudsevaluering og gennemgang af tilbudsprojekter. Desuden kan tjenesteydelsen også komme til at omfatte overvågning og tilsyn med anlægsaktiviteterne.
Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Alt materiale til offentligheden samt udbudsmaterialet skal udarbejdes på dansk.
Det forventes, at VVM-undersøgelsen skal sendes i høring medio 2016, samt at detailprojektet skal udarbejdes indenfor en meget snæver tidsplan.
Desuden skal hovedrådgiveren bistå med administrationen af TEN-ansøgning og indrapportering til EU-systemet. Hovedrådgiveren skal desuden have omfattende samarbejde og koordinering med især miljørådgiveren på projektet. Miljørådgiveren er på tidspunkt for udbudsbekendtgørelsen ikke fundet.
Hovedrådgiveren skal have en bred kompetence, der omfatter etablering af store vejtunneler samt cykelstibroer/-tunneler under vand med alle tilhørende ydelser. Det er derfor både naturligt, forventeligt og relevant, hvis hovedrådgiveren har tilknyttet — eller har etablerede muligheder for at tilknytte — særlig ekspertise for særlige ydelser.
Hovedrådgiveren skal som udgangspunkt løse alle nødvendige opgaver indeholdt i ovenstående, men Vejdirektoratet forbeholder sig at udføre dele af opgaven selv eller ved anden rådgiver.

Øvrig information vil blive offentliggjort på: www.vejdirektoratet.dk/udbud under Aktuelle udbud.
Udbuddet er betinget af de bevilligende myndigheders godkendelse.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71000000, 71310000, 71311300, 71322000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler


II.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 70 000 000 og 100 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Der vil i udbuddet være option på tilsyn.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
I lyset af de udbudsretlige begrænsninger, der er forbundet med at ændre ved sammensætningen af en prækvalificeret ansøger forud for tilbudsafgivelsen, opfordres alle interesserede til at afdække mulighederne for konsortiedannelse, før fristen for ansøgning om prækvalifikation.III.1.4)

Andre særlige vilkår


III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Virksomhedens fuldstændige navn, adresse, CVR-nummer, selskabsform og ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.
Hvis ansøger består af flere virksomheder, skal oplysningerne gives for hver virksomhed, og det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, om de søger som konsortium eller som hhv. hoved- og underleverandører. Det skal således af ansøgningen tydeligt fremgå, hvilken juridisk enhed der ansøger om prækvalifikation.
Endvidere oplyses navn, telefonnummer og e-mailadresse på ansøgerens kontaktperson.
I forbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiveren afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr. 1093 af 21.12.1994, § 2, stk. 2, med senere ændringer.
Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte erklæring gives for hver enkelt deltager.
Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at den vindende tilbudsgiver fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet.
Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) kan ændring i ansøgerens sammensætning alene ske med ordregivers forudgående skriftlige accept som alene vil blive givet, såfremt dette forudsættes at kunne ske under iagttagelse af udbudsreglerne. Såfremt ansøger har baseret sig på andre enheders formåen, kan ændring i de virksomheder ansøger har baseret sig på alene ske med ordregivers forudgående skriftlige accept som alene vil blive givet, såfremt dette forudsættes at kunne ske under iagttagelse af udbudsreglerne.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om virksomhedens samlede nettoomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Erklæringen skal enten være revisorpåtegnet eller der skal vedlægges kopi af de seneste 3 årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen) skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer fra disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig nettoomsætning på mindst 150 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som ansøgerens samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Fremlæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende opgaver, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført — påbegyndt, igangværende eller afsluttet — i løbet af de sidste 5 år, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.
Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende:
Projektnavn, en kort beskrivelse af opgaven og den rolle, som ansøger har haft i forbindelse med udførelsen (herunder med angivelse af værdien af den andel af opgaven, om hvad ansøger var ansvarlig for samt oplysning om ansøgeres faglige andel i projektet), bygherre, oplysning om kontraktens størrelse, oplysning om det pågældende anlægs størrelse og tidspunkt for opgavens udførelse.
Derudover ser ordregiver gerne, at ansøgningen indeholder oplysninger om ansøgerens samlede antal relevante medarbejdere, der ville kunne indgå i opgaveløsningen, opdelt på medarbejderkategorier og kompetencer som kunne være relevante for den udbudte opgave.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) bedes oplysningerne afgivet for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen) skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer fra disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal denne anden enhed anvendes som underleverandør/underentreprenør ved opgavens udførelse og det skal angives i ansøgningen, hvilke dele af opgaven denne anden enhed skal udføre.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som mindstekrav kræves, at ansøger har erfaring med følgende typer opgaver:
— Gennemførelse af rådgivning ifm. VVM-undersøgelser
— Rådgivning ifm. anlæg af vejtunneller
— Udarbejdelse af udbudsmaterialer
— Gennemførelse af tilsyn ifm. med anlægsopgaver.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nejIII.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer/leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5).IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

12.3.2015 - 13:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.
Andet: Bilag til anmodningen om prækvalifikation på engelsk, norsk eller svensk accepteres.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Der er ansøgt om midler fra TEN-T.VI.3)

Yderligere oplysninger

En ansøger bør oplyse om navnene på de underleverandører man vil gøre brug af ved opgavens løsning, og de referencer og kompetencer som underleverandøren vil — og forpligtende — skal stille til rådighed, hvis ansøgeren bliver valgt som hovedrådgiver.
Vejdirektoratet ser gerne, at prækvalifikationsansøgningen afleveres i 2 papireksemplar samt digitalt som pdf på USB-stik el. lign. til kontaktpunkt anført i punkt I.1) »Ansøgning om deltagelse Nordhavnstunnel — Hovedrådgivning att. Ole Kirk — må ikke åbnes ved postmodtagelsen«.
Ved uoverensstemmelse mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. I tilfælde af mangler i den elektroniske version kan ordregiver konsultere papirversionen.

Ad punkt I.1): Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt specifikationer eller yderligere beskrivende dokumenter, som ansøgere kan rekvirere fra ordregiver forud for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation. Dog vil der være mulighed for at stille spørgsmål pr. e-mail på den oplyste mailadresse i punkt I.1) samt udbud@vd.dk vedrørende udbudsbekendtgørelsen, herunder spørgsmål om prækvalifikation.

Spørgsmål skal i mailens emnefelt angive »Nordhavnstunnel — Hovedrådgivning«. Andre spørgsmål, herunder spørgsmål der relaterer sig til selve udbudsmaterialet, vil ikke blive besvaret. Vejdirektoratet opfordrer til, at eventuelle spørgsmål stilles så hurtigt som muligt. Spørgsmål og svar vil blive lagt på Vejdirektoratets hjemmeside, http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx under »Nordhavnstunnel — Hovedrådgivning«. Spørgsmål, der modtages senere end 10 dage inden ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af »Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.« med senere ændringer.
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager skal være indgivet til klagenævnet:
— Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,
— Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller
— Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der nedlægges påstand om opsættende virkning af klagen.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

30.1.2015

Send til en kollega

0.171