23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 045-101896
Offentliggjort
05.03.2019
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(26.11.2019)
MT Højgaard A/S

AAU-SUND

(06.12.2019)
MT Højgaard A/S
Aalborg

Opdateringer

Opdatering
(26.11.2019)

De prækvalificerede:
- MT Højgaard A/S
- NCC A/S
- Per Aarsleff A/S


MT Højgaard vinder over NCC og Per Aarsleff i Aalborg - Building Supply DK
  

AAU-SUND


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Lasse Rud Pedersen
Telefon: +45 41701078
E-mail: laped@vd.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vd.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

AAU-SUND

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder AAU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Aalborg Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 335 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000
45331210
45310000
45330000
45331200
45331231
45331000
45311100
45311000
45313100
45343230
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet tager afsæt i lokalplanen for området ved Nyt Aalborg Universitetshospital og består af 2 lange atriumbygninger SUND 1 og SUND 2 i hhv. 4 og 3 etager. De 2 bygninger forbindes sammen af en mellembygning, der samtidig danner ankomst til undervisningsbyggeriet fra vest og kobles sammen med Universitetshospitalet med en foyerbygning mod øst. Den østlige ankomst i den fælles koblingszone opføres sideløbende med nærværende projekt af Region Nordjylland, hvor der skal forberedes for sammenbygning af den østlige gavl af SUND 1-bygningen og Koblingszonen. Entreprisen omfatter opførelse af i alt 22 600 m2 undervisningsfaciliteter.

Projektet udbydes på grundlag af et færdigt hovedprojekt.

Vejdirektoratet agter at udbyde projektet i hovedentreprise og vurderer, at værdien af entreprisearbejderne i denne kontrakt udgør ca. 335 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som i henhold til oplysningerne om teknisk formåen ud fra en samlet vurdering har de mest relevante referencer.

Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.1.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Bygherren ønsker i dialogen at drøfte, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde en 1-15 års driftsperiode i kontrakten,

- Såfremt det i dialogen måtte vise sig at være attraktivt for AAU, Bygherren og entreprenørerne vil denne indgå som en del af udbuddet,

- Bygherren forbeholder sig dog ret til at tilpasse længden af optionen eller helt at undlade at lade optionen indgå i udbuddet. Dette vil senest fremgå ved afslutningen af dialogfasen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

- Der ydes vederlag for deltagelsen i dialogmøder samt ved afgivelsen af et konditionsmæssigt tilbud jf. udbudsbetingelserne,

- Jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2 udbydes entreprisen på grundlag af AB92 med dele af AB18 som fravigelser til aftale jf. Byggesagsbeskrivelsens bilag 1, jf. AB18 betænkningens punkt B20.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen),skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning:

- At ansøgerens nettoomsætning for hvert af de 3 seneste regnskabsår har været mindst 500 000 000 DKK.

Egenkapital:

- At ansøgerens egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår har været mindst 30 000 000 DKK, og

Soliditetsgrad:

- At ansøgerens soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 regnskabsår har været mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremsende referenceliste med oplistning af op til 8 arbejder/referencer inden for de seneste 5 år, der dokumenter erfaring med:

1) Udførelse byggeprojekter i stor-, hoved- eller totalentreprise;

2) Undervisningsbyggeri;

3) Laboratoriebyggeri.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal via sine referencer som minimum dokumentere at have erfaring med:

- opførelse, herunder styring af, byggeprojekter med et bruttoetageareal på mindst 10 000 m2 udført i enten total- eller hovedentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

I udbudsmaterialet er der formuleret krav om, at leverandøren skal beskæftige lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 215-491434
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S,

Tlf.: 35245250, support@rib-software.dk

Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN947370A.

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

Der afholdes orienteringsmøde den 12.4.2019 kl. 11:00, på byggepladsen Hospitals-byen 1, 9620 Gistrup. På mødet vil bygherren orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr. e-mail.

Tilbudsgiverne bedes tilmelde sig orienteringsmødet med antal deltagere pr. e-mail til laped@vd.dk og tsha@vd.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2019

Send til en kollega

0.109