23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 045-101894
Offentliggjort
05.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.03.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=232953&B=SSI

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Valgt entreprenør

(04.06.2019)
Schjøtt og Davidsen Aps
Advedøre Holme 46
2650 Hvidovre

Ny veterinær beredskabsbygning - E01 Byggeplads (1)


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
Telefon: +45 32688289
E-mail: MJSK@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=232953&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=232953&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud af E01 Byggeplads (1)

 

Sagsnr.: 18/06260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45113000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E01 Byggeplads i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

DK-2300 Købehavn S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E01 Byggeplads i forbindelse med opførsel af veterinær

Beredskabsbygning.

Entreprenøren skal sikre, at der bliver etableret en byggeplads senest den 27.5.2019, samt at der sker løbende sikring af Byggepladsen i forbindelse med opførslen af den Veterinære beredskabsbygning.

Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E01 Byggeplads, og opdeles ikke

yderligere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I henhold til punkt IV.2.4) skal tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ad pkt. II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør Bygherres bedste skøn på udbudstidspunktet for de nødvendige ydelser, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Entreprenøren er ikke garanteret den angivne værdi.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.B er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i Tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav til egnethed, at:

— Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på mindst 6 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver har en gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 15 procent de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor,

— Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— - Tilbudsgivers betydeligste erfaring fra lignende byggeri, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4),

— - Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med angivelse af Bygherre, kontraktværdi, periode for udførelsen af arbejdet og en kort beskrivelse af arbejdets omfang.

Konkret efterspørges 2 referencer, der påviser, at Tilbudsgiver har erfaring med laboratoriebyggeri. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Dette er ligeledes gældende, såfremt Tilbudsgiver afgiver tilbud som et konsortie eller anden sammenslutning af virksomheder eller såfremt Tilbudsgiver baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav til egnethed, at Tilbudsgiver kan påvise mindst 2 relevante referencer vedr. laboratoriebyggeri inden for de seneste 5 år, hvor Tilbudsgiver har været ansvarlig for forberedelse og løbende sikring og opretholdelse af byggepladsen.

Det er endvidere et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan levere og opstille en skurby i perioden den 14.-27.5.2019.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Alle ansatte, som Entreprenøren og dennes underentreprenører beskæftiger med henblik på Kontraktens opfyldelse, skal overholde Bygherres arbejds- og sociale klausuler i Kontraktbilag 4.

Henset til Bygherres uafklarede behov i forhold til byggepladsens omfang, skal Entreprenøren acceptere og levere i henhold til Bygherrens løbende tilkøb af de nødvendige supplerende ydelser til de aftalte enhedspriser.

Bygherre kan tilkøbe ydelser til dokumenteret indkøbspris plus det aftalte dækningsbidrag.

Entreprenøren skal inden kontraktindgåelse kunne dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 000 000 DKK.

Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/03/2019
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

Tilbuddene åbnes elektronisk via EU-Supply.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at Tilbudsgiver skal anvende Statens Serum Instituts ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes på EU-Supply.

Vejledning om udfyldelse af ESPD kan findes på følgende web-adresse: https://bedreudbud.dk/espd-dokumentation-og-e-certis

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, samt om Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A).

Tilbudsgiver skal oplyse, om Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C).

Tilbudsgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7 (ESPD del III, afsnit C). Tilbudsgiver kan i del V oplyse, hvorfor de i del IV.C anses for at være særligt relevante for den udbudte opgave. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt Tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, og dermed kan blive tildelt kontrakten.

Hvis Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III, skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil dog i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene fremsætte ét enkelt tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage indgivet til Klagenævnet for Udbud inden standstill perioden, Hvis du indgiver klagen inden for standstill perioden, tillægges automatisk midlertidig opsættende virkning.

Standstill perionden er som udgangspunkt 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver giver meddelelse til Tilbudsgiverne om den trufne tildelingsbeslutning. Ordregiver kan dog fastlægge en længere standstill periode, såfremt dette anses for nødvendigt.

Andre klager over udbuddet eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakten, omfattet af udbudslovens afsnit II eller II,I skal indgives senest 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2019

Send til en kollega

0.125