23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 043-098200
Offentliggjort
01.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.03.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/100876114.aspx

Udbyder

Tønder Forsyning A/S

Vindere

Valgt firma

(12.07.2019)
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Indsamling af genanvendelige materialer mv


Tønder Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Tønder Forsyning A/S
32065813
Håndværkervej 4
Bredebro
6262
Danmark
Kontaktperson: Bente T. Kristensen
Telefon: +45 88437518
E-mail: btk@tonfor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100876114.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100876114.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100876114.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. indsamling af genanvendelige materialer mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af genanvendelige materialer, miljøkasser og klare plastposer med batterier fra private husstande og kommunale institutioner i Tønder Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

Kontraktperioden løber fra 1.5.2020 til 31.8.2026 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Tønder Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indsamling og transport af genanvendelige materialer, miljøkasser og klare plastposer med batterier fra private husstande og kommunale institutioner i Tønder Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven indeholder udbuddet enkelte tillægsydelser.

Kontraktperioden løber fra 1.5.2020 til 31.8.2026 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Indsamlingsopgaven omfatter:

— Indsamling af genanvendelige materialer fra beholdere på 2 og 4 hjul, samt enkelte sække: papir, pap, blød plast (P3) og tekstiler samt metal, glas, og hård plast (MGP),

— Indsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier i miljøkasser,

— Indsamling af batterier i klare plastposer (maks. 4 liter) placeret på låget af genbrugsbeholderen.

Indsamlingsopgaven omfatter ikke indsamling af genanvendelige materialer fra helt og delvist nedgravede affaldscontainere på affaldsøer rundt omkring i kommunen.

Ved enfamilieboliger anvendes primært 240 liter to-kammer beholdere til genanvendelige materialer, med en inddeling 60/40 til P3 (papir, pap, blød plast og tekstiler (emballeret i plastpose)) i det store rum og MGP (metal, glas og hård plast) i det lille rum. Der anvendes i begrænset omfang udelte 240 liters beholdere, hvor husstanden har valgt 2 separate beholdere i stedet for den todelte. Tilsvarende anvendes der uddelte 660 liters beholdere til P3 - hovedsageligt ved etageejendomme og institutioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 31/08/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/03/2019
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2019

Send til en kollega

0.125