23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 043-098140
Offentliggjort
01.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://vejdirektoratet.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.04.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fyrmvaviue

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Delaftale nr. 2 – Projektledelse og ressourcepersoner til Vintertrafik

(03.07.2019)
Rådgivende Ingeniør Peter Johnsen
København Ø

Delaftale nr. 3 – Rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af forsøg i relation til Vintertjeneste

(03.07.2019)
Teknologisk Institut
Aarhus N

Delaftale nr. 1 – Drift, kontraktstyring og udbudsprojekter til Vintertrafik

(03.07.2019)
COWI A/S
Kgs. Lyngby

Delaftale nr. 2 – Projektledelse og ressourcepersoner til Vintertrafik

(03.07.2019)
Rådgivende Ingeniør Henrik Nygaard
Ølstykke

Delaftale nr. 2 – Projektledelse og ressourcepersoner til Vintertrafik

(03.07.2019)
Bocons
Taastrup

Rådgivning og bistand til Vintertrafik 2019 – 2023


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
60729018
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Simon Nødgaard Hansen
Telefon: +45 72443333
E-mail: snh@vd.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://vejdirektoratet.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fyrmvaviue
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivning og bistand til Vintertrafik 2019 – 2023

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter 3 rammeaftaler (delaftaler) vedrørende rådgivning og bistand til Vintertrafik i 2019-2013.

Delaftalerne omfatter:

- Delaftale nr. 1 – Drift, kontraktstyring og udbudsprojekter til Vintertrafik,

- Delaftale nr. 2 – Projektledelse og ressourcepersoner til Vintertrafik,

- Delaftale nr. 3 – Rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af forsøg i relation til Vintertjeneste.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 41 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 1 – Drift, kontraktstyring og udbudsprojekter til Vintertrafik

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Region Nordjylland, Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale nr. 1 vedrører drift, kontraktstyring (inkl. ressourcepersoner) og udbudsrådgivning til Vintertrafiks tjenestested i Aalborg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 2 – Projektledelse og ressourcepersoner til Vintertrafik

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000
71310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden, Københavns Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale nr. 2 vedrører projektledelse og ressourcepersoner til Vinterudvalget og forberedende vejregelarbejde samt øvrige myndighedsopgaver i Vintertrafiks tjenestested i København.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 3 – Rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af forsøg i relation til Vintertjeneste.

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71350000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden, Københavns Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale nr. 3 vedrører rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af forsøg med Vintermateriel, tømidler og lignende, herunder projektledelse, undersøgelsesdesign, planlægning og gennemførelse

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 280 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet

Tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1 skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår være mindst 49 000 000 DKK.

For delaftale 2 skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår være mindst 8 000 000 DKK.

For delaftale 3 skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår være mindst 14 500 000 DKK.

Byder tilbudsgiver på flere delaftaler, skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår være mindst et beløb svarende til det samlede krav til nettoomsætning for de af tilbuddet omfattede delaftaler.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring med minimumskravene under punktIII.1.3 indenfor de seneste 3 år.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om opgavenavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, tidspunktsamt beskrivelse af opgaven.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindstekrav for delaftale 1: Erfaring indenfor de seneste 3 år med rådgivning og bistand i forbindelse med registrering af arealer og infrastrukturelementer ved anvendelse af GIS applikationer og/eller værktøjer og gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser i EU udbud,

- Mindstekrav for delaftale 2: Erfaring indenfor de seneste 3 år med rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af Vejregler eller lignende tekniske regler og normer,

- Mindstekrav for delaftale 3: Erfaring indenfor de seneste 3 år med rådgivning og bistand i forbindelse med praktisk gennemførelse af forsøg af udviklings- eller forskningsmæssige karakter og projektledelse af projekter af udviklings- eller forskningsmæssige karakter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet omfatter 3 selvstændige rammeaftaler (delaftaler). For hver rammeaftale indgås aftale med én økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk.2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2019

Send til en kollega

0.111