23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 037-083382
Offentliggjort
21.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
22.03.2019 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/97223710.aspx

Udbyder

Frederikssund Kommune

Opdateringer

Annullering
(14.03.2019)

Frederikssund ser sig desværre nødsaget til annullere udbuddet, idet tilbudslisten ikke har været behørigt offentliggjort. Annulleringen har i øvrigt givet kommunen anledning til at overveje udbudsmodellen og opdelingen af rådgiverydelsen. Det er derfor usikkert om et nyt, lignede udbud vil blive gennemført.
Vi beklager ulejligeheden

Økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med byudvikling af Vinge


Frederikssund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Christian Vinther Torrendrup
Telefon: +45 47351000
E-mail: cvtor@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97223710.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97223710.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97223710.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med byudvikling af Vinge

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederikssund Kommune udbyder økonomisk og strategisk rådgivningsopgave i forbindelse med kommunens byudviklingsprojekt benævnt Vinge.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling og der henvises generelt til ydelsesbeskrivelsen for udbuddet for en nærmere præsentation af opgavens indhold og omfang.

Kommunen agter at indgå kontrakt med én tilbudsgiver.

Tryk her https://permalink.mercell.com/97223710.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66171000
71410000
71530000
79211200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Frederikssund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgiver vil skulle samarbejde med Frederikssund Kommune og dennes organisation, ved at bistå i det strategiske arbejde samt udvikle en økonomisk plan/model, der kan anvendes og tilpasses som Vinge udvikles, jfr. udbudsmaterialet.

Rådgiver skal kunne forstå Kommunens rolle og rammer for udvikling af Vinge og varetage Frederikssund Kommunes interesser som arealindehaver, bygherre på udvalgte områder og udvikler af fremtidens by.

Det forventes, at Rådgiver har forståelse for byudviklingsprojekters mange faser herunder særlig erfaring i udarbejdelse af strategiske og økonomiske planer. Rådgiver skal være god til at samarbejde, være struktureret, have forståelse for sammenhæng og kompleksitet, god til at se muligheder og være fleksibel i forhold til at opgaven vil ændre sig løbende.

Der forventes en Rådgiver bestående af et rådgiverteam, bygherrerådgiver med erfaring inden for byudviklingsprojekter, strategisk- og økonomisk rådgivning samt en rådgiver med finansiel baggrund. Rådgiverteamet skal kunne samarbejde med Projektchefen og den øvrige organisation.

Rådgiver skal endvidere have erfaring indenfor planlægning af større bygge- og anlægsopgaver og have stor erfaring i kalkulationer og opbygning af regneark samt have en operationel tilgang indenfor risikovurdering samt risikostyring. Rådgivers ydelser skal indeholde prisskøn/budgetlægning af hele indtægts- og omkostningssiden på det eksisterende grundlag inkl. de ændringer som den åbne markedsdialog har medført.

Rådgiver skal kende til de finansielle mekanismer, særligt kommunaltekniske mekanismer og rammer - eksempelvis viden om det kommunale tilskuds- og udligningssystem, med henblik på at kunne beregne de samlede kommunale økonomiske effekter af en kommende boligudbygning.

Rådgiver skal forvente i gennemsnit, at deltage i 2 møder pr. måned de første 6 måneder ex. ferieperiode, hvorefter mødeaktiviteten nedtrappes efter behov.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneders forlængelse (option).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse vil ske med hovedvægt på de angivne referencer dog sammenholdt med ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet.

Det vægtes særlig positivt at ansøger demonstrerer erfaring med byudviklingsprojekter med udarbejdelse af økonomiske overslag og modeller. I udvælgelsen vil de angivne referencers relevans og sammenlignelighed med den her udbudte opgave desuden vægte tungt.

Såfremt flere ansøgere herefter anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere der ved en samlet vurdering af ansøgernes fremsendte oplysninger, skønnes at kunne skabe den for ordregiver bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende for de seneste 3 disponible regnskabsår:

— Samlet årsomsætning,

— Specifik årsomsætning (indenfor det udbudte opgaveområde),

— Soliditetsgrad,

— Egenkapital.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, angives ovennævnte for de tilgængelige disponible år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum have en samlet årsomsætning på 8 000 000 DKK for hvert disponibelt regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse relevante referencer med sammenlignelige opgaver.

Af referencerne skal det fremgår hvorledes de har relevans i forhold til den her udbudte opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Angivelse af minimum 3 referencer indenfor rådgivning i forbindelse med byudviklingsprojekter med et areal på mere en 30 ha., samt min. 3 referencer for hver eventuelle underrådgiver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2019

Send til en kollega

0.109