23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 035-077970
Offentliggjort
19.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
20.03.2019 Kl. 08:00

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(28.02.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-03-2019
Time: 08:00

E06 El-entreprise inkl. elevatorer til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Trillingsgaard
E-mail: cbtri@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

E06 El-entreprise inkl. elevatorer til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Da Odense Kommune lukkede Thomas B. Thriges Gade i 2014, blev det startskuddet til en forvandling af området. Samtidig opstod muligheden for at samle formidlingen af H.C. Andersens fantasi, liv og eventyr i ét nyt, stort museum.

Med byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus tager et helt nyt byrum form, som skaber forbindelse mellem den nye midtby og det gamle H.C. Andersen kvarter. Her vil ung som gammel kunne gå på opdagelse i forfatterens univers gennem en arkitektur, der inspirerer til indlevelse, fantasi og leg.

Byggeri og udstilling er finansieret af A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Odense Kommune.

Hovedprojektet for entreprisen er projekteret af Kengo Kuma and associates som totalrådgiver, Cornelius + Vöge arkitekter, Søren Jensen rådgivende ingeniører og MASU planning som underrådgivere.

Det samlede færdige byggeri omfatter cirka 5 800 m2.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk/udbudsportal og udbuddets TN-nr. er TN 386858 A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45311000
45311100
45311200
45312100
45312200
45313100
45241600
45316100
45316110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise E06 består af en hovedforsyning frem til lavspændingstavlen via en transformer placeret på matriklen leveret og installeret af forsyningsselskabet. Udover den nye transformer kræver projektet en redundant forsyning via eksisterende transformer placeret Bang Boder. Trækrør fremføres for at etablerer forbindelser. Der føres herudover trækrør/blæserør til fiberforbindelse.

Hovedtavlen forsyner dernæst distributionstavler placeret strategisk i bygning. Der etableres separat distributionstavle for køkken og cafe, da dette ønskes forpagtet og afregnes derved via egen måler med forsyningsselskabet.

Et netværk af hovedføringsveje forbinder hovedtavlen med distributionstavlerne. I nedre plan installeres et netværk af hovedføringsveje for udstillingen under EDB gulv og i ingeniørgangen. Føringsvejene opdeles for at sikre den korrekte separation mellem systemerne.

I udstillingen etableres trækrør i det facetteret loft samt udvalgte søjler for at forsyne udstillingen med AV, lys og strøm. Selve udstillingen med genstande, montre m.m. samt den elektroniske styring heraf udføres af udstillingsentreprenøren/AV installatøren som ”plug and play” løsning. Denne ”plug and play” løsning etableres af El installatøren via elinstallationer for hele udstillingen frem til og med udtaget i væg, loft eller under gulvet.

Lysinstallationer etableres for hele museet og specielt for udstillingen, hvor kontaktskinner skal deles med udstillingsentreprenøren/AV installatøren. Kontaktskinner er indeholdt i leverancen for elentreprenøren. Kontaktskinnerne leveres med DALI.

Belysningsarmaturer for grundbelysning og for udstillingen rengøring leveres af elentreprenøren. Armaturer for selve udstillingen er indeholdt af udstillingsentreprenøren/AV-installatøren i henhold til tegningsmateriale. Der etableres belysning for haven i terræn samt supercykelsti og ved Bangs boder.

Kraftinstallationer udføres af elentreprenøren for hele museet og i haven.

Brand- og lydlukninger udføres af elentreprenøren for egne systemer (El installationer).

Potentialeudligning udføres generelt og der er på tegningerne udvalgt bestemte punkter for udtag, hvor det indstøbte armering forbindes for at skabe et total sammenhængende udligningsnetværk.

Transportanlæg, person- og godselevator etableres 4 steder i bygningen.

IT-infrastruktur etableres for museet. Der etableres et hovedkrydsfelt og underkrydsfelter for Køkken og administration, Børneuniverset, værkstedet og Foyer. Netværket forbindes med fiberoptiske kabler. Alle PDS-installationer afsluttes i patchpaneler og navngives i henhold til Odense Kommune Kablingsstandard. Det aktive udstyr for samtlige krydsfelter er ikke indeholdt i elentreprisen.

Et komplet ABA og automatisk varslingsanlæg installeres. Der varsles på 3 sprog i hele bygningen. For teknikrum anvendes der kun varsling i form af tone og blik. Mikrofon til varsling anlægget placeres ved ABA central i personalerummet i terræn.

Der skal etableres sikkerhedsbelysning for hele museet i henhold til brandstrategien og planer for flugtveje.

I forbindelse med eksisterende bygninger skal der renoveres og forsyninger skal omlægges. Besigtigelse af eksisterende bygninger før tilbudsgivning bør udføres. Der skal etableres føringsveje til adgangsgangskontrol- og AIA system for indstøbningsdele.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Byggesagens udførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og logistik / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder Ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger Ordregiver de 4 ansøgere, som baseret på deres indsendte referencer vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven lægges der vægt på, hvem der har det bedste og mest relevante referencegrundlag indenfor de seneste 5 år med opførelse af byggerier/projekter svarende til den udbudte, hvorved forstås erfaring med styring og gennemførelse af entreprise med arbejder og leverancer af lignende kompleks teknisk karakter med installation af både stærkstrøm og svagstrøm som ABA, AVA, IT kabling og ABDL, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, jf. pkt.II.1.4) og II.2.4).

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

I vurderingen vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af de enkelte påberåbte kontrakter er i nærheden af 14 000 000 DKK eller og derover.

I vurderingen vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, hvis der i den enkelte reference udvises erfaring med installation af både stærkstrøm og svagstrøm som ABA, AVA, IT kabling, ABDL, her vil der lægges særlig vægt på certificering og test af installationer, og det vil vægte særligt positivt, hvis der i den enkelte reference påvises erfaring med Dali styringer og indbygning installationer i pladsstøbt beton lofter og vægge. Desuden vil der blive tillagt positiv vægt på integrering af digitale værktøjer.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Tillæg for valg af kontaktskinner i RAL farve udenfor standardsortiment;

2) Tillæg for belysningsarmaturer i RAL farve udenfor standardsortiment;

3) Timepriser for brug for tilkøb af mandskab;

4) Stipulerede ydelser for tilkøb af trækrør, gitterbakker, kabelbakker, eltracing og brandlukninger.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge om prækvalifikation som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3). I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 28 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143. Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer inden for de seneste 5 år vedrørende opførelse af byggerier/projekter svarende til den udbudte, hvorved forstås erfaring med styring og gennemførelse af entreprise med arbejder og leverancer af lignende kompleks teknisk karakter.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af udførelsestidspunktet, beskrivelse af leverancen og ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, entrepriseform som byggeriet er udført under, entreprisesum, bruttoareal samt bygherre med oplysning om dennes referenceperson på projektet, hvortil bygherre kan rette henvendelse, hvis der ønskes bekræftelse om ansøgers rolle og opgaver i referencen.

Med henvisning til retningslinjerne for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9 ovenfor, bør ansøger i beskrivelsen af sine referencer sørge for at fremhæve og beskrive erfaringer med sammenlignelige opgaver af stor kompleksitet, som omfatter flere eller alle af de følgende elementer: installation af både stærkstrøm og svagstrøm som ABA, AVA, IT kabling, ABDL.

Der kan maksimalt afgives 5 referencer pr. ansøger, hvorfor Ordregiver vil se bort fra eventuelle referencer udover 5. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimaleantal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i ESPD'et.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Bygherren har tegnet en projektansvarsforsikring (all risk) med en selvrisiko på 100 000 DKK, jf. AB 92 § 8, stk. 1,

- Entreprenøren skal inden Kontraktens indgåelse fremlægge dokumentation for sine egne forsikringer i henhold til AB 92 § 8, stk. 3.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

— Højreklik på ESPD-filen,

— Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet,

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

— Vælg »dansk« som sprog,

— Marker »Jeg er en økonomisk aktør«,

— Marker »Importere ESPD«,

— Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

— Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C,

— Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

— Når ESPD'et er udfyldt, kan det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD'et skal afleveres elektronisk i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., adresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på byggeweb, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). ESPD bedes vedlægges i både xml-fil samt pdf.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2019

Send til en kollega

0.188