23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 035-077933
Offentliggjort
19.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
20.03.2019 Kl. 08:00

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(01.03.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-03-2019
Time: 08:00

Annullering
(24.05.2019)

Beslutningen om at annullere udbuddet skyldes, at ordregiver skønner, at der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat og en tilstrækkelig konkurrence på opgaven. Flertallet af de prækvalificerede ansøgere har fravalgt at afgive tilbud, hvorfor der er modtaget for få tilbud på opgaven, ligesom der alene er modtaget tilbud, som indeholder væsentlige forbehold for de stillede krav, og som samtidig væsentligt overstiger ordregivers budget. Det vurderes ikke, at en forhandling inden for udbudslovens regler i det lys vil kunne medføre et tilfredsstillende resultat med en passende grad af konkurrence om opgaven.

E04 Luknings- og kompletteringsentreprise - Tag, Tømrer/Snedker, Smed og Murer samt Byggeplads til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Trillingsgaard
E-mail: cbtri@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

E04 Luknings- og kompletteringsentreprise - Tag, Tømrer/Snedker, Smed og Murer samt Byggeplads til museum "Det ny H.C. Andersens Hus"

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45212313
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Da Odense Kommune lukkede Thomas B. Thriges Gade i 2014, blev det startskuddet til en forvandling af området. Samtidig opstod muligheden for at samle formidlingen af H.C. Andersens fantasi, liv og eventyr i ét nyt, stort museum.

Med byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus tager et helt nyt byrum form, som skaber forbindelse mellem den nye midtby og det gamle H.C. Andersen kvarter. Her vil ung som gammel kunne gå på opdagelse i forfatterens univers gennem en arkitektur, der inspirerer til indlevelse, fantasi og leg.

Byggeri og udstilling er finansieret af A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Odense Kommune.

Hovedprojektet for entreprisen er projekteret af Kengo Kuma and associates som totalrådgiver, Cornelius + Vöge arkitekter, Søren Jensen rådgivende ingeniører og MASU planning som underrådgivere.

Det samlede færdige byggeri omfatter cirka 5 800 m2.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk/udbudsportal og udbuddets TN-nr. er TN 716224A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44230000
45422000
45100000
45113000
45421000
44112300
45421146
45430000
45432121
44221111
39299200
44221000
45421140
45260000
44112410
44112430
44112500
45112713
45261300
44233000
45262520
45262690
45212351
44000000
44112400
45261000
45261100
45261200
44210000
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise 04,

Arbejdet vedr. byggeplads omfatter etablering og drift af fælles byggeplads, for entreprise E04, E05, E06, E07, E08, E08, E09 med skurby, materialeoplag, ankomstveje, porte mv. placeres i byggegrundens nord-vestlige hjørne.

Lukningsarbejdet ved runde pavillonbygninger samt fasader i de forsænkede haver omfatter træ/bindingsværk konstruktioner, glasfacader, lette ydervægge, sokler, limtræsbjælker og CLT dæk. Dertil er der Isoleringsarbejde og membraner på taghavedæk og tage med tilhørende grønne tage samt ovenlys og bassin/ovenlys.

Aptering og kompletteringsarbejdet omfatter indvendig aptering med lette vægge, buede geometrier, lofter, akustikregulering, hævede teknik-gulve, porte og skydedøre, trapper og ramper, samt komplettering med fast inventar, herunder opdelinger i brandsektioner og områder med højt sikringsniveau, SKAFOR-rød på vægge, dæk, vinduer og døre mv. Endvidere omfatter det murerarbejde ved indfatningsvægge, sokler mv.

Arbejder omkring Mindehal, baggårdsmure, infill-bygninger ved fredede og bevaringsværdige bygninger omfatter sammenbygning med tage, vægge, inddækninger, samt reparationer af eksisterende vægge på teglsten og pudsarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Byggesagens udførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og logistik / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder Ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2, udvælger Ordregiven de 4 ansøgere, som baseret på deres indsendte referencer vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven lægges der vægt på, hvem der har det bedste og mest relevante referencegrundlag inden for de seneste 5 år med luknings- og kompletteringsarbejde, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen vil Ordregiver tillægge det positiv vægt, at værdien af de enkelte påberåbte kontrakter er i nærheden af 44 000 000 DKK eller og derover.

I vurderingen vil Ordregiver tillægge det særlig positiv vægt, hvis der i den enkelte reference påvises en høj grad af kompleksitet som svarende til det udbudte, hvorved forstås erfaring med styring og gennemførelse af entreprisearbejder, som omfatter en eller flere af de følgende elementer: udvendige trækonstruktioner med høj kompleksitet, limtræskonstruktioner, byggeplads i bymæssig og komplicerede områder, grønne tage, membranombygning på tag dæk/taghaver og arbejde i eller ved historiske bygninger. Desuden vil der blive tillagt positiv vægt på integrering af digitale værktøjer samt ”med-projektering” og tætte samarbejder med glas-facade-leverandører.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede kompleksitet og sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 5 referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på tilkøb af Stål generelt, Træ generelt, Glasfacader og –tage, Skeletkonstruktioner, Gulve, Lofter, Tagdækning, Skalsikring omkring udstilling. Sikringsklasse, Skafor rød-RC4 samt Døre, vinduer og porte. Se tilbudslisten for præcis beskrivelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge om prækvalifikation som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3). I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 50 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143. Ansøgers betydeligste leverancer af lignende bygge- og anlægsopgaver indenfor de seneste 5 år, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af udførelsestidspunktet, beskrivelse af leverancen og ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, entrepriseform som byggeriet er udført under, entreprisesum, bruttoareal samt bygherre med oplysning om dennes referenceperson på projektet, hvortil bygherre kan rette henvendelse, hvis der ønskes bekræftelse om ansøgers rolle og opgaver i referencen. Der kan maksimalt vedlægges 1 billede pr. reference, hvortil dette skal vedlægges ESPD'et seperat.

Med henvisning til retningslinjerne for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9 ovenfor, bør ansøger i beskrivelsen af sine referencer sørge for at fremhæve og beskrive erfaringer med sammenlignelige opgaver af stor kompleksitet, som omfatter en eller flere af de følgende elementer: udvendige trækonstruktioner med høj kompleksitet, limtræskonstruktioner, byggeplads i bymæssig og komplicerede områder, grønne tage, membran ombygning på tagdæk/taghaver og arbejde i eller ved historiske bygninger, integrering af digitale værktøjer i virksomheden.

Der kan maksimalt afgives 5 referencer pr. ansøger, hvorfor bygherren vil se bort fra eventuelle referencer udover 5. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i ESPD'et.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Bygherren har tegnet en projektansvarsforsikring (all risk) med en selvrisiko på 100 000 DKK, jf. AB 92 § 8, stk. 1.

Entreprenøren skal inden Kontraktens indgåelse fremlægge dokumentation for sine egne forsikringer i henhold til AB 92 § 8, stk. 3.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

— Højreklik på ESPD-filen,

— Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet,

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

— Vælg »dansk« som sprog,

— Marker »Jeg er en økonomisk aktør«,

— Marker »Importere ESPD«,

— Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

— Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C,

— Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

— Når ESPD'et er udfyldt, kan det: 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD'et skal afleveres elektronisk i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., adresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på byggeweb, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). ESPD bedes vedlægges i både xml-fil samt pdf.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2019

Send til en kollega

0.133