23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067284
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230733&B=FORS

Udbyder

Fors Affald Holbæk A/S

Vindere

Valgt firma

(10.05.2019)
Urbaser A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

Indsamling og transport af affald i nedgravede beholdere samt indsamling af storskrald/haveaffald i Holbæk Kommune


Fors Affald Holbæk A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors Affald Holbæk A/S
33033192
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Pia Schakenda Skov
Telefon: +45 30103608
E-mail: pss@fors.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230733&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230733&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand-, varme-, spildevands- og affaldshåndtering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud Indsamling og transport af affald i nedgravede beholdere samt indsamling af storskrald/haveaffald i Holbæk Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fors Affald Holbæk A/S udbyder indsamling og transport af affald af alle fraktioner fra alle tilmeldte ejendomme med nedgravede beholdere samt tømning af komprimatorcontainer ved affaldssug, i Holbæk Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
90511200
90511000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Holbæk, Vestsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fors Affald Holbæk A/S udbyder indsamling og transport af affald af alle fraktioner fra alle tilmeldte ejendomme med nedgravede beholdere samt tømning af komprimatorcontainer ved affaldssug, i Holbæk Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse af aftalen i op til 2 år. Udbuddet indeholder desuden en option på indsamlingsordning af pap som beskrevet i kravspecifikationen pkt. 4.3.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter, da Ordregiver har behov for, at ydelsen leveres af den samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal i ESPD, del IV, litra B, oplyse følgende vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

— Oplysninger om omsætning de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår, samt egenkapital og soliditetsgrad ved udgangen af seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Tilbudsgivere skal endvidere i ESPD, del IV, litra D oplyse, om man er i stand til at fremlægge dokumentation for et tredjepartscertificeret kvalitets- og miljøledelsessystem, for kvalitetsledelse i form af DS/EN ISO:9001 eller tilsvarende og for miljøledelse i form af DS/EN ISO: 14001 eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgivers samlede omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår udgør minimum 8 000 000 DKK at egenkapitalen ved udgangen af seneste afsluttede og reviderede regnskabsår udgør minimum 5 000 000 DKK samt at soliditetsgraden ved udgangen af seneste afsluttede og reviderede regnskabsår udgør minimum 10%.

Det er desuden et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgiver er tredjepartscertificeret i kvalitets- og miljøledelse i form af DS/EN ISO:9001 eller tilsvarende og for miljøledelse i form af DS/EN ISO: 14001 eller tilsvarende.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal i ESPD, del IV, litra C, opliste de op til 5 mest relevante referencer fra kontrakter af tilsvarende eller sammenlignelig art med angivelse af følgende for hver reference:

— Opgavens art,

— Kundens navn,

— Årlig mængde og/eller årlig kontraktsum,

— Aftaleperiode,

— Antal ansatte på entreprisens indsamlingsdel.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgiver har mindst én reference af sammenligneligt omfang omfattende indsamling og transport af affald i nedgravede beholdere samt indsamling af storskrald/haveaffald indenfor de seneste 3 år.

Såfremt tilbudsgiver af gyldig grund – fx at virksomheden er ny aktør på området – ikke kan fremlægge de krævede referencer, skal tilbudsgiver godtgøre sin tekniske kapacitet på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Ved vurdering af sådan anden dokumentation end tilbudsgivers referencer, vil ordregiver lægge vægt på, at tilbudsgiver kan tilbyde navngivne driftsledere e.l. med erfaring fra tilsvarende opgaver udført inden for de sidste 3 år.

Tilbudsgiver skal henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge de efterspurgte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller få oplysninger om konkurrenternes tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem EU-Supply.

Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende),

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet.

I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter,

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137,

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen,

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen,

— I del IV.D: Beskrives kvalitets- og miljøledelsescertifikater, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Tilbuddet skal afgives elektronisk på EU-Supply, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3)

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.248