23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067202
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/309

Indlevering af tilbud

Til
01.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/309

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

(11.04.2019)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Supplerende analyser i forbindelse med udarbejdelsen af standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Haraldsgade 53
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Betina Kiebe Rasmussen
E-mail: betkr@mst.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/309
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/309
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Supplerende analyser i forbindelse med udarbejdelsen af standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Som følge af den politiske aftale om Cirkulær Økonomi ønskes en mere ensartet affaldsindsamling med henblik på at sikre en miljømæssigt bedre affaldshåndtering og samtidig indfri de erhvervsøkonomiske gevinster ved en effektiviseret affaldsindsamling gennem et større og mere velfungerende marked. Derfor vil Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med bl.a. kommunerne, interesseorganisationer og erhvervslivet udarbejde branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald til kommunerne.

Til brug for at udarbejde de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald har Miljøstyrelsen brug for at få afdækket en række tvivlstilfælde, som der i dag ikke findes et tilstrækkeligt fagligt grundlag for.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90700000
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som følge af den politiske aftale om Cirkulær Økonomi ønskes en mere ensartet affaldsindsamling med henblik på at sikre en miljømæssigt bedre affaldshåndtering og samtidig indfri de erhvervsøkonomiske gevinster ved en effektiviseret affaldsindsamling gennem et større og mere velfungerende marked. Derfor vil Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med bl.a. kommunerne, interesseorganisationer og erhvervslivet udarbejde branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald til kommunerne.

Til brug for at udarbejde de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald har Miljøstyrelsen brug for at få afdækket en række tvivlstilfælde, som der i dag ikke findes et tilstrækkeligt fagligt grundlag for.

Dette indebærer bl.a., at der i projektet skal udarbejdes uddybende analyser af forskellige indsamlingsordninger for specifikke fraktioner af husholdningsaffaldet, indsamling af affald ved sommerhuse/kolonihaver og ikke-brofaste øer, nedgravede affaldsløsninger og affaldssug i tætte bykerner samt faglig kvalificering af en række rapporter, analyser og vidensgrundlag i henhold til både ordninger og kriterier for sortering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Projektplan og ressourcefordeling / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Generel mulighed for forlængelse op til 3 måneder (Option 2) eller naturlig forlængelse i 4 måneder ved Ordregivers tilvalg af Option 1.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Delleverance 5 vedr. ”opdatering af indsamlingsordninger herunder nye nøgletal for fx indsamlingseffektivitet og indsamlingspotentialer samt indsamlingskombinationer” indgår i den samlede kontrakt som option. Ordregiver kan vælge at gøre brug af optionen, hvis behovet viser sig. Hvis Ordregiver gør brug af optionen medfører dette en automatisk forlængelse af kontrakten på 4 måneder,

- Option 2: Generel mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 3 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Udbuddet gennemføres efter hasteproceduren jf. udbudslovens § 57, stk. 5, idet det vurderes at være umuligt for Ordregiver at overholde den almindelige frist på minimum 30 dage, som gælder for et offentligt udbud jf. udbudslovens § 57, stk. 4. Baggrunden for gennemførelsen af det offentlige udbud efter hasteproceduren er som følgende:

— Det ikke har været muligt for Ordregiver at offentliggøre helt grundlæggende rapporter – som tilbudsgivers tilbud skal udarbejdes på baggrund af – før den 7.2.2019 (samme dag som offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen til nærværende udbud),

— De fastsatte frister for levering af de forskellige delleverancer i nærværende udbud har stor betydning for Miljøstyrelsens efterfølgende arbejde med udarbejdelsen af de branchefælles standarder, som delleverancerne i nærværende udbud skal bidrage til. Miljøstyrelsens arbejde med udarbejdelsen af de branchefælles standarder skal være færdiggjort og have gennemgået en længere godkendelsesproces inden december i indeværende år, da standarderne skal i høring sammen med den nationale Affaldsplan 2020. Der er således behov for, at delleverancerne er Miljøstyrelsen i hænde så hurtigt som muligt,

— Endvidere er det særdeles vigtigt, at der er givet den vindende tilbudsgiver så meget tid som muligt, til at udarbejde materialet til delleverancerne, da kvaliteten af resultaterne har afgørende betydning for Miljøstyrelsens videre arbejde.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

København

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det vil ikke være muligt at deltage i åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2019

Send til en kollega

0.119