23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-065993
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyoexmfqda

Udbyder

Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens

Vindere

Valgt entreprenør

(01.11.2019)
P. Olesen og Sønner A/S

Renovering og ombygning af HEH-Højhuset: Udbud af storentreprise E01 (Miljøsanering og nedrivning)


Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens
Sundvej 30
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Helle Vibeke Nielsen
Telefon: +45 23815912
E-mail: hevnel@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionshospitalet-horsens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyoexmfqda
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Flemming Schmidt
E-mail: flsc@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyoexmfqda
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering og ombygning af HEH-Højhuset: Udbud af storentreprise E01 (Miljøsanering og nedrivning)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Som en del af det løbende behov for opgradering af eksisterende sundhedsfaciliteter har Hospitalsenhed Horsens (HEH) besluttet at ombygge en af Regionshospitalet Horsens’ hovedbygninger - Højhuset. Ombygningen kræver en komplet opgradering af bygningen, så den overholder de nyeste miljømæssige og sikkerhedsmæssige bestemmelser, herunder en opgradering af de fleste serviceområder fra niveau 2 til tagniveau, ændringer i layout, fjernelse af kontamineret materiale og opgradering af arkitektoniske elementer.

Ombygningen er begrundet i en renovering og opgradering af de fysiske rammer for patienter og personale og herunder en forbedring af de tekniske installationer, kliniske funktioner, energiforbedringer af klimaskærm og installationer. Renoveringen, som er opdelt i 3 etaper, omfatter plan 2 til og med tagniveau.

På grund af manglen på sengekapacitet vil den samlede ombygning blive udført i forskellige faser. Dette udbud omfatter storentreprise vedr. miljøsanering og nedrivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45111100
45262640
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ombygning af HEH-højhuset udføres i 3 etaper, jf. nærmere beskrivelse af opgaven i byggesagsbeskrivelse.

Projektet omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Miljøsanering, nedbrydning og demontering af omfattede bygningsdele og inventar inkl. naturlige følgearbejder.

Arbejderne skal udføres i 3 etaper, hvor hospitalet mellem etaperne idriftsætter de etager, som er nyrenoverede samt rydder de etager, der skal renoveres i næste etape.

Ved dette udbud ønsker bygherren at indhente tilbud på miljøsanering og nedrivning af HEH-Højhuset i storentreprise indeholdende miljøsanerings- og nedrivningsarbejder i Fase 1 samt for Etape 2 (Option 1) og Etape 3 (Option 2).

Opgaverne omfattet af optionerne har karakter af kontraktoptioner, som Region Midtjylland kan vælge at tilvælge under udførelsen. Der henvises i den forbindelse til kontraktudkastet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder option på udførekse af Etape 2 (option 1 med en varighed på ca. 15 månder) samt på udførelse af Etape 3 (option 2 med en varighed på ca. 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere vil Ordregiver vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave viser den bedste tekniske og faglige formåen.

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvem der, gennem de afleverede referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer inden for de seneste 5 år set i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, størrelse og kompleksitet, herunder særligt referencer vedrørende:

- miljøsanering og nedrivning af hospital eller opgave af lignende kompleksitet i forhold til skærpede krav til hygiejne, sterilitet, støj, støv og/eller vibrationer, hvor bygningen samtidig er i drift

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Udførelse af Etape 2 (kontraktoption),

- Option 2: Udførelse af Etape 3 (kontraktoption).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der udbetales ikke honorar, vederlag eller andet for deltagelse i udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke særlige krav til egnethed.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal for hvert af de seneste 2 regnskabsår oplyse omsætning pr. år samt egenkapital pr. år.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår som minimum har haft:

- Omsætning på 20 000 000 DKK ekskl. moms pr. år,

- en positiv egenkapital.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes antal af fuldtidsansatte de seneste 2 disponible regnskabsår.

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende opgaver. Referencerne vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. pkt. II.2.9 samt prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 1.2.6.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af prioriteret referenceark/referenceliste, og udgør dermed også den endelige dokumentation herfor, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

Beskrivelse: Type af byggeri/opgave, beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar ved varetagelse af referenceopgaven, bruttoareal, mængde eller tilsvarende angivelse af referenceopgavens omfang.

Beløb: Honorar ekskl. moms.

Dato: Angivelse af referenceopgavens udførelsesperiode, herunder dato for aflevering af entreprisen.

Modtager: Kundens navn (inkl. kontaktdata).

Referencer kan angives i ESPD, del IV eller kan vedlægges ansøgningen som et separat dokument. Oplyser ansøger samlet flere end 6 referencer, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af, hvilke referencer ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger.

Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil referencer bliver identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et(erne) først.

Hvis intet andet er angivet i ansøgningen, og der med ansøgningen afleveres mere end ét ESPD, eksempelvis for sammenslutninger eller, når ansøger delvist baserer sin tekniske og faglige formåen på andre, vil referencer i ESPD'et fra sammenslutningens udpegede befuldmægtigede tælle forud for andre afgivne ESPD'er. Øvrige afgivne ESPD'er vil indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Foranstående dokumenter går forud for efterstående. Tilsvarende gælder, at ansøgers eget ESPD går forud for ESPD'er afgivet af aktører, som ansøger baserer sig på. ESPD'er fra aktører som ansøger basere sig på vil indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Foranstående dokumenter går forud for efterstående.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindste krav, at ansøger i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår som minimum har haft 35 fuldtidsansatte.

Det er yderligere et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst 1 reference vedrørende udførelse af henholdsvis miljøsanering og nedrivning i en bygning, hvor bygningen under udførelsen er i anvendelse og drift.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omfattende både miljøsanering og nedrivning. Alternativt kan mindstekravet opfyldes ved 2 separate referencer, én for nedrivning og én for miljøsanering. Sammenfattende gælder, at referencen skal omfatte en bygning, der under udførelsen er i anvendelse og drift.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 6 referencer for ansøger samt evt. underentreprenører, som ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktudkastet, der er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands fravigelser og tilføjelser.

Kontrakten indeholder sociale klausuler dels i form af en arbejdsklausul, dels i form af en klausul vedrørende lære- og praktikpladser, ligesom kontrakten indeholder dagbodsterminer, herunder dagbod på mellemfrister.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsvilkår. Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske og faglige kapacitet angives i ESPD-skemaet.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da Vejledning til udfyldelseFindes på: www.bedreudbud.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.123