23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-065982
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.03.2019

Addresse
https://www.byggeweb.dk/controller?project=31988&tender=12502&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1549623390286

Udbyder

Gentofte Kommune

Jægersborghave NORD


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
19438414
Bernstoffsvej 161
Gentofte
2920
Danmark
Kontaktperson: Cecilie Milsted Lind
Telefon: +45 24643884
E-mail: cil@gentofte.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Jægersborghave NORD

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Plejecentret Jægersborg Have skal udbygges med 72 plejeboliger og tilhørende servicearealer. Samlet udgør dette en fordobling af kapaciteten på Jægersborg Have. Udbygningen benævnes herefter med Jægersborg Have NORD.

De nye boliger er disponeret i et eget bygningsvolumen, separat fra det nuværende byggeri, og forbundet med dette via forbindelse i kælder.

De nye plejeboliger bliver, ligesom de eksisterende, grupperet i 3 afdelinger á 24 boliger med tilhørende fælles opholdsarealer. Hver afdeling har egne personale- og servicefunktioner, som knytter sig direkte til afdelingen. Det drejer sig om personalerum, team- og afdelingslederkontor, køkken med birum, skyllerum, affaldsrum og depoter. På hver afdeling finder man desuden et vaskeri.

Organiseringen af afdelingerne afspejler de nuværende forhold, med små justeringer på baggrund af erfaring med driften og dagligdagen i det nuværende byggeri.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelsen af Jægersborghave Nord opføres i totalentreprise som beskrevet i udbudsmaterialet. Indeholdt i totalentreprisen er alle nødvendige ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektydelser. Det samlede udbudsmateriale findes på www.rib-software.dk, TN837705.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår optioner. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere afde I udbudslovens § 135- 136 (obligatoriske) og § 137, stk. 1 nr. 1-5 (frivillige) nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises det hele til ESPD´et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelse efternogen af de nævnte grunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke I betragtning. Går flere ansøgere sammen Iet konsortium skal hver ansøger I konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge etindividuelt ESPD:

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere. Klage over tildeling af aftale og øvrige forhold bortset for klage over manglende prækvalifikation skal indgives inden 45 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor tildelingen er offentliggjort på TED.Senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet I standstill perioden, jf. lovens §3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet I standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet I punkt VI.4.1

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.123