23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064240
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/316

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2019 Kl. 23:58

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/316

Udbyder

Lolland Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(10.09.2019)
J. Hvidtved Larsen A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg

Opdateringer

Rettelse
(22.02.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-03-2019
Time: 23:58
Læses:
Dato: 15-03-2019
Time: 23:58

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 14-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 15-03-2019
Time: 23:58

Opbygning og levering af slamsuger til Lolland Kommune


Lolland Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lolland Kommune
29 18 85 72
Narvikvej 11
Nakskov
4900
Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
Telefon: +45 53643290
E-mail: kh@tohv.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lolland.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.lolland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/316
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/316
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af opbygning og levering af slamsuger til Lolland Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører opbygning, levering og efterfølgende servicering af en (1) slamsuger til Lolland Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Lolland Kommune, Park og Vej, Narvikvej 11, 4900 Nakskov

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lolland Kommune, Park & Vej har en række opgaver der kræver slamsugning. Slamsugeren er i gennemsnit på opgave 1 200 – 1 300 timer årligt.

Udbuddet vedrører anskaffelse af en slamsuger, der skal afløse Ordregivers nuværende slamsuger fra 2003. Leverancen skal bestå i en totalleverance i form af en driftsklar slamsuger, dvs. såvel chassisopbygning som slamsugeropbygning.

Efter endt leverance, skal Tilbudsgiver tilbyde servicering og reparationer af den samlede opbygning i indtil seks (6) år.

Lolland kommunens geografi medfører forholdsvis store afstande mellem arbejdsstederne og slamsugerens udgangspunkt. Den efterspurgte slamsuger skal derfor være udstyret med genanvendingsanlæg for minimering af spildtid og hensyntagen til miljøforhold.

For nærmere beskrivelse af det udbudte, henvises til Kontraktbilag A – Kravspecifikationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og sikkerhed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.1.2 skal oplyses.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Ansøger, Andre Enheder eller Sammenslutning opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres efter forespørgsel fra Ordregiver.

Tilbudsgiver henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der trin for trin beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anføre tre (3) referencer, der vedrører opbygning og levering og efterfølgende servicering af fabriksny slamsuger.

Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Det er et mindstekrav at der angives 3 referencer.

Refencerne skal indeholde følgende:

Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig.

Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et.

Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at der angives 3 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder sociale og miljømæssige forpligtelser. Der henvises i øvrigt til kontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2019
Tidspunkt: 23:58
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/03/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2019

Send til en kollega

0.128