23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-061683
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdf1b7f6-7705-47bf-a083-697417c6f0b3/homepage

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(17.06.2019)
Museumstechnik Gesellschaft für Ausstellungsproduktion mbH
Kärntener Str. 21
10827 Berlin

Levering af udstillingsinventar til Københavns Museum


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune
Stormgade 20
København V
1555
Danmark
Kontaktperson: Simone Reinhardt Nielsen
Telefon: +45 52344191
E-mail: srn@horten.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdf1b7f6-7705-47bf-a083-697417c6f0b3/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdf1b7f6-7705-47bf-a083-697417c6f0b3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdf1b7f6-7705-47bf-a083-697417c6f0b3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdf1b7f6-7705-47bf-a083-697417c6f0b3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af udstillingsinventar til Københavns Museum

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Museum flytter til nye lokale beliggende i Københavns Kulturkvarter, nærmere bestemt i det tidligere Overformynderis bygning i Stormgade 18, 1555 Københavns V.

I den forbindelse skal der indkøbes permanent udstillingsinventar.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39133000
39154000
39154100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 18, 1555 København V

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Museum flytter til nye lokale beliggende i Københavns Kulturkvarter, nærmere bestemt i det tidligere Overformynderis bygning i Stormgade 18, 1555 Københavns V.

Baggrunden er, at der foreligger et ønske om at gøre Københavns Museum til et internationalt turistmål, samtidig med at der ønskes skabt en fælles platform, hvor københavnerne skal gives mulighed for at udforske deres kulturarv.

De nye lokaler har igennem 2017 og 2018 gennemgået en omfattende restaurering, hvor der undervejs er blevet stillet store krav til den nye indretning af lokalerne, samtidig med at restaureringen har skullet ske med respekt for, at der er tale om en fredet bygning.

På denne baggrund foreligger der også et ønske om, at det permanente inventar, der udbydes med nærværende udbud, både forholder sig til og respekterer den nye indretning af lokalerne. Dette er også baggrunden for, at der i løbet af udbudsprocessen gives mulighed for en besigtigelse af de nye lokaler.

Kontrakten vil blive indgået for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

Der vil umiddelbart efter kontraktens indgåelse blive afgivet en ordre på levering af det inventar, som er opregnet i tilbudslisten. Kontrakten skal imidlertid tillige være gældende ved efterfølgende supplerende indkøb af inventaret, hvilket er baggrunden for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal afgive stykpriser.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens §§ 56-57 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvorfor enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Positiv egenkapital i de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

— Årets resultat efter skat skal de 3 seneste afsluttede regnskabsår have været positivt regnet som et gennemsnit for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal tilbudsgiver oplyse herom.

Endvidere er det et mindstekrav, at tilbudsgiver på tidspunktet for kontraktens indgåelse skal opfylde følgende mindstekrav:

— Professionel erhvervsansvarsforsikring, som pr. forsikringssår har en forsikringsdækning på minimum 20 000 000 DKK for formuetab, og hvor selvrisikoen ikke må overstige 100 000 DKK.

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende tilbudsgivers 3 seneste revisorgodkendte årsregnskaber eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, samt en kopi af tilbudsgivers forsikringspolice, alternativt et forhåndstilsagn om forsikringsmæssig dækning i overensstemmelse med ovenstående mindstekrav til erhvervsansvarsforsikringen.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende leveringsopgaver inden for de seneste 3 år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Ved "tilsvarende opgaver" forstås opgaver, der er udført for kunder, der:

— har omfattet produktion og installation/montering af montrer.

Referencen skal indeholde: Beskrivelse af opgaven, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Tilbudsgiver må maksimalt anføre 5 referencer. Angiver tilbudsgiver mere end 5 referencer, vil Ordregiver alene tage de første 5 referencer i ESPD'et i betragtning. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil Tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2019

Send til en kollega

0.17