23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-061613
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Lejerbo Århus, afd. 1244-0

Vindere

Valgt delegeret bygherre

(08.02.2019)
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 116 almene familieboliger i blandet byggeri på Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Danmark efter den delegerede bygherremodel


Lejerbo Århus, afd. 1244-0

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo Århus, afd. 1244-0
26772249
Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Sandberg
Telefon: +45 30845280
E-mail: and@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 116 almene familieboliger i blandet byggeri på Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Danmark efter den delegerede bygherremodel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 116 almene familieboliger i blandet byggeri på Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Danmark efter den delegerede bygherremodel.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 120 616 552.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se venligst beskrivelsen under pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. V.2.1 angivne dato er datoen for beslutning om tildeling af kontrakten. Kontrakten indgås først efter udløbet af standstill perioden.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Lejerbo Århus, afd. 1244-0 (herefter ”Lejerbo”) har til hensigt at indgå kontrakt med A. Enggaard A/S (herefter ”Enggaard”) om opførelse af alment byggeri efter den delegerede bygherremodel i Århus Kommune.

Enggaard er et privat selskab, som bl.a. har til formål at drive entreprenørvirksomhed og handel med fast ejendom.

Lejerbo er en almen boligorganisation, hvis formål er at stille passende boliger, af god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje.

Enggaard har erhvervet 2 parceller af ejendommen matr.nr. 17o Vejlby By, Vejlby, beliggende Skejbyvej 15, 8240 Risskov (herefter ”Ejendommen”), fra MP Pension og har til hensigt at opføre privat boligbyggeri på disse. Den for Ejendommen gældende lokalplan nr. 1069, PlanID 4049719, kræver at der på Ejendommen tillige opføres almene boliger. Disse skal udgøre mindst 15 pct. af lokalplanområdets bruttoetageareal.

Opførelsen af de almene boliger kan, under hensyntagen til Enggaards projekt, mest naturligt ske som del af et blandet byggeri bestående af almene boliger, der opføres oven på et privatejet kælderareal.

Lejerbo har til hensigt at erhverve byggeretter på Ejendommen. Der vil fra Enggaard blive erhvervet byggeretter på minimum 10 001 m2 bruttoetageareal.

De almene boliger skal således opføres i et blandet byggeri med et privat kælderareal og almene boliger oven på dette. Det vil derfor ikke med mening være muligt at udskille de almene boliger til opførelse af en særskilt bygherre.

Dertil foreligger der et særligt byplanlægningsmæssigt forhold i kraft af lokalplanens krav om opførelse af almene boliger, idet det dog har været valgfrit for Enggaard, hvordan projektet skulle udformes, herunder hvad angår placeringen af de almene boliger.

Lejerbos formål, og opfyldelsen heraf ved opførelse af almene boliger i lokalplanområdet, som ellers hovedsageligt består af privat boliger, samt kommunens særlige byplanlægningsmæssige interesse i opførelse af almene boliger på Ejendommen, jf. lokalplanens krav herom medfører, at Lejerbo vurderer at have en helt særlig interesse i byggeri på Ejendommen og at der ikke findes rimelige praktisable og attraktive alternativer til opførelse af byggeri på den pågældende Ejendom.

Derfor vil Lejerbo indgå aftale med Enggaard om opførelse af byggeriet af de almene boliger iht. den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at Enggaard, med respekt af udbudsloven, forestår opførelsen af boligerne, herunder foretager udbud i fornødent omfang af de til projektet tilknyttede bygge- og anlægsarbejder.

Lejerbo har vurderet, at indgåelse af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven forudsat, at Enggaard udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler og således løfter udbudspligten mod betaling som udbudsbefuldmægtiget på vegne af Lejerbo. Der henvises til EU- Domstolens dom af 12.7.2001 i sag C-399/98 (Ordine).

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/02/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
A. Enggaard A/S
18795507
Marathonvej 5
Svenstrup
9230
Danmark
Telefon: +45 98381888
E-mail: info@enggaard.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse: http://www.enggaard.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 120 616 552.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der henvises til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2019

Send til en kollega

0.109