23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-061305
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
15.03.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Opdatering
(25.03.2019)

De prækvalificerede:
Pihl Konsortiet: Pihl & Søn, LM Byg og M.J. Eriksson og rådgiverne Creo og Sweco
JV Itinera/CMB med rådgiveren Politecnica

Annullering
(29.08.2019)

Det har vist sig, at ingen af de indkomne tilbud kan rummes indenfor det afsatte budget, uden at lempe på væsentlige krav i udbudsmaterialet.
Konsekvensen er derfor, at dette udbud bliver annulleret og et nyt udbud gennemføres.

Bygninger til Laboratorier samt Nuklearmedicin ved Universitetshospital Køge (TE02A)


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Tommy Steen Møller
E-mail: TOSM@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
Telefon: +45 28916041
E-mail: agbr@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygninger til Laboratorier samt Nuklearmedicin ved Universitetshospital Køge (TE02A)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge, skal udvides. I den forbindelse skal der etableres en ny laboratoriebygning samt bygning til nuklearmedicin.

Nærværende annoncerede udbud omhandler totalentreprisen for bygningerne (TE02A).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Lykkebækvej, Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Opgaven udbydes i omvendt licitation, hvilket betyder at priskriteriet i pkt. II.2.5 er sat til 0%.

Opgaven omfatter projektering og udførelse af 2 forskellige bygninger der er afsat til at ligge ved siden af hinanden. Den ene indeholder laboratorier, den anden nuklearmedicin som en udvidelse af den eksisterende funktion på hospitalet. Begge bygninger vil skulle forbindes til det eksisterende hospital.

Der er tale om et teknisk kompliceret byggeri, som kræver særlige kompetencer og specialistviden på området hos totalentreprenøren og dennes underrådgivere. Referencer fra laboratoriebyggerier eller tilsvarende installations-tunge byggerier er derfor helt afgørende ved udvælgelse af, hvilke firmaer, der prækvalificeres. Teknologien indenfor laboratorieverdenen udvikler sig så hurtigt, at det, der bygges i dag, kan være forældet indenfor en relativt kort tidshorisont. Det skal derfor løbende være muligt for laboratoriespecialerne at tilpasse sig den teknologiske udvikling, uden at det kræver dyr og tidskrævende ombygning, som vil genere den daglige drift. "Det smarte projekt" rummer derfor kreative strategier hvad angår standardisering, modularitet og fleksibilitet, både hvad angår ombygnings- og udvidelsesmuligheder. Dette er de primære konkurrenceparametre, og ligger til grund for valgt udbudsform og udvælgelseskriterier.

Udbuddet sker på baggrund af byggeprogram med rumlister og funktioner samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet og er udviklet sammen og tilpasset i forbindelse med tidligere projektfaser i processen, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Det forventes at den vindende totalentreprenør skal indgå i et projekteringsforløb med bygherre for at afklare den endelige udformning af byggeriet indenfor den faste pris.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er flere egnede ansøgere end 4, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 4 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af:

- hvilke ansøgere der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave har de mest relevante referencer (Laboratorier, Nuklearmedicinske faciliteter og totalentrepriser).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Byggeriet skal overholde krav fra gældende lokalplan 1035.

Udbudsmaterialet kan ses i sin helhed på Byggeweb udbudsnr.: TN309488. Ansøgere opfordres til at søge informationer om prækvalifikation og udbuddet i udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til:

- Indlevering af ESPD,

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad,

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten og dermed prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet, jf. ESPD'ets del IV, litra B:

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab som minimum have en samlet årlig omsætning på 500 000 000 DKK,

og

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab have en soliditetsgrad på 10%.

Ansøgeren skal oplyse hhv. omsætning, samlede aktiver, egenkapital og den beregnede soliditetsgrad.

Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver ved beregning af soliditetsgraden anvendes følgende formel:

(Egenkapital/samlede aktiver)*100

og

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab som minimum have en egenkapital på 50 000 000 DKK.

Der er tale om kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt som forudsætning for, at mindstekravet er opfyldt.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

Ansøgeren skal udfylde og indlevere ESPD'ets del IV, litra B, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Ansøgerens årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab,

- Revisorattesteret erklæring vedrørende hvert af de 3 ovenfor anførte nøgletal for de seneste 3 regnskabsår hvor der foreligger årsregnskab.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation skal indleveres for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation indleveres for hver af disse tredjemænd.

Oplysningerne skal indsendes som PDF.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til ansøgerens erfaring fra lignende opgaver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten og dermed prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til ansøgerens tekniske og faglige kapacitet, jf. ESPD'ets del IV, litra C:

- Ansøgeren skal inden for de seneste 10 år have udført mindst 3 lignende byggerier i totalentreprise.

Ved ”lignende byggerier” forstås byggerier af en størrelse og en kompleksitet svarende til det udbudte. Det er ikke et krav, at byggeriet er færdiggjort og afleveret på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udløb.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

Ansøgeren skal udfylde og indlevere ESPD'ets del IV, litra C, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet:

- En liste med maksimalt 8 referencer (inkluderet de ovenfor nævnte 3) over lignende byggerier inden for de seneste 10 år.

Referencelisten skal indeholde oplysninger om:

- Bygherrens navn og kontaktperson hos bygherren,

- Kort beskrivelse af byggeriet (type, omfang i bruttokvadratmeter og kompleksitet),

- Udførelsestidspunkt,

- Kontraktens værdi (ekskl. moms),

- Ansøgerens rolle.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de enkelte deltagere i konsortiet har varetaget.

Hvis ansøgeren baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en eller flere tredjemænd, og referencen vedrører denne/disse, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de pågældende tredjemænd har varetaget.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor. Konsortiedeltagerne skal tilsammen indlevere en referenceliste med maksimalt 8 referencer som anført ovenfor.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor. Ansøgeren og den/de pågældende tredjemænd skal tilsammen indlevere en referenceliste med maksimalt 8 referencer som anført ovenfor.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænds faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelse af konkrete dele af den udbudte opgave, er det ifølge udbudslovens § 144, stk. 3, et krav, at disse dele af den udbudte opgave skal udføres af den/de pågældende tredjemænd.

Hver reference må maksimalt fylde to A4-sider og skal indsendes som PDF.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive sat krav om mindst 10% af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter.

Udbudsmaterialet kan ses i sin helhed på Byggeweb udbudsnr.: TN309488. Ansøgere opfordres til at søge informationer om prækvalifikation og udbuddet i udbudsbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 247-566829
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der afholdes orienteringsmøde d. 25.2.2019 kl. 10:00 som angivet i udbudsbetingelserne.

Mødet afholdes på:

Sjællands Universitetshospital, Køge

Auditoriet

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Tilmelding til arrangementet skal ske med angivelse af navn og firmanavn til Agnete Brøsted, COWI, på e-mail: agbr@cowi.com senest 22.2.2019.

Dagsorden:

- Introduktion til ordregiverens vision og succeskriterier for projektet,

- Gennemgang af den funktionelle infrastruktur og funktionssammenhæng,

- Introduktion til de tekniske designmanualer,

- Præsentation af udbudsproces.

Udbudsmaterialet kan ses i sin helhed på Byggeweb udbudsnr.: TN309488. Ansøgere opfordres til at søge informationer om prækvalifikation og udbuddet i udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2019

Send til en kollega

0.334