23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 027-061066
Offentliggjort
07.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
06.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28811884-a3c8-4703-9565-bba083e09c2d/homepage

Udbyder

I/S Reno-Nord

Vindere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

(02.07.2019)
COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand


I/S Reno-Nord

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
I/S Reno-Nord
46076753
Troensevej 2
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Amalie Højrup Pedersen
Telefon: +45 25263425
E-mail: ahp@bechbruun.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://renonord.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28811884-a3c8-4703-9565-bba083e09c2d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28811884-a3c8-4703-9565-bba083e09c2d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28811884-a3c8-4703-9565-bba083e09c2d/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

I/S Reno-Nords udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I/S Reno-Nord ("Ordregiver") udbyder herved en rammeaftale for Ordregivers indkøb af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers virksomhed.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014).

Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
71200000
71300000
71500000
71600000
71700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter levering af løbende ad hoc teknisk rådgivning og bistand inden for Ordregivers virksomhed.

Den tekniske rådgivning omfatter generelt ydelser i henhold til Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelser (Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018, Ydelsesbeskrivelse: Anlæg og Planlægning 2013 samt Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning 2013), herunder inden for bl.a. følgende områder/opgaver:

- Idéoplæg,

- Byggeprogram,

- Projekteringsledelse,

- IKT-ledelse,

- Dispositionsforslag,

- Projektforslag,

- Myndighedsbehandling,

- Udførelsesprojekt,

- Byggeledelse,

- Driftssupport,

- Specialistydelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse,

- Fagtilsyn,

- Projektopfølgning,

- IKT-ydelser i forbindelse med byggeri,

- Risikoforhold og økonomi,

- Forundersøgelser og planlægning mv.,

- Arbejdsmiljøkoordinering,

- Rådgivning i forbindelse med udformning af udbud og kontrahering,

- Generel bygherrerådgivning.

De nærmere vilkår for den tekniske rådgivning fremgår af ”Udkast til rammeaftale om teknisk rådgivning”, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte nøglepersoner og opgaveløsning / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse fra Ordregivers side 2 gange af 2 år ad gangen således, at rammeaftalen kan få en maksimal varighed på op til 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere de 3 ansøgere, der efter Ordregivers vurdering er mest egnede til at udføre opgaven.

Ordregiver vil foretage udvælgelsen på baggrund af de af ansøger oplyste referencer vedrørende:

1) levering af løbende teknisk rådgivning og bistand inden for de seneste 3 år vedrørende følgende områder:

- Affaldsbehandling,

- Vedligeholdelse af affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, samt

- myndighedsbehandling inden for miljø, energi samt bygge- og anlægsopgaver på kraftvarmeanlæg.

2) levering af teknisk rådgivning og bistand inden for de seneste 8 år vedrørende følgende områder:

- Ombygning og/eller etablering af affaldsbaserede kraftvarmeanlæg.

Se nærmere under pkt. III.1.3 for så vidt angår de oplysninger, referencerne bør indeholde.

Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis ansøger har oplyst referencer vedrørende levering af teknisk rådgivning inden for alle ovennævnte områder.

Det vil desuden blive tillagt positiv vægt, såfremt mindst én af de på referencen anvendte nøglepersoner (dvs. en person, der har haft en væsentlig rolle på opgaven) fortsat er beskæftiget hos ansøger på ansøgningstidspunktet.

Ordregiver vil kun tage 5 referencer pr. ansøger (inkl. eventuelle konsortieparter/støttende enheder) i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere referencer end 5, udvælger Ordregiver selv, hvilke 5 referencer der vil indgå i vurderingen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Ordregiver er således berettiget til at antage en kontraktpart, der ikke deltager i rammeaftalen, til konkrete opgaver. Ordregiver er endvidere ikke forpligtet til at aftage ydelser fra tilbudsgiveren, dvs. tilbudsgiveren er ikke garanteret nogen minimumsomsætning under rammeaftalen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- At ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 25 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 tilgængelige og afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ingen mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

Ordregiver vil dog lægge vægt på ansøgers tekniske og faglige formåen i forbindelse med udvælgelsen af tilbudsgivere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.5. Ansøger opfordres derfor til i ESPD’et at oplyse om ansøgers væsentligste referencer

Vedrørende:

1) levering af løbende teknisk rådgivning og bistand inden for de seneste 3 år vedrørende følgende områder:

- Affaldsbehandling,

- Vedligeholdelse af affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, samt

- myndighedsbehandling inden for miljø, energi samt bygge- og anlægsopgaver på kraftvarmeanlæg.

2) levering af teknisk rådgivning og bistand inden for de seneste 8 år vedrørende følgende områder:

- Ombygning og/eller etablering af affaldsbaserede kraftvarmeanlæg.

Ansøger opfordres til for hver reference at oplyse om følgende:

(i) Perioden for rådgivningsopgavens udførelse,

(ii) Navn og kontaktperson hos kunden,

(iii) En kort beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle i opgaven,

(iv) Ansøgers samlede honorar for opgaven,

(v) Anvendte nøglepersoner til opgaven (dvs. en person, der har haft en væsentlig rolle på opgaven) samt oplysning om, hvorvidt disse nøglepersoner er beskæftiget hos ansøger på ansøgningstidspunktet.

Se nærmere om udvælgelsen ovenfor under pkt. II.2.9.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80.

Ordregiver vil også udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne under udbudsproceduren bliver omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver påregner at prækvalificere 3 virksomheder til at afgive tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2019

Send til en kollega

0.133