23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 026-058661
Offentliggjort
06.02.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Billund Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(06.02.2019)
Casa Arkitekter A/S
Wichmandsgade 5D
5000 Odense C

Vestre Skole Grindsted - modernisering og kvalitetsløft


Billund Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Billund Kommune
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Signe Brouer
Telefon: +45 79727083
E-mail: sbr@billund.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.billund.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vestre Skole Grindsted - Modernisering og kvalitetsløft

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I 2016 besluttede Billund Kommune at realisere den udfærdigede helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole, scenarie 3.

Efter totalrådgivningsaftalens indgåelse er der opstået behov for at foretage følgende ændringer til aftalen:

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget, er der opstået et behov for at øge projektets anlægsramme, der var beregnet med afsæt i Helhedsplanen af juni 2016. Helhedsplanen var fejlagtigt baseret på færre m2 end skolen reelt indeholder. Endvidere har udskiftning af alt el mv. vist sig nødvendigt.

Dette har medført en budgetoverskridelse fra 40 til 63 000 000. Projektet har været sat i bero og er blevet politisk genbehandlet. Det er politisk besluttet at hæve anlægsrammen og gennemføre projektet.

Ændringerne kan efter Billund Kommunes opfattelse lovligt gennemføres uden genudbud af totalrådgivningsaftalen, da disse ikke har karakter af ændringer af grundlæggende elementer jf. nærmere begrundelse herfor i bekendtgørelsens pkt. IV.1.1

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 834 368.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Vestre Skole

Fælledvej 3,

7200 Grindsted

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I 2016 besluttede Billund Kommune at realisere den tidligere udfærdigede helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole, scenarie 3.

Helhedsplanens scenarie 3 omfatter i korte træk de for læringsmiljøet allervigtigste elementer samt supplerende tiltag, der er med til at opdatere skolens læringsmiljø.

Efter totalrådgivningsaftalens indgåelse er der opstået behov for at foretage følgende ændringer til aftalen:

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget, er der opstået et behov for at øge projektets oprindelige anlægsramme. Anlægsrammen var beregnet med afsæt i den udfærdigede Helhedsplan af juni 2016. Helhedsplanen var fejlagtigt baseret på færre m2 end skolen reelt indeholder. Billund kommune ønsker at inddrage optionsydelse vedr. renovering af tag.

Endvidere har udskiftning af alt el mv. vist sig nødvendigt.

Dette har medført en budgetoverskridelse på anlægsrammen fra 40 000 000 til 63 000 000. Projektet har været sat i bero og er blevet politisk genbehandlet. Det er politisk besluttet at hæve anlægsrammen og dermed gennemføre projektet.

Ændringerne kan efter Billund Kommunes opfattelse lovligt gennemføres uden genudbud af totalrådgivningsaftalen, da ændringerne ikke har karakter af ændringer af grundlæggende elementer jf. nærmere begrundelse herfor i bekendtgørelsens pkt. IV.1.1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

 

Forhøjelsen af den økonomiske ramme og som følge heraf det samlede rådgiverhonorar kan efter Billund Kommunes opfattelse ikke anses som ændringer af grundlæggende elementer i aftalen jf. udbudslovens § 178.

Ændringerne skyldes således en forøgelse af opgaverne omfattet af aftalen, der kan henføres til

1) fejl i grundlaget for beregning af anlægsrammen;

2) indkøb af supplerende ydelser til løsning af den udbudte opgave, og

3) udnyttelse af optioner.

Ekstraarbejderne som følge af ændringerne udgør således ydelser, der naturligt henhører under projektet og dermed den indgåede totalrådgiveraftale. Samtlige ændringer har dermed nær tilknytning til den udbudte opgave, og ændringerne kan derfor heller ikke i sig selv antages at have haft indflydelse på hverken kredsen af tilbudsgivere eller resultatet af udbuddet.

Ligeledes kan ændringerne heller ikke anses for at medføre en forrykning af den økonomiske balance til fordel for totalrådgiver, da totalrådgiver alene opnår en forøgelse af honoraret, der maksimalt svarer til det i totalrådgivningsaftalen forudsatte ved ændringer af opgaven.

Endelig bemærkes det, at selv hvis ændringerne til trods for ovenstående vurdering måtte anses for ændring af grundlæggende elementer, vil ændringerne efter Billund Kommunes opfattelse lovligt kunne aftales i medfør af udbudslovens § § 179 (optionerne) og 181 (tilkøbsydelserne), da optionerne var beskrevet i det oprindelige udbudsmateriale og den oprindelige totalrådgiveraftale, og da tilkøbsydelserne 1) udgør under 50% af det oprindeligt aftalte rådgiverhonorar;

2) må anses for nødvendige for den oprindelige totalrådgivningsaftales gennemførelse, og

3) det ikke uden væsentlige både økonomiske og tekniske gener er muligt at overlade udførelse af tillægsydelserne til en anden rådgiver.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 105-209936

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Vestre Skole Grindsted - Modernisering og kvalitetsløft

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
CASA Arkitekter A/S
26096855
Wichmandsgade 5D
Odense C
5000
Danmark
Telefon: +45 25555160
E-mail: br@casa.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse: www.casa.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 834 368.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 834 368.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Opgaven er tildelt CASA arkitekter med MOE som underrådgiver.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
www.kfst.dk
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 2, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2019

Send til en kollega

0.135