23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 026-057000
Offentliggjort
06.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
Erik Arkitekter A/S
Mindet 2
Aarhus
8000 Aarhus C
Kontaktperson: Dan Thirstrup
E-mail: dth@erik.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender#/tender/edit/0c244b4c-f527-4e06-8c64-a444b652d521/6

Udbyder

Boligselskabet Sct. Jørgen

Vindere

Valgt firma

(12.06.2019)
Thomas Andersen A/S
Tagdækkervej 5
8800 Viborg

Bjergsnæs Enge - 55 rækkeboliger


Boligselskabet Sct. Jørgen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sct. Jørgen
45724719
Brovej 18
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jesper Toft
E-mail: jeto@bsjviborg.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bsjviborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender#/tender/edit/0c244b4c-f527-4e06-8c64-a444b652d521/6
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
ERIK Arkitekter A/S
26656214
Mindet 2
Aarhus
8000 Aarhus C
Danmark
Kontaktperson: Dan Thirstrup
E-mail: dth@erik.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.erik.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender#/tender/edit/0c244b4c-f527-4e06-8c64-a444b652d521/6
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bjergsnæs Enge - 55 rækkeboliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre 55 familieboliger på i alt ca. 6 050 m2 som en del af det nye boligområde Arnbjerg i udkanten af Viborg. Boligerne består af 4 forskellige typer, på gennemsnitligt 110m2.

Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1-plan, 1½-plan og 2-plan. Grundet størrelsen vil boligerne primært henvende sig til familier.

Bebyggelsen opføres med porebetonbagvægge, teglydermure samt lette tagkonstruktioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Arnbjerg Allé, 8800 Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se II.1.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 23/06/2019
Slut: 24/07/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil bygherre lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3 nævnte referencer, set i

forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD´ets xml-fil skal uploades på Ajour (udbudsportal). Se

Nærmere om dette i punkt III.1.1. og VI.3.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD´et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD´et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af bygherre opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Baserer ansøger sig på andres faglige formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger og hvem ansøger baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk/finansiel formåen som teknisk/faglig formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke oppgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3. (fx.

en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et

eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudsloven § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest ved kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

Det bemærkes at ovenstående forhold alene gælder for hovedentreprenørens økonomiske og tekniske

formåen. Og således i ikke omfatter hovedentreprenørens almindelige tilknytning af under- leverandører og

entreprenører i udførelsesfasen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD´et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelse punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD

´et findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/

Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD´et

a) Samlet årsomsætning:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive årsomsætningen for de tilgængelige disponible regnskabsår.

b) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD´et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår.

Soliditetsgraden skal fremgå af boksen "Nøgletal". I boksen "Beskrivelse" skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad. a) Ansøgerens samlede årsomsætning skal være på mindst 60 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste

disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx. et konsortium), skal de i fællesskab opfylde dette krav.

Ad. b) Ansøgerens soliditetsgrad skal være minimum 20% de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx. et konsortium eller hvis man baserer sig på andres økonomiske formåen, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD´et.

a) Ansøgeren skal angive en liste over de 3 væsentligste bygge-og anlægsarbejder, der er udført indenfor de seneste 5 år, indenfor følgende kategori:

1) Hovedentreprise over 2 000 m2.

Hver reference skal indeholde:

— En kort beskrivelse af opgaven, herunder den økonomiske aktørs rolle og funktion i forbindelse med det

udførte arbejde,

— Fakta om opførelsesperioden, byggesum, bruttoareal, entrepriseform.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal suppleres af kontaktoplysninger på bygherren på den pågældende reference, herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke i betragtning. Gør flere tilbudsgivere sammen i et konsortium, skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglige og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Både anmodning om prækvalifikation, samt endeligt bud fra prækvalificerede entreprenører skal uploades på Ajour.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via. internetportalen AjourUdbud. Dette medfører, at anmodninger om

prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via AjourUdbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af AjourUdbud kan rettes til Ajour System A/S tlf: 70 20 04 09, support@ajoursystem.dk

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav. Ansøgere, der

Ansøger som en del af et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af

den fællesansøgning er det nødvendigt, i forhold til AjourUdbud, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgeren skal udfylde og uploade ESPD´et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i AjourUdbud.

Ansøgeren skal downloade ESPD´et (Xml-fil) i AjourUdbud. Xml filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome).

Som ansøger skal man først vælge "Jeg er en økonomisk aktør", og dernæst importere ESPD´et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD´et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-fil under afleveringskravet: ESPD i AjourUdbud, alternativt som en PDF- fil. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Vejledning: Det elektroniske ESPD- sådan virker det.

Ansøgeren skal aflevere ESPD´et som PDF- fil i AjourUdbud under afleveringskrav.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD´et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation- ansøgeren opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:

Årsomsætning og soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD´et oplyste tal for årsomsætning og

soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument der indeholder de krævede oplysninger.

Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne

hos disse øvrig dokumentation:

Dokumentation for konsortiedannelse- såfremt det er relevant.

Støtteerklæringer fra underleverandører- såfremt der støttes ret på underleverandørens kapacitet.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver såfremt denne har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor bygherren har afsendt underretning til berørte ansøgere om,

hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at bygherre har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2019

Send til en kollega

0.094