23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 024-051818
Offentliggjort
04.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
Kullegaard AS
Trekronergade 149 B
2500 Valby
Kontaktperson: Jeannet Lass-Meyer
Telefon: +45 36130705
E-mail: jlm@kullegaard.dk

Udbyder

Fællesorganisationens Boligforening

Helhedsplan - 376 boliger i Fællesorganisationens Boligforening afd. 8, 9 og 14, Kalundborg


Fællesorganisationens Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 45
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Christen Mors
Telefon: +45 59524411
E-mail: cm@fob-bolig.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fob-bolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wnksidlqsb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kullegaard AS
Trekronergade 149 B
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jeannet Lass-Meyer
Telefon: +45 36130705
E-mail: jlm@kullegaard.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kullegaard.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Helhedsplan - 376 boliger i Fællesorganisationens Boligforening afd. 8, 9 og 14, Kalundborg. Udbud i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligforeningen FOB Kalundborg afd. 8, 9 og 14. Helhedsplan med renovering og sammenlægning til i alt 376 boliger. Udbud i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 178 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4400 Kalundborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligforeningen FOB Kalundborg afd. 8, 9 og 14 ønsker at skabe et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af attraktive og varierende boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger for en bred vifte af boligsøgende i Kalundborg Kommune. Der ønskes således skabt en forskelligartet boligbebyggelse med mindre enheder, der kan give afsæt til blandet beboersammensætning og gøre det nemmere for beboerne at få større tilknytning til området.

Boligerne skal være energirigtige og leve op til dagens boligstandard mht. boligstørrelse, bad- og køkkenforhold samt altaner/terrasser, og det skal sikres, at der i et tilstrækkeligt antal boliger opleves god tilgængelighed også for beboere med begrænset mobilitet.

I forhold til bebyggelsens ude- og fællesarealer, skal der skabes indbydende mødesteder, herunder et fælles aktivitetshus. De fælles mødesteder skal skabe gode udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper, og dermed bidrage til skabelse af godt naboskab. Der opsættes legeudstyr af høj kvalitet og etableres et stisystem gennem arealerne. En landskabelig bearbejdning af udearealerne i form af beplantning og terrænregulering skal skabe rum for de nye lege- og opholdsarealer i bebyggelsens friarealer.

Helhedsplanen omfatter renovering og sammenlægninger til i alt 376 boliger.

Arbejdet udbydes i totalentreprise på baggrund af projektforslag.

Projektering og udførelse sker i perioden august 2019 til november 2022.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 178 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil FOB vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil der blive lagt særlig vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier indenfor følgende:

Totalentreprise på renovering af større byggerier, det være sig almene boliger eller boliger i almindelighed.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på, at totalentreprenøren er fortrolig med totalentrepriseopgaver af tilsvarende kompleksitet og rådgiveres referencer vurderes ud fra erfaringer med store almene boligbyggerier.

Mindstekrav til den tekniske og økonomiske kapacitet jf. bekendtgørelsens pkt. III.1.2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder option om opførelse af 14 tagboliger i boligforeningens afd. 9.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal udfylde den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, som er tilgængelig via https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wnksidlqsb

ESPD dokumentet indgår i udbudsmaterialet som xml-fil. Ansøgere skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Dokumentet printes til ansøgningen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra B ("Samlet årsomsætning"): Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, litra B ("Etablering af virksomhed") om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sit samlede resultat før skat for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives resultat før skat på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal som en del af ansøgningen vedlægge foreløbig (ikke bindende) tilkendegivelse fra garantistiller om at dette vil være indstillet på at stille sædvanlig entreprenørgaranti jf. AB 92 § 6. Sikkerhedsstillelsen beregnes som 15% af 178 000 000 (ekskl. moms). Tilkendegivelsen vedlægges som separat bilag til ansøgningen, hvorfor der alene henvises til dette i ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav").

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav at ansøgeren i hvert af de seneste 3 regnskabsår som minimum har haft:

— En årsomsætning på 200 000 000 DKK ekskl. moms,

— En soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver) på mindst 15%,

— En egenkapital på mindst 10 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 år.

Ansøgeren skal oplyse årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital i ESPD dokumentets pkt. IV, afsnit B.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal omsætningen være min. 175 000 000 DKK ekskl. moms i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra C ("For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type"): Ansøgeren skal anføre sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år. Opgaverne kan være renovering af almene boliger eller renoveringsopgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet i hoved- eller totalentreprise. Der må maksimalt vedlægges 10 referencer, der hver maksimalt må fylde 1 A4 side. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunde/bygherre, ansøgerens rolle og entreprisesum samt udførelsestidspunkt (år). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencer som separat bilag. I givet fald skal ansøgeren henvise til dette i ESPD, del IV, litra C.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del IV, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal mindst kunne dokumentere 1 reference med renovering af almene boliger inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsanmodningen bedes afleveret i 3 trykte eksemplarer samt i 1 elektronisk udgave på USB-stik, jf. I.3.

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal fremsendes pr. mail, jf. I.3. Svar på fremsendte spørgsmål vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wnksidlqsb

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2019

Send til en kollega

0.123